Viken - stadsdelsvision

Förslag

Här presenterar kommunen visionen för utveckling av Viken, med bland annat nya trafikösningar, gångstråk och en dagvattenpark.

Fördjupad översiktsplan

Fördjupad översiktsplan

En fördjupning av översiktsplanen beskriver hur kommunen vill utveckla ett område i grova drag. Den utreder inte alla frågor utan ger en inriktning för framtiden.

Planprogram

Planprogram

Ett planprogram utreder förutsättningar och visioner för ett område på ett översiktligt sätt. Planprogram ger en struktur för bebyggelse, vägnät och grönytor.

Planuppdrag

Planuppdrag

Nu finns ett uppdrag att ta fram en ny detaljplan, det dokument som bestämmer hur mark och vatten ska användas och hur bebyggelsen ska se ut. Arbetet är inte färdigt än så det är inte säkert att idén blir verklighet.

Samråd om detaljplan

Samråd om detaljplan

Under samrådet får du lämna synpunkter på kommunens förslag till detaljplan. Detaljplanen bestämmer hur mark och vatten ska användas och hur bebyggelsen ska se ut. Efter samrådet behandlar kommunen alla inkomna synpunkter.

Granskning av detaljplan

Granskning av detaljplan

Granskningen är andra och sista gången du kan lämna synpunkter på kommunens förslag till detaljplan. Detaljplanen bestämmer hur mark och vatten ska användas och hur bebyggelsen ska se ut.

Antagande av detaljplan

Antagande av detaljplan

Nu ska eller har politikerna antagit detaljplanen som reglerar hur mark och vatten ska användas och hur bebyggelsen ska se ut. Detaljplanen börjar gälla tre veckor efter antagandebeslutet om ingen överklagat.

Laga kraft

Laga kraft

Nu gäller detaljplanen som bestämmer hur mark och vatten ska användas och hur bebyggelsen ska se ut. Det går inte längre att överklaga.

Byggnation pågår

Byggnation pågår

Nu byggs det som detaljplanen har bestämt får byggas.

Klart

Klart

Nu är bygget färdigt.

En bättre trafiklösning som ska avlasta Hamngatan, en ny entré till stadsträdgården från söder och en dagvattenpark som ska rena regnvatten från centrum och samtidigt skapa ett nytt gångstråk i Mariebergsviken. Det är Karlstads kommuns vision för stadsdelen Viken.

 

Sjömansgatan ska avlasta Hamngatan

I det pågående arbetet med Karlstads nya resecentrum ingår att omvandla Hamngatan från trafikled till stadsgata. Då måste trafiken minska och ett sätt är att avlasta Hamngatan är att delar av genomfartstrafiken i centrum istället ska ta Sjömansgatan genom Viken. Trafikflödet på Sjömansgatan, Jungmansgatan och Tullhusgatan ska förbättras genom att bygga två till tre nya cirkulationsplatser och förbjuda vänstersvängar på vissa ställen som annars riskerar att stoppa upp trafiken. Det är även planer på en ny bussfil.

Dagvattenpark och gångstråk

En viktig del i stadsdelsvisionen är att skapa en hantering av dagvatten från delar av centrum. Regnvattnet behöver renas och kommunen föreslår nu en lösning som kommer skapa en dagvattenpark med spännande gångstråk ut i vattnet som kompletterar befintliga parker och promenadvägar.

Parkerna bevaras och nya hus på två platser

Några av Vikens största kvaliteter är parkerna Wennbergsparken och Stadsträdgården. De kommer att bevaras och Stadsträdgården kommer dessutom att få en ny entré från sydost, i ritning mot nya bostadsområdet som kommer växa fram efter att Konsum lämnar sina fabrikslokaler.

Nybyggnation kan ske i Viken, men främst i två områden. Dels väster om Pekås och dels i öster där det gamla godsmagasinet ligger idag.

Skyddar från översvämning

I samband med att Sjömansgatan byggs om kommer kommunen även att anlägga ett översvämningsskydd för att skydda inryckningsvägar till centralsjukhuset från höga vattennivåer i Vänern. Skyddet består i en kombination av upphöjd väg i ytterkanterna och en cirka 80 cm hög mur längs Mariebergsviken.

 

Syftet med samrådet är att få fram ett så bra beslutsunderlag som möjligt och att ge möjlighet till insyn och påverkan.
Fastighetsägare uppmanas att informera sina hyresgäster.

Tidplan

  • Rapporten- Stadsdelsvision för Viken var på samråd 18 april till 24 maj 2019.
  • Rapporten- Stadsdelsvision för Viken godkändes av stadsbyggnasnämnden den 22 september 2021.

Handlingarna

Handlingarna finns att läsa längst ner på denna sida.

Synpunkter

Synpunkter på planförslaget senast den 24 maj 2019.
Synpunkter kan lämnas via hemsidan, karlstad.se/visionviken, via e-post till stadsbyggnadsforvaltningen@karlstad.se
Det går även bra att lämna synpunkter direkt via webben i det här formuläret.

Frågor

Vid frågor, kontakta stadsbyggnadsförvaltningen 054-540 00 00, eller via e-post till stadsbyggnadsforvaltningen@karlstad.se

Fakta om projektet

Typ av projekt

Stadsdelsvision för Viken

Vem äger marken?

Karlstads kommun och privata markägare

Kontaktpersoner i kommunen

Anna Pettersson, stadsbyggnadsförvaltningen
Jan Söderberg, teknik- och fastighetsförvaltningen

Välkommen att kontakta Karlstads kommun

Har du frågor eller synpunkter om projektet? Ring, mejla eller besök vårt Kontaktcenter så hjälper vi dig.

Telefon: 054-540 00 00
E-post: karlstadskommun@karlstad.se
Besöksadress: Kontaktcenter i Bibliotekshuset, Västra Torggatan 26

Du kan också kontakta oss via vårt webbformulär på karlstad.se.