Våxnäs - nya bostäder vid Karmgatan

Förslag

Här vill exploatören bygga fler lägenheter på befintliga parkeringsplatser inom fastigheterna Karmen 5. Parkeringsbehov och frågor om stadsbilden utreds i planarbetet. Frågan om grön resplan kan tillämpas kommer också att utredas.

Fördjupad översiktsplan

Fördjupad översiktsplan

En fördjupning av översiktsplanen beskriver hur kommunen vill utveckla ett område i grova drag. Den utreder inte alla frågor utan ger en inriktning för framtiden.

Planprogram

Planprogram

Ett planprogram utreder förutsättningar och visioner för ett område på ett översiktligt sätt. Planprogram ger en struktur för bebyggelse, vägnät och grönytor.

Planuppdrag

Planuppdrag

Nu finns ett uppdrag att ta fram en ny detaljplan, det dokument som bestämmer hur mark och vatten ska användas och hur bebyggelsen ska se ut. Arbetet är inte färdigt än så det är inte säkert att idén blir verklighet.

Samråd om detaljplan

Samråd om detaljplan

Under samrådet får du lämna synpunkter på kommunens förslag till detaljplan. Detaljplanen bestämmer hur mark och vatten ska användas och hur bebyggelsen ska se ut. Efter samrådet behandlar kommunen alla inkomna synpunkter.

Granskning av detaljplan

Granskning av detaljplan

Granskningen är andra och sista gången du kan lämna synpunkter på kommunens förslag till detaljplan. Detaljplanen bestämmer hur mark och vatten ska användas och hur bebyggelsen ska se ut.

Antagande av detaljplan

Antagande av detaljplan

Nu ska eller har politikerna antagit detaljplanen som reglerar hur mark och vatten ska användas och hur bebyggelsen ska se ut. Detaljplanen börjar gälla tre veckor efter antagandebeslutet om ingen överklagat.

Laga kraft

Laga kraft

Nu gäller detaljplanen som bestämmer hur mark och vatten ska användas och hur bebyggelsen ska se ut. Det går inte längre att överklaga.

Byggnation pågår

Byggnation pågår

Nu byggs det som detaljplanen har bestämt får byggas.

Klart

Klart

Nu är bygget färdigt.

Vad innebär planförslaget?

Planområdet är beläget på Våxnäs, ca 3 km nordväst om Karlstads centrum. Planområdet angränsar till parkområdet Låglandet i öster och strax sydväst om planområdet ligger Våxnäs centrum.
Planen syftar till att möjliggöra för ytterligare flerbostadshus inom befintlig bostadsfastighet, samt att bekräfta befintliga byggnader där planstöd saknas.
Fastigheten Karmen 5 föreslås förtätas genom att befintliga parkeringsytor nyttjas för att uppföra nya bostäder. Planen medger tre nya flerbostadshus i fem respektive sex våningar, vilket totalt kan innebära cirka 100 nya lägenheter.

 

Illustrationsbild över volymer sett från söder

Fastighetsägare uppmanas att informera sina boende/hyresgäster.

Syftet med samrådet är att få fram ett så bra beslutsunderlag som möjligt och att ge möjlighet till insyn och påverkan.

Tidplan

  • Planförslaget var ute på samråd mellan 22 juni och 31 augusti 2020.

Handlingarna

Handlingarna finns att läsa längst ner på denna sida.

Möjlighet att ställa frågor

Vid frågor kontakta stadsbyggnadsarkitekt Anna Pettersson, anna.pettersson2@karlstad.se
tel: 054-540 45 19.
För den som önskar mer information finns möjlighet att boka ett möte eller ett videosamtal.

Synpunkter på planförslaget

Synpunkter på samrådsförslaget senast den 31 augusti 2020.
Synpunkter kan lämnas via e-post till stadsbyggnadsforvaltningen@karlstad.se eller via brev till Karlstads kommun, Stadsbyggnadsförvaltningen, 651 84 Karlstad.
Det går även bra att lämna synpunkter direkt via webben i det här formuläret.

Frågor

Ni kan även komma i kontakt med stadsbyggnadsförvaltningen via kommunens växel 054-540 00 00, eller via e-post till stadsbyggnadsforvaltningen@karlstad.se

Fakta om projektet

Typ av projekt

Detaljplan för Karmen 5 inom Våxnäs

Vem bygger?

Willhem AB

Markägare

HB Karmgatan

Kopmmunens kontakpersoner

Anna Pettersson, stadsbyggnadsförvaltningen

Välkommen att kontakta Karlstads kommun

Har du frågor eller synpunkter om projektet? Ring, mejla eller besök vårt Kontaktcenter så hjälper vi dig.

Telefon: 054-540 00 00
E-post: karlstadskommun@karlstad.se
Besöksadress: Kontaktcenter i Bibliotekshuset, Västra Torggatan 26

Du kan också kontakta oss via vårt webbformulär på karlstad.se.