Romstad - Västerstrandsskolan växer

Klar

Västerstrandsskolan ska både byggas om och till och det sker i etapper under två år. I framtiden kan cirka 400 elever gå i skola här. I den utbyggda skolan ska även tre förskoleavdelningar rymmas.

Fördjupad översiktsplan

Fördjupad översiktsplan

En fördjupning av översiktsplanen beskriver hur kommunen vill utveckla ett område i grova drag. Den utreder inte alla frågor utan ger en inriktning för framtiden.

Planprogram

Planprogram

Ett planprogram utreder förutsättningar och visioner för ett område på ett översiktligt sätt. Planprogram ger en struktur för bebyggelse, vägnät och grönytor.

Planuppdrag

Planuppdrag

Nu finns ett uppdrag att ta fram en ny detaljplan, det dokument som bestämmer hur mark och vatten ska användas och hur bebyggelsen ska se ut. Arbetet är inte färdigt än så det är inte säkert att idén blir verklighet.

Samråd om detaljplan

Samråd om detaljplan

Under samrådet får du lämna synpunkter på kommunens förslag till detaljplan. Detaljplanen bestämmer hur mark och vatten ska användas och hur bebyggelsen ska se ut. Efter samrådet behandlar kommunen alla inkomna synpunkter.

Granskning av detaljplan

Granskning av detaljplan

Granskningen är andra och sista gången du kan lämna synpunkter på kommunens förslag till detaljplan. Detaljplanen bestämmer hur mark och vatten ska användas och hur bebyggelsen ska se ut.

Antagande av detaljplan

Antagande av detaljplan

Nu ska eller har politikerna antagit detaljplanen som reglerar hur mark och vatten ska användas och hur bebyggelsen ska se ut. Detaljplanen börjar gälla tre veckor efter antagandebeslutet om ingen överklagat.

Laga kraft

Laga kraft

Nu gäller detaljplanen som bestämmer hur mark och vatten ska användas och hur bebyggelsen ska se ut. Det går inte längre att överklaga.

Byggnation pågår

Byggnation pågår

Nu byggs det som detaljplanen har bestämt får byggas.

Klart

Klart

Nu är bygget färdigt.

Planen är att skolbyggnaden ska växa med två flyglar, en åt norr och en åt öster. I tillbyggnaden åt norr blir det skollokaler och lokaler för idrott. I flygeln åt öst ryms lokaler för skola och förskola.

Ny gymnastiksal och större matsal

Skolan får en ny gymnastiksal med tillhörande omklädningsrum. Salen blir fullstor och kommer ligga på tomtens norra del. Köket kommer att utökas för att klara av att laga fler portioner och matsalen byggs till för att klara fler matgäster.

Utemiljön förändras

I byggprojektet ingår även att utveckla utemiljön och skolgården. I förändringen av skolgården ska eleverna bli delaktiga. De tre förskoleavdelningarna får en egen gård med inhägnad.

Tidplan

Etappen med den nya östra flygeln startar i februari 2017. Därefter följer ombyggnation av den befintliga skolbyggande och i den sista etappen byggs den norra flygeln som bland annat inrymmer den nya gymnastiksalen. Hela projektet ska vara klart i juni 2019.

Senaste nytt

Invigning 22 augusti

Efter två års arbete är nybyggnationen och renoveringen av Västerstrandsskolan färdig. Den gamla befintliga byggnaden är fortfarande kvar men har fått en rejäl uppfräschning i form av en totalrenovering. Skolan har också växt med två nya flyglar intill den ursprungliga byggnaden - en åt norr och en åt öst. Torsdag 22 augusti invigs den nya skolan.

Nytt hus växer fram

Renoveringen av det gamla huset pågår för fullt. Skolan kommer att flytta in i en del av den gamla byggnaden innan jul, då personallokalerna blir färdigställda. Det nya huset som vi kallar för B börjar växa fram och komma upp ur backen. Bjälklaget ligger nu på plats och stålet med pelare och takstolar är på väg upp. Efter det kommer taket på.

Nu startar andra etappen

Bygget och renoveringen av Västerstrandsskolan går nu in i etapp två. Det innebär att vi ska renovera befintliga lokaler inne och ute, att vi ska bygga en ny idrottshall och att vi ska anlägga en ny utemiljö.

Elever besökte bygget

Under mars var de viktigaste inspektörerna av alla när man bygger en skola på besök på bygget - nämligen eleverna själva!

Under mars var två klasser, blivande fyror, från Västerstrandsskolans på besök på bygget. Peab bjöd på en digital visning av den nya skolan och visade runt i de nya lokalerna. Det var ett gäng nöjda och förväntansfulla besökare som tyckte att det var roligt att den nya skolan byggs för deras skull.

Nya huset klart i juni

Nu ser man den nya fasaden och ställningarna har plockats bort. Snart är alla fasadarbeten klara och då fortsätter man med installationsarbeten inuti lokalen. Den nya skolbyggnaden blir ett hus i tre plan med produktionskök och matsal. En ny gymnastiksal ska byggas under 2019, det arbetet startar under hösten 2018. Utemiljön ska ändras i etapper, en del i år och en del under nästa år.

Den nya byggnaden ska stå klar i juni och sen börjar renoveringen av den befintliga skolan. Så efter sommarlovet är det dags för verksamheten att flytta in och eleverna kan se fram emot skolstart i ett alldeles nytt hus.

Fakta om projektet

Typ av projekt

Byggprojekt

Vem bygger?

Karlstads kommun, huvudentreprenör PEAB

Markägare

Karlstads kommun

Gällande detaljplan

Välkommen att kontakta Karlstads kommun

Har du frågor eller synpunkter om projektet? Ring, mejla eller besök vårt Kontaktcenter så hjälper vi dig.

Telefon: 054-540 00 00
E-post: karlstadskommun@karlstad.se
Besöksadress: Kontaktcenter i Bibliotekshuset, Västra Torggatan 26

Du kan också kontakta oss via vårt webbformulär på karlstad.se.