Våxnäs - Detaljplan för utveckling av Våxnäs centrum

Förslag

Kommunen prövar möjligheten att utveckla Våxnäs centrum med nya ytor för centrumändamål och bostäder.

Fördjupad översiktsplan

Fördjupad översiktsplan

En fördjupning av översiktsplanen beskriver hur kommunen vill utveckla ett område i grova drag. Den utreder inte alla frågor utan ger en inriktning för framtiden.

Planprogram

Planprogram

Ett planprogram utreder förutsättningar och visioner för ett område på ett översiktligt sätt. Planprogram ger en struktur för bebyggelse, vägnät och grönytor.

Planuppdrag

Planuppdrag

Nu finns ett uppdrag att ta fram en ny detaljplan, det dokument som bestämmer hur mark och vatten ska användas och hur bebyggelsen ska se ut. Arbetet är inte färdigt än så det är inte säkert att idén blir verklighet.

Samråd om detaljplan

Samråd om detaljplan

Under samrådet får du lämna synpunkter på kommunens förslag till detaljplan. Detaljplanen bestämmer hur mark och vatten ska användas och hur bebyggelsen ska se ut. Efter samrådet behandlar kommunen alla inkomna synpunkter.

Granskning av detaljplan

Granskning av detaljplan

Granskningen är andra och sista gången du kan lämna synpunkter på kommunens förslag till detaljplan. Detaljplanen bestämmer hur mark och vatten ska användas och hur bebyggelsen ska se ut.

Antagande av detaljplan

Antagande av detaljplan

Nu ska eller har politikerna antagit detaljplanen som reglerar hur mark och vatten ska användas och hur bebyggelsen ska se ut. Detaljplanen börjar gälla tre veckor efter antagandebeslutet om ingen överklagat.

Laga kraft

Laga kraft

Nu gäller detaljplanen som bestämmer hur mark och vatten ska användas och hur bebyggelsen ska se ut. Det går inte längre att överklaga.

Byggnation pågår

Byggnation pågår

Nu byggs det som detaljplanen har bestämt får byggas.

Klart

Klart

Nu är bygget färdigt.

Vad innebär planförslaget?

Planen syftar till att möjliggöra en utveckling av Våxnäs centrum med nya ytor för framförallt cetrum ändamål och bostäder. Planen ska pröva möjligheterna för påbyggnad ovan befintliga centrumbyggnader, tillbyggnad till befintliga centrumbyggnader liksom nybyggnation på befintliga parkeringsytor.

Planområdet utgörs av Våxnäs centrum mellan Petersbergsgatan, Hagalundsvägen och Fredricelundsparken. Området ligger ungefär 2,5 km väster om Karlstads centrum.

Huvuddrag

Detaljplanen innebär att Våxnäs centrum kan kompletteras med nya lokaler för centrum-, kontor- samt för bostadsändamål. Befintliga centrumbyggnader föreslås byggas på med en till två våningar i olika delar av området. På den södra markparkeringsplatsen, närmast Hagalundsvägen, byggs ett nytt mindre kvarter. På- och nybyggnaderna ska ges entréer mot Fredricelundsparken som därmed kommer minska upplevelsen av baksida mot parken. En ny mindre angöringsgata med intilliggande parkering anläggs inom centrumfastighetens västra del för att möjliggöra angöring till de nya bostäderna.

Ambitionen i förslaget är att skapa ett samtida och multifunktionellt handelscentrum med en större blandning av bostäder, handel, service och arbetsplatser. Ambitionen är också att servicenivå ska bibehållas eller utökas. Förslaget innebär tillkommande yta för verksamheter (centrum eller kontor) samt cirka 100 nya bostäder.

Samråd genomfördes under hösten 2021. Synpunkter från samrådet och stadsbyggnadsförvaltningens kommentarer samt förslag till förändringar i planförslaget redovisas i samrådsredogörelsen.
Granskning av planförslaget genomfördes under våren 2022. Synpunkter från granskningen och stadsbyggnadsförvaltningens kommentarer samt förslag till förändringar i planförslaget redovisas i granskningsutlåtandet.

Här kan du se projektet i 3D

Tidplan

  • Planförslaget var på samråd under tiden 22 september - 29 oktober 2021.
  • Planförslaget var utställt för granskning 12 april - 11 maj 2022.
  • Planförslaget antogs av stadsbyggnadsnämnden den den 14 december 2022.

Handlingarna

Handlingarna liksom utredningar som utgör dess underlag finns att läsa längst ner på denna sida.

Synpunkter

Den som är berörd av planen och senast under granskningstiden lämnat synpunkter på förslaget som inte blivit tillgodosedda har rätt att överklaga beslutet att anta planen hos Mark- och miljödomstolen.

Överklagandet ska skickas till kommunen under adress
Stadsbyggnadsnämnden, Karlstads kommun, 651 84 KARLSTAD
och vara kommunen tillhanda inom tre veckor från den dag då tillkännagivandet om justeringen av protokollet med antagandebeslut har satts upp på kommunens anslagstavla, dvs. senast 2023-01-06.

Frågor

Vid frågor, kontakta stadsbyggnadsförvaltningen 054-540 00 00, eller via e-post till stadsbyggnadsforvaltningen@karlstad.se

Fakta om projektet

Typ av projekt

Detaljplan för Våxnäs centrum

Vem bygger?

Albèr Fastigheter

Markägare

Karlstads kommun med en privat tomträttsinnehavare

Kommunens kontaktpersoner

Per Anders Olsson, stadsbyggnadsförvaltningen

Välkommen att kontakta Karlstads kommun

Har du frågor eller synpunkter om projektet? Ring, mejla eller besök vårt Kontaktcenter så hjälper vi dig.

Telefon: 054-540 00 00
E-post: karlstadskommun@karlstad.se
Besöksadress: Kontaktcenter i Bibliotekshuset, Västra Torggatan 26

Du kan också kontakta oss via vårt webbformulär på karlstad.se.