Viken – Planprogram för Tullholmssågen och del av Viken

Förslag

Planprogrammet innehåller ett förslag till utveckling av fastigheterna Tullholmssågen, kvarteret Skepparen med flera inom Viken i Karlstad. Förslaget innebär att området förtätas och kompletteras med både bostäder och verksamheter.

Fördjupad översiktsplan

Fördjupad översiktsplan

En fördjupning av översiktsplanen beskriver hur kommunen vill utveckla ett område i grova drag. Den utreder inte alla frågor utan ger en inriktning för framtiden.

Planprogram

Planprogram

Ett planprogram utreder förutsättningar och visioner för ett område på ett översiktligt sätt. Planprogram ger en struktur för bebyggelse, vägnät och grönytor.

Planuppdrag

Planuppdrag

Nu finns ett uppdrag att ta fram en ny detaljplan, det dokument som bestämmer hur mark och vatten ska användas och hur bebyggelsen ska se ut. Arbetet är inte färdigt än så det är inte säkert att idén blir verklighet.

Samråd om detaljplan

Samråd om detaljplan

Under samrådet får du lämna synpunkter på kommunens förslag till detaljplan. Detaljplanen bestämmer hur mark och vatten ska användas och hur bebyggelsen ska se ut. Efter samrådet behandlar kommunen alla inkomna synpunkter.

Granskning av detaljplan

Granskning av detaljplan

Granskningen är andra och sista gången du kan lämna synpunkter på kommunens förslag till detaljplan. Detaljplanen bestämmer hur mark och vatten ska användas och hur bebyggelsen ska se ut.

Antagande av detaljplan

Antagande av detaljplan

Nu ska eller har politikerna antagit detaljplanen som reglerar hur mark och vatten ska användas och hur bebyggelsen ska se ut. Detaljplanen börjar gälla tre veckor efter antagandebeslutet om ingen överklagat.

Laga kraft

Laga kraft

Nu gäller detaljplanen som bestämmer hur mark och vatten ska användas och hur bebyggelsen ska se ut. Det går inte längre att överklaga.

Byggnation pågår

Byggnation pågår

Nu byggs det som detaljplanen har bestämt får byggas.

Klart

Klart

Nu är bygget färdigt.

Programområdet ligger i direkt anslutning till Stadsträdgården, cirka 250 meter söder om centrala Karlstad, där Packhusgatan möter Sjömansgatan och Tullhusgatan.

Området är idag bebyggt med verksamhets- och industribyggnader som används för tillverkning av livsmedel, lager och kontor. Området är centralt beläget med närhet till Stadsträdgården och vatten och det finns alla förutsättningar att skapa en ny attraktiv levande stadsdel.

Förslaget innebär att området förtätas och kompletteras med både bostäder och verksamheter. Kommunen vill med detta planprogram förtydliga den övergripande strukturen för den fortsatta planeringen och att i ett tidigt skede få in synpunkter på detta, innan kommunens ställningstaganden blir låsta och alltför stora investeringar har gjorts.

Berörda fastighetsägare uppmanas att underrätta hyresgäster och boende.

Tidplan

  • Förslag till planprogram var ute på samråd mellan den 4 oktober och den 3 november 2017.
  • Programmet godkändes av stadsbyggnadsnämnden den 14 februari 2018.

Planförslaget finns att ta del av längst ner på denna sida.

Frågor

Vid frågor, kontakta stadsbyggnadsförvaltningen 054-540 00 00, eller via e-post till stadsbyggnadsforvaltningen@karlstad.se

Området vid Tullholmsviken i 3D

Här kan du klicka dig runt i området vid Tullholmsviken för att se hur det kan komma att se ut. Kartan öppnas i nytt fönster och fungerar bäst i Chrome.

Öppna 3D-modellen över Tullholmsviken här.

Fakta om projektet

Typ av projekt

Planprogram för Tullholmssågen 4, Kostern 10 och kv. Styrmannen m.fl.

Vem bygger?

Konsum Värmland Fastighet AB

Markägare

Konsum Värmland Fastighet AB

Kommunens kontaktpersoner

Ossman Sharif, stadsbyggnadsförvaltningen
Jonas Zetterberg, stadsbyggnadsförvaltningen
Torbjörn Karlsson, teknik- och fastighetsförvaltningen

Välkommen att kontakta Karlstads kommun

Har du frågor eller synpunkter om projektet? Ring, mejla eller besök vårt Kontaktcenter så hjälper vi dig.

Telefon: 054-540 00 00
E-post: karlstadskommun@karlstad.se
Besöksadress: Kontaktcenter i Bibliotekshuset, Västra Torggatan 26

Du kan också kontakta oss via vårt webbformulär på karlstad.se.