Välsviken - Bygghandel och bättre trafikflöde

Byggnation pågår

Det finns planer på ett nytt bygghandelsvaruhus i Välsviken, på andra sidan vägen om nuvarande handelsområde. För att trafiken i området ska flyta på bättre ska kommunen bland annat bygga två nya cirkulationsplatser och bredda avfartsrampen från E18.

Fördjupad översiktsplan

Fördjupad översiktsplan

En fördjupning av översiktsplanen beskriver hur kommunen vill utveckla ett område i grova drag. Den utreder inte alla frågor utan ger en inriktning för framtiden.

Planprogram

Planprogram

Ett planprogram utreder förutsättningar och visioner för ett område på ett översiktligt sätt. Planprogram ger en struktur för bebyggelse, vägnät och grönytor.

Planuppdrag

Planuppdrag

Nu finns ett uppdrag att ta fram en ny detaljplan, det dokument som bestämmer hur mark och vatten ska användas och hur bebyggelsen ska se ut. Arbetet är inte färdigt än så det är inte säkert att idén blir verklighet.

Samråd om detaljplan

Samråd om detaljplan

Under samrådet får du lämna synpunkter på kommunens förslag till detaljplan. Detaljplanen bestämmer hur mark och vatten ska användas och hur bebyggelsen ska se ut. Efter samrådet behandlar kommunen alla inkomna synpunkter.

Granskning av detaljplan

Granskning av detaljplan

Granskningen är andra och sista gången du kan lämna synpunkter på kommunens förslag till detaljplan. Detaljplanen bestämmer hur mark och vatten ska användas och hur bebyggelsen ska se ut.

Antagande av detaljplan

Antagande av detaljplan

Nu ska eller har politikerna antagit detaljplanen som reglerar hur mark och vatten ska användas och hur bebyggelsen ska se ut. Detaljplanen börjar gälla tre veckor efter antagandebeslutet om ingen överklagat.

Laga kraft

Laga kraft

Nu gäller detaljplanen som bestämmer hur mark och vatten ska användas och hur bebyggelsen ska se ut. Det går inte längre att överklaga.

Byggnation pågår

Byggnation pågår

Nu byggs det som detaljplanen har bestämt får byggas.

Klart

Klart

Nu är bygget färdigt.

Bättre trafiklösning

Vi bygger två cirkulationsplatser på området, en där avfarten från E18 möter Välsviksleden och en längre österut där bygghandeln ska ligga. För att förbättra trafikflödet från E18 breddar vi rampen. Vi bygger även fyra nya busshållplatser. 2021-2022 bygger vi infrastrukturen i området. Där ingår bland annat trafiklösningar och dagvattenfördröjningssystem

Byggstart våren 2022

Kommunen planerar för en byggstart under den senare delen av våren 2022. Byggandet av bygghandeln påbörjas tidigare och under januari drar man igång med förberedande markarbeten bland annat med sprängning. 

Bygghandel, idrottshall och drivmedelsstation

Utöver bygghandeln så får det enligt detaljplanen byggas en drivmedelsstation intill E18 och en idrottshall på området.   

Detajlplaner

Området består av två detaljplaner som vann laga kraft i februari 2021. Du hittar detaljplanehandlingarna längre ner på sidan.

Senaste nytt

2022-09-12

Arbetsläget 12 september

Vårt arbete med att bygga infrastrukturen i Välsviken rullar på enligt plan. Vi har bland annat breddat nedfartsrampen från E18 och även börjat förbereda för dagvattenmagasinen mellan Välsviksleden och köpcentrat.

Säkerhet vid vägarbete

För att sänka hastigheten genom arbetsområdet och därmed minska riskerna för de som arbetar nära trafiken placeras tillfälliga farthinder ut. Dessa läggs ut lösa på det berörda vägavsnittet och det innebär att de ibland flyttas på av trafiken och kanske inte alltid ligger tvärs vägbanan. Vi uppmanar dock alla att visa hänsyn till de som arbetar i området och respektera den rekommenderade hastigheten.

Sprängning pågår

Vi har även börjat spränga bort en del berg för att komma i nivå med marken för det pågående bygget av bygghandeln och för att få plats med den nya cirkulationen öster om Välsviksleden. Sprängning pågår några veckor till och sker företrädesvis med en salva under eftermiddagen. Trafiken genom området stängs då tillfälligt av genom trafikvakter under ca 5 min av säkerhetsskäl.

Påfartsrampen till E18 mot Stockholm stängs av

Från tisdag 13 september kommer vi att stänga påfartsrampen mot E18, riktning mot Stockholm, för att få plats att göra den breddning av rampen som ska göras. Vägvisning finns på plats som visar alternativ väg via Gustaf Frödings gata och Lantmannavägen mot påfarten i Alster.

2022-07-11

Nu börjar vi arbetet med infrastrukturen i Välsviken

Nu har arbetena med att förbättra trafikflödet till och från Välsvikens handelsområde startat. Nya infrastrukturlösningar ska förbereda området inför att det ska växa österut. Projektet omfattar ett antal delar: 

  • Breddning av på- och avfart till E18
  • Ny cirkulationsplats på Välsviksleden
  • Ny bytespunkt för buss
  • Höjning av Banvaktarvägen
  • Nya busshållplatser på Banvaktarvägen
  • Gång- och cykeltunnel öster och Välsviksleden
  • En mindre cirkulationsplats öster om Välsviksleden
  • Nya dagvattenmagasin väster om Välsviksleden

Arbetet kommer att pågå under ett år och beräknas vara klart i sin helhet till september nästa år.

Framkomlighet under byggtid

Efter semestern, vecka 32 kommer arbetet med att bygga den nya trafiklösningen att inledas. Eftersom det är många moment som ska utföras i befintlig trafikmiljö så kommer trafiken att påverkas men vi har tillsammans med entreprenören och trafikverket försökt hitta lösningar som gör det möjligt att bygga snabbt och säkert samtidigt som vi försöker ha en så god framkomlighet som möjligt för alla trafikantgrupper.

Under den första fasen fram till mitten av oktober bygger vi ett högerkörfält från E18:s avfartsramp mot Välsviksrondellen.Här kommer det inte vara möjligt att svänga vänster från avfartsrampen mot Universitetet, de fordon som ska svänga av E18 och fortsätta mot Universitetet kommer istället behöva köra runt i Välsviksrondellen. Likaså kan man inte svänga vänster upp på rampen om man kommer söderifrån på Välsviksleden utan man behöver köra upp till och runt cirkulationen norr om E18 om man ska ta påfarten mot Stockholm. 

Handlingar för trafiklösning och drivmedelsstation

Plankarta med bestämmelser 524 kB
Planbeskrivning 5 MB
Granskningsutlåtande 386 kB
Samrådsredogörelse 142 kB
Trafikanalys 1 MB
PM Dagvatten och skyfall 1 MB
PM Välsvikens bytespunkt 232 kB

Fakta om projektet

Typ av projekt

Byggnation av infrastruktur till byggvaruhandel, drivmedelsstation och idrottshall.

Vem bygger?

Karlstads kommun och privata aktörer.

Markägare

Karlstads kommun

Kommunens kontaktpersoner

Ola Norling, teknik- och fastighetsförvaltningen

Jonas Zetterberg, stadsbyggnadsförvaltningen

Karolina Norlin, stadsbyggnadsförvaltningen

Anastasia Mileoranskaya, stadsbyggnadsförvaltningen

Välkommen att kontakta Karlstads kommun

Har du frågor eller synpunkter om projektet? Ring, mejla eller besök vårt Kontaktcenter så hjälper vi dig.

Telefon: 054-540 00 00
E-post: karlstadskommun@karlstad.se
Besöksadress: Kontaktcenter i Bibliotekshuset, Västra Torggatan 26

Du kan också kontakta oss via vårt webbformulär på karlstad.se.