Bygghandel, idrottshall och bättre trafikflöde i Välsviken

Byggnation pågår

Det finns planer på ett nytt bygghandelsvaruhus i Välsviken, på andra sidan vägen om nuvarande handelsområde. Det planeras även för en idrottshall och en drivmedelsstation. För att trafiken i området ska flyta på bättre ska kommunen bland annat bygga två nya cirkulationsplatser och bredda avfartsrampen från E18.

Fördjupad översiktsplan

Fördjupad översiktsplan

En fördjupning av översiktsplanen beskriver hur kommunen vill utveckla ett område i grova drag. Den utreder inte alla frågor utan ger en inriktning för framtiden.

Planprogram

Planprogram

Ett planprogram utreder förutsättningar och visioner för ett område på ett översiktligt sätt. Planprogram ger en struktur för bebyggelse, vägnät och grönytor.

Planuppdrag

Planuppdrag

Nu finns ett uppdrag att ta fram en ny detaljplan, det dokument som bestämmer hur mark och vatten ska användas och hur bebyggelsen ska se ut. Arbetet är inte färdigt än så det är inte säkert att idén blir verklighet.

Samråd om detaljplan

Samråd om detaljplan

Under samrådet får du lämna synpunkter på kommunens förslag till detaljplan. Detaljplanen bestämmer hur mark och vatten ska användas och hur bebyggelsen ska se ut. Efter samrådet behandlar kommunen alla inkomna synpunkter.

Granskning av detaljplan

Granskning av detaljplan

Granskningen är andra och sista gången du kan lämna synpunkter på kommunens förslag till detaljplan. Detaljplanen bestämmer hur mark och vatten ska användas och hur bebyggelsen ska se ut.

Antagande av detaljplan

Antagande av detaljplan

Nu ska eller har politikerna antagit detaljplanen som reglerar hur mark och vatten ska användas och hur bebyggelsen ska se ut. Detaljplanen börjar gälla tre veckor efter antagandebeslutet om ingen överklagat.

Laga kraft

Laga kraft

Nu gäller detaljplanen som bestämmer hur mark och vatten ska användas och hur bebyggelsen ska se ut. Det går inte längre att överklaga.

Byggnation pågår

Byggnation pågår

Nu byggs det som detaljplanen har bestämt får byggas.

Klart

Klart

Nu är bygget färdigt.

Bättre trafiklösning

V bygger två cirkulationsplatser på området, en där avfarten från E18 möter Välsviksleden och en längre österut där bygghandeln ska ligga. För att förbättra trafikflödet från E18 breddar vi rampen. Vi bygger även fyra nya busshållplatser. 2021-2022 bygger vi infrastrukturen i området. Där ingår bland annat trafiklösningar och dagvattenfördröjningssystem

Bygghandel, idrottshall och drivmedelsstation

Utöver bygghandeln så får det enligt detaljplanen byggas en drivmedelsstation intill E18 och en idrottshall på området.   

Detajlplaner

Området består av två detaljplaner som vann laga kraft i februari 2021. Du hittar detaljplanehandlingarna längre ner på sidan.

Handlingar för trafiklösning och drivmedelsstation

Plankarta med bestämmelser 524 kB
Planbeskrivning 5 MB
Granskningsutlåtande 386 kB
Samrådsredogörelse 142 kB
Trafikanalys 1 MB
PM Dagvatten och skyfall 1 MB
PM Välsvikens bytespunkt 232 kB

Fakta om projektet

Typ av projekt

Byggnation av infrastruktur till byggvaruhandel, drivmedelsstation och idrottshall.

Vem bygger?

Karlstads kommun och privata aktörer.

Markägare

Karlstads kommun

Kommunens kontaktpersoner

Emma Rönnbäck, teknik- och fastighetsförvaltningen

Jonas Zetterberg, stadsbyggnadsförvaltningen

Karolina Norlin, stadsbyggnadsförvaltningen

Anastasia Mileoranskaya, stadsbyggnadsförvaltningen

Välkommen att kontakta Karlstads kommun

Har du frågor eller synpunkter om projektet? Ring, mejla eller besök vårt Kontaktcenter så hjälper vi dig.

Telefon: 054-540 00 00
E-post: karlstadskommun@karlstad.se
Besöksadress: Kontaktcenter i Bibliotekshuset, Västra Torggatan 26

Du kan också kontakta oss via vårt webbformulär på karlstad.se.