Viken-Upphävande av detaljplan för del av kvarteret Skepparen mm

Förslag

Kommunen upphäver detaljplanen för del av kvarteret Skepparen för att ta bort byggrätten för handel i ett plan.

Fördjupad översiktsplan

Fördjupad översiktsplan

En fördjupning av översiktsplanen beskriver hur kommunen vill utveckla ett område i grova drag. Den utreder inte alla frågor utan ger en inriktning för framtiden.

Planprogram

Planprogram

Ett planprogram utreder förutsättningar och visioner för ett område på ett översiktligt sätt. Planprogram ger en struktur för bebyggelse, vägnät och grönytor.

Planuppdrag

Planuppdrag

Nu finns ett uppdrag att ta fram en ny detaljplan, det dokument som bestämmer hur mark och vatten ska användas och hur bebyggelsen ska se ut. Arbetet är inte färdigt än så det är inte säkert att idén blir verklighet.

Samråd om detaljplan

Samråd om detaljplan

Under samrådet får du lämna synpunkter på kommunens förslag till detaljplan. Detaljplanen bestämmer hur mark och vatten ska användas och hur bebyggelsen ska se ut. Efter samrådet behandlar kommunen alla inkomna synpunkter.

Granskning av detaljplan

Granskning av detaljplan

Granskningen är andra och sista gången du kan lämna synpunkter på kommunens förslag till detaljplan. Detaljplanen bestämmer hur mark och vatten ska användas och hur bebyggelsen ska se ut.

Antagande av detaljplan

Antagande av detaljplan

Nu ska eller har politikerna antagit detaljplanen som reglerar hur mark och vatten ska användas och hur bebyggelsen ska se ut. Detaljplanen börjar gälla tre veckor efter antagandebeslutet om ingen överklagat.

Laga kraft

Laga kraft

Nu gäller detaljplanen som bestämmer hur mark och vatten ska användas och hur bebyggelsen ska se ut. Det går inte längre att överklaga.

Byggnation pågår

Byggnation pågår

Nu byggs det som detaljplanen har bestämt får byggas.

Klart

Klart

Nu är bygget färdigt.

Vad innebär planförslaget?

Planering pågår för stadsomvandling av Kv Skepparen som helhet. Gällande detaljplan medger handel i ett plan med tillhörande parkering. Denna utveckling bedöms inte vara förenlig med kommunens intention för utveckling av området. Fastighetsägaren har ansökt om bygglov i enlighet med gällande detaljplan. Stadsbyggnadsnämnden har fatta beslut om anstånd i avvaktan på ny detaljplan. En ny detaljplan drar ut på tiden och därför föreslår kommunen att gällande detaljplan upphävs i avvaktan på att den nya detaljplanen färdigställs.
Gällande plan, detaljplan för del av kv Skepparen mm, anger markanvändning för handel i ett plan inom aktuellt område.

Planens syfte

Syftet med upphävande av detaljplanen är att ta bort byggrätten för handel i ett plan.

Vad händer nu?

Upphävandet handläggs med ett förenklat förfarande enligt PBL 5 kap. Stegen i processen består av samråd, samrådsredogörelse, beslut om upphävande och laga kraft.
Upphävandet kan komma att antas direkt efter samrådsskedet. Kommer det in synpunkter på förslaget som medför att förslaget ändras väsentligt kommer samrådet att följas av ett kortare granskningsskede.

Syftet med samrådet är att få fram ett så bra beslutsunderlag som möjligt och att ge möjlighet till insyn och påverkan.
Fastighetsägare uppmanas att informera sina hyresgäster.

Tidplan

  • Planförslaget var på samråd fram till den 15 november 2019.
  • Stadsbyggnadsnämnden beslutade att upphäva detaljplanen den 12 december 2019.
  • Beslutet att upphäva detaljplanen är överklagat och prövas nu av mark- och miljödomstolen.

Handlingarna

Handlingarna finns att läsa längst ner på denna sida.

Synpunkter

Synpunkter senast den 15 november 2019.
Synpunkter kan lämnas via e-post till stadsbyggnadsforvaltningen@karlstad.se
Det går även bra att lämna synpunkter direkt via webben i det här formuläret.

Den som inte senast under samrådstiden har lämnat någon skriftlig synpunkt på förslaget kan förlora rätten att överklaga beslut att anta planen.

Frågor

Vid frågor, kontakta stadsbyggnadsförvaltningen 054-540 00 00, eller via e-post till stadsbyggnadsforvaltningen@karlstad.se

Välkommen att kontakta Karlstads kommun

Har du frågor eller synpunkter om projektet? Ring, mejla eller besök vårt Kontaktcenter så hjälper vi dig.

Telefon: 054-540 00 00
E-post: karlstadskommun@karlstad.se
Besöksadress: Kontaktcenter i Bibliotekshuset, Västra Torggatan 26

Du kan också kontakta oss via vårt webbformulär på karlstad.se.

Fakta om projektet

Typ av projekt

Upphävande av detaljplan för kv Skepparen mm

Markägare

Karlstads kommun och Lidl

Kommunens kontaktpersomer

Jonas Zetterberg, stadsbyggnadsförvaltningen

Ossman Sharif, stadsbyggnadsförvaltnignen