Välsviken-planläggning för handel

Ska utredas

Kommunen prövar möjligheten att planlägga ett delområde inom Välsviken för handel med inriktning mot byggvaruhandel.

Fördjupad översiktsplan

Fördjupad översiktsplan

En fördjupning av översiktsplanen beskriver hur kommunen vill utveckla ett område i grova drag. Den utreder inte alla frågor utan ger en inriktning för framtiden.

Planprogram

Planprogram

Ett planprogram utreder förutsättningar och visioner för ett område på ett översiktligt sätt. Planprogram ger en struktur för bebyggelse, vägnät och grönytor.

Planuppdrag

Planuppdrag

Nu finns ett uppdrag att ta fram en ny detaljplan, det dokument som bestämmer hur mark och vatten ska användas och hur bebyggelsen ska se ut. Arbetet är inte färdigt än så det är inte säkert att idén blir verklighet.

Samråd om detaljplan

Samråd om detaljplan

Under samrådet får du lämna synpunkter på kommunens förslag till detaljplan. Detaljplanen bestämmer hur mark och vatten ska användas och hur bebyggelsen ska se ut. Efter samrådet behandlar kommunen alla inkomna synpunkter.

Granskning av detaljplan

Granskning av detaljplan

Granskningen är andra och sista gången du kan lämna synpunkter på kommunens förslag till detaljplan. Detaljplanen bestämmer hur mark och vatten ska användas och hur bebyggelsen ska se ut.

Antagande av detaljplan

Antagande av detaljplan

Nu ska eller har politikerna antagit detaljplanen som reglerar hur mark och vatten ska användas och hur bebyggelsen ska se ut. Detaljplanen börjar gälla tre veckor efter antagandebeslutet om ingen överklagat.

Laga kraft

Laga kraft

Nu gäller detaljplanen som bestämmer hur mark och vatten ska användas och hur bebyggelsen ska se ut. Det går inte längre att överklaga.

Byggnation pågår

Byggnation pågår

Nu byggs det som detaljplanen har bestämt får byggas.

Klart

Klart

Nu är bygget färdigt.

Bakgrund

Teknik- och fastighetsförvaltningen och stadsbyggnadsförvaltningen ser ett behov att planlägga ett område inom Välsviken för handel med inriktning mot byggvaruhandel.

För området finns fördjupad översiktsplan som vann laga kraft den 23 oktober 2019. I den föreslås markanvändningen vara handel och verksamheter i ett till två plan.

Nuvarande förhållanden

Området är idag inte bebyggt och består av skog. Terrängen är relativt kuperad och ligger något högre än angränsande E 18. Direkt väster om området planeras för en bensinstation och en ny anslutning till Välsviksleden genom en cirkulationsplats.

Området ligger med bra skyltläge längs E 18 och bör kunna användas för verksamheter och handel. Omfattning av handel prövas i samband med detaljplanering av området. 

Frågor att behandla i planarbetet

  • Trafikfrågor
  • Utformningsfrågor
  • Terränganpassning
  • Risker från angränsande E 18

Tidplan

Arbetet med att ta fram ett förslag till detaljplan pågår. Nästa steg är att gå ut med ett förslag på samråd, tid för samrådet är ännu inte bestämd.

Handlingar

Plan PM 1 MB

Fakta om projektet

Typ av projekt

Detaljplan för Välsviken handel

Vem bygger?

-

Markägare

Karlstads kommun

Kommunens kontaktpersoner

Jonas Zetterberg, stadsbyggnadsförvaltningen

Välkommen att kontakta Karlstads kommun

Har du frågor eller synpunkter om projektet? Ring, mejla eller besök vårt Kontaktcenter så hjälper vi dig.

Telefon: 054-540 00 00
E-post: karlstadskommun@karlstad.se
Besöksadress: Kontaktcenter i Bibliotekshuset, Västra Torggatan 26

Du kan också kontakta oss via vårt webbformulär på karlstad.se.