Vikenförbindelsen - förbättrad framkomlighet på Sjömansgatan

Byggnation pågår

För att minska trafikmängden på Hamngatan så måste framkomligheten på Tullhusgatan, Sjömansgatan, Jungmansgatan, Klaraborgsgatan och Klaraborgsbron bli bättre. Korsningspunkterna på gatan ska förbättras och vi skapar nya cirkulationsplatser. Arbetet väntas pågå 2020-2023.

Hamngatan avlastas

När resecentrum byggs och sedan står klart så behöver genomfartstrafiken på Hamngatan minska för att bussen ska få bättre framkomlighet. Det ska fortfarande gå att ta sig fram med bil på Hamngatan men den är främst avsedd för de som har ärenden i centrala Karlstad och inte de som bara ska köra igenom.

Genom att bygga om Tullhusgatan, Sjömansgatan, Jungmansgatan och Klaraborgsgatan samt förbättra korsningspunkterna kan trafiken flöda enklare och fungera som ett bättre alternativ till Hamngatan.

Även övergångsställen för gående och cyklister ska förbättras och tanken är att Stadsträdgården, Mariebergsskogen och Wennbergsparken knyts ihop på ett bättre sätt. Även om kapaciteten och flödet ökar på vägen så ska utformningen anpassas efter det centrala läget så att gatorna är lätta att korsa för gående och cyklister.

Cirkulationsplatser och bussfil

Trafikflödet på Sjömansgatan, Jungmansgatan och Tullhusgatan ska förbättras genom att bygga två till tre nya cirkulationsplatser och förbjuda vänstersvängar på vissa ställen som annars riskerar att stoppa upp trafiken. 

Tanken är det ska finnas tre filer på Sjömansgatan och delar av Tullhusgatan. Den mittersta är till för bussar och utryckningsfordon. Detta är ett sätt att tydligare prioritera kollektivtrafiken och förbereda för Karlstadstråkets fortsatta utveckling. Det ger även en robust lösning för utryckningsfordon i högtrafik.

Klaraborgsbron

Trafikflödet på båda sidor av Klaraborgsbron ska förbättras. Vägen ska vara en smidig passage till E18 där bussen prioriteras.

Översvämningsskydd

Vikenförbindelsen räknas som en prioriterad utryckningsväg och måste säkras från översvämningar. I samband med att Sjömansgatan byggs om kommer kommunen påbörja arbetet med ett översvämningsskydd genom att höja vägen och på så sätt skydda inryckningsvägar till centralsjukhuset från höga vattennivåer i Vänern. Skyddet består i en kombination av upphöjd väg i ytterkanterna och en låg mur längs Mariebergsviken. Där marken är som lägts kommer muren vara 80 centimeter hög.

Frågor och funderingar?

Har du några frågor kring byggnationen av Vkenförbindelsen så är du välkommen att höra av dig till oss via mejl vikenforbindelsen@karlstad.se. Du kan också ringa till oss via vårt Kontaktcenter på 054-540 00 00.

Mer information

Att skapa Vikenförbindelsen och förbättra framkomligheten längs Tullhusgatan, Sjömansgatan, Jungmansgatan, Klaraborgsgatan och Karl IX bro är en förutsättning för att trafiken på Hamngatan och kring resecentrum ska fungera. På länkarna nedanför kan du läsa mer om planerna för ett nytt resecentrum och projektet Tåg i tid. Vikenförbindelsen ingår också i stadsdelsvisionen för Viken. Läs mer om visionen på länken nedan.

Här kan du läsa mer om stadsdelsvisionen för Viken

Här kan du läsa mer om resecentrum

Här kan du läsa mer om alla delar i projektet Tåg i tid

Senaste nytt

2020-02-21

Betongbarriärer på Kanikenästorget

Vid Kanikenästorget intill kajen har vi ställt upp en betongbarriärer som ska bilda en tillfällig körbana för busstrafik och varutransporter. För att kunna genomföra arbetena på Tullhusgatan så snabbt och säkert som möjligt kommer vi stänga av gatan för motortrafik i ungefär 12 veckor. Och under tiden kommer busstrafik och större gods- och varutransporter till Löfbergsområdet eller Bryggudden ledas om via Lagergrens gata, Hadar Guders gata och Kanikenästorget. Detaljerna kring när Tullhusgatan stängs av och omledningen börjar är inte riktigt klar. Inför det kommer vi skylta tydligt på plats. 

Där den separerade gång- och cykelbanan går intill kajen idag blir det ett avgränsat körfält. Gång- och cykelbanan flyttas närmre kajen och det kommer finnas övergångsställen som korsar körfältet. Gående och cyklister kommer fortfarande kunna korsa och ta sig fram längs Tullhusgatan. 

2020-02-10

Nu börjar vi den första etappen av Vikenförbindelsen

I måndags den 10 februari togs det första "spadtaget" för Vikenförbindelsens första etapp och entreprenören Infrakraft har satt skopan i backen för det allra första momentet som består i att bygga ett nytt dagvattenutlopp genom kajen vid Gazianteps torg, Inre hamn. Därefter kommer man att arbeta inom torgområdet med dagvatten och Karlstads El- och Stadsnät fortsätter sitt arbete med att förnya och bygga ut elnätet i samband med det. 

Fakta om projektet

Typ av projekt

Infrastrukturprojekt

Vem bygger?

Karlstads kommun

Markägare

Karlstads kommun

Kommunens kontaktperson

Jan Söderberg, projektledare

Välkommen att kontakta Karlstads kommun

Har du frågor eller synpunkter om projektet? Ring, mejla eller besök vårt Kontaktcenter så hjälper vi dig.

Telefon: 054-540 00 00
E-post: karlstadskommun@karlstad.se
Besöksadress: Kontaktcenter i Bibliotekshuset, Västra Torggatan 26

Du kan också kontakta oss via vårt webbformulär på karlstad.se.