Vikenförbindelsen - förbättrad framkomlighet i centrum

Byggnation pågår

För att minska trafikmängden på Hamngatan så måste framkomligheten på Tullhusgatan, Sjömansgatan, Jungmansgatan, Klaraborgsgatan och Klaraborgsbron bli bättre. Vikenförbindelsen ska förbättra trafikflödet genom centrala Karlstad och förenkla det hållbara resandet till fots, på cykel och buss. Arbetet väntas pågå 2020-2023.

Hamngatan avlastas

När resecentrum byggs och sedan står klart så behöver genomfartstrafiken på Hamngatan minska för att bussen ska få bättre framkomlighet. Det ska fortfarande gå att ta sig fram med bil på Hamngatan men den är främst avsedd för de som har ärenden i centrala Karlstad och inte de som bara ska köra igenom.

Genom att bygga om Tullhusgatan, Sjömansgatan, Jungmansgatan och Klaraborgsgatan samt förbättra korsningspunkterna kan trafiken flöda enklare och fungera som ett bättre alternativ till Hamngatan.

Stadsparkerna knyts ihop och fikabryggor anläggs

Tanken är att Stadsträdgården, Mariebergsskogen och Wennbergsparken knyts ihop på ett bättre sätt och att det blir en trevligt rekreationsstråk för både Karlstadsbor och besökare. Vi skapar också bättre gång- och cykelstråk längs hela sträckan för att uppmuntra det hållbara resandet till fots och cykel. 

Längs Sjömansgatan bygger vi ett par mindre fikabryggor i vattnet och ordnar flera sittplatser längs strandlinjen. I hörnet av Mariebergsviken, intill Hööksgatan, ska det också bli ett trevlig promenadstråk och två mindre bryggor där man kan njuta av vattenutsikten och ta sig en fika.

 

Cirkulationsplatser och bussfil

Trafikflödet på Sjömansgatan, Jungmansgatan och Tullhusgatan ska förbättras genom att bygga två till tre nya cirkulationsplatser och förbjuda vänstersvängar på vissa ställen som annars riskerar att stoppa upp trafiken. 

Tanken är det ska finnas tre filer på Sjömansgatan och delar av Tullhusgatan. Den mittersta är till för bussar och utryckningsfordon. Detta är ett sätt att tydligare prioritera kollektivtrafiken och förbereda för Karlstadstråkets fortsatta utveckling. Det ger även en robust lösning för utryckningsfordon i högtrafik.

Klaraborgsbron

Trafikflödet på båda sidor av Klaraborgsbron ska förbättras. Vägen ska vara en smidig passage till E18 där bussen prioriteras. På norra sidan Klaraborgsbron tittar vi på olika lösningar för att skapa bättre framkomlighet. Karl IX gata är en viktig tillfart till centrum, för blåljustrafik och kollektivtrafik. Den är också en viktig entré till staden. Därför tar vi ett helhetsgrepp kring trafiken, utformningen och parkeringsmöjligheter i ett planprogram för området.

Översvämningsskydd

Vikenförbindelsen räknas som en prioriterad utryckningsväg och måste säkras från översvämningar. I samband med att Sjömansgatan byggs om kommer kommunen påbörja arbetet med ett översvämningsskydd genom att höja vägen och på så sätt skydda inryckningsvägar till centralsjukhuset från höga vattennivåer i Vänern. Skyddet består i en kombination av upphöjd väg i ytterkanterna och en låg mur längs Mariebergsviken. Där marken är som lägts kommer muren vara 80 centimeter hög.

Karta över byggnation och etapper

Längre ned på sidan kan du se en karta över vad vi planerar längs sträckan, var det blir busshållplatser, cykelbana och cirkulationsplatser och så vidare. Här kan du även se vilka områden som ingår i de olika etapperna. Planerna för etapp ett är helt klara. Planerna för etapp två och tre jobbar vi fortfarande med därför kan det bli fölrändringar från det som syns i kartan nu.

Frågor och funderingar?

Har du några frågor kring byggnationen av Vikenförbindelsen så är du välkommen att höra av dig till oss via mejl vikenforbindelsen@karlstad.se.Du kan även anmäla dig till vårt nyhetsbrev på denna adress.

Du kan också ringa till oss via vårt Kontaktcenter på 054-540 00 00.

Mer information

Att skapa Vikenförbindelsen och förbättra framkomligheten längs Tullhusgatan, Sjömansgatan, Jungmansgatan, Klaraborgsgatan och Klaraborgsbron är en förutsättning för att trafiken på Hamngatan och kring resecentrum ska fungera. På länkarna nedanför kan du läsa mer om planerna för ett nytt resecentrum och projektet Tåg i tid. Vikenförbindelsen ingår också i stadsdelsvisionen för Viken. Läs mer om visionen på länken nedan.

Här kan du läsa mer om stadsdelsvisionen för Viken

Här kan du läsa mer om resecentrum

Här kan du läsa mer om alla delar i projektet Tåg i tid

Senaste nytt

2021-11-29

Vikenförbindelsen - lägesrapport

Projektets har nu sin tyngdpunkt på Klaraborgsgatan som nu är avstängd i sin helhet från Hamngatan till Vikencirkulationen. Just nu pågår arbetet med att säkra viadukten för skyfall med nya pumpstationer och ledningar för att få bort vattnet. Dessutom är det mycket annat ledningsarbete som ska göras, dagvatten, elledningar, övriga vatten och avloppsledningar, fjärrvärme och dessutom förbereds även för framtida fjärrkyla.

Klaraborgsgatan planeras att öppnas onsdag 22 december.

Sjömansgatan – öppnas i sin helhet v 48

Sjömansgatans södra körfält samt gång-och cykelvägen längs Mariebergsviken beräknas öppna fredag 3 december. Därmed är de största arbetena längs med Sjömansgatan klara och trafikflödena kan gå på avsedda körbanor.

Vi öppnar även en tillfällig gång- och cykelväg efter Långövägens södra del så att man kan gå längs Mariebergsviken i sin helhet.

 

2021-10-08

 

Från måndag 11 oktober är hela Klaraborgsgatan avstängd

Arbetet med Vikenförbindelsens tredje etappgår vidare och från måndag 11 oktober stängs Klaraborgsgatan från Klaraborgsbron/Hamngatan ned förbi Drottninggatan och till cirkulationen i Viken.

Omläggning av busstrafiken

Vikenförbindelsen kommer på sikt att öka framkomligheten för bussen, men medan arbetet pågår kommer vägar och infarter tillfälligt att behöva stängas av och från 11 oktober kommer flera av Värmlandstrafik och Karlstadsbuss bussar att behöva ta andra vägar. Läs mer om detta på Karlstadsbuss hemsida och på Värmlandstrafiks hemsida.

2021-09-09

Etapp 3 startar - Klaraborgsgatan stängs

Byggnationen av Vikenförbindelsen går in i nästa fas och arbetet längs Klaraborgsgatan upp till Klaraborgsbron ska påbörjas. Från 15 september till december kommer Klaraborgsgatan vara avstängd för biltrafik i etapper.

Från 15 september till 11 oktober kommer Klaraborgsgatan vara avstängd från nya cirkulationsplatsen i Viken till Drottninggatan. Efter det påbörjas arbetet upp mot Klaraborgsbron. Då kommer hela Klaraborgsgatan, från cirkulationsplatsen i Viken upp till bron, vara avstängd till december.

Gående och cyklister kommer fortfarande att kunna ta sig fram på Klaraborgsgatan. För att kunna genomföra vissa arbetsmoment kan gång- och cykelbanan behöva stängas av under någon period. Största delen av biltrafiken hänvisas till Hamngatan och Tullhusgatan/Hagaleden.

 

Filmer om Vikenförbindelsen

Den första filmen visar planen för hela Vikenförbindelsen. Den andra filmen handlar om vad som återstår ungefär halvvägs in i projektet. Den tredje filmen visar omvandlingen av Tullhusgatan. Den fjärde filmen visar när vi sätter ner dagvattenledningar och trummor som ska leda bort regnvatten från centrala Karlstad vid skyfall.

Interaktiv karta

Fakta om projektet

Typ av projekt

Infrastrukturprojekt

Vem bygger?

Karlstads kommun

Markägare

Karlstads kommun

Kommunens kontaktperson

Jan Söderberg, projektledare

Välkommen att kontakta Karlstads kommun

Har du frågor eller synpunkter om projektet? Ring, mejla eller besök vårt Kontaktcenter så hjälper vi dig.

Telefon: 054-540 00 00
E-post: karlstadskommun@karlstad.se
Besöksadress: Kontaktcenter i Bibliotekshuset, Västra Torggatan 26

Du kan också kontakta oss via vårt webbformulär på karlstad.se.