Vikenförbindelsen - förbättrad framkomlighet i centrum

Byggnation pågår

För att minska trafikmängden på Hamngatan så måste framkomligheten på Tullhusgatan, Sjömansgatan, Jungmansgatan, Klaraborgsgatan och Klaraborgsbron bli bättre. Korsningspunkterna på gatan ska förbättras och vi skapar nya cirkulationsplatser. Arbetet väntas pågå 2020-2023.

Hamngatan avlastas

När resecentrum byggs och sedan står klart så behöver genomfartstrafiken på Hamngatan minska för att bussen ska få bättre framkomlighet. Det ska fortfarande gå att ta sig fram med bil på Hamngatan men den är främst avsedd för de som har ärenden i centrala Karlstad och inte de som bara ska köra igenom.

Genom att bygga om Tullhusgatan, Sjömansgatan, Jungmansgatan och Klaraborgsgatan samt förbättra korsningspunkterna kan trafiken flöda enklare och fungera som ett bättre alternativ till Hamngatan.

Även övergångsställen för gående och cyklister ska förbättras och tanken är att Stadsträdgården, Mariebergsskogen och Wennbergsparken knyts ihop på ett bättre sätt. Även om kapaciteten och flödet ökar på vägen så ska utformningen anpassas efter det centrala läget så att gatorna är lätta att korsa för gående och cyklister.

Cirkulationsplatser och bussfil

Trafikflödet på Sjömansgatan, Jungmansgatan och Tullhusgatan ska förbättras genom att bygga två till tre nya cirkulationsplatser och förbjuda vänstersvängar på vissa ställen som annars riskerar att stoppa upp trafiken. 

Tanken är det ska finnas tre filer på Sjömansgatan och delar av Tullhusgatan. Den mittersta är till för bussar och utryckningsfordon. Detta är ett sätt att tydligare prioritera kollektivtrafiken och förbereda för Karlstadstråkets fortsatta utveckling. Det ger även en robust lösning för utryckningsfordon i högtrafik.

Klaraborgsbron

Trafikflödet på båda sidor av Klaraborgsbron ska förbättras. Vägen ska vara en smidig passage till E18 där bussen prioriteras.

Översvämningsskydd

Vikenförbindelsen räknas som en prioriterad utryckningsväg och måste säkras från översvämningar. I samband med att Sjömansgatan byggs om kommer kommunen påbörja arbetet med ett översvämningsskydd genom att höja vägen och på så sätt skydda inryckningsvägar till centralsjukhuset från höga vattennivåer i Vänern. Skyddet består i en kombination av upphöjd väg i ytterkanterna och en låg mur längs Mariebergsviken. Där marken är som lägts kommer muren vara 80 centimeter hög.

Karta över byggnation och etapper

Längre ned på sidan kan du se en karta över vad vi planerar längs sträckan, var det blir busshållplatser, cykelbana och cirkulationsplatser och så vidare. Här kan du även se vilka områden som ingår i de olika etapperna. Planerna för etapp ett är helt klara. Planerna för etapp två och tre jobbar vi fortfarande med därför kan det bli fölrändringar från det som syns i kartan nu.

Frågor och funderingar?

Har du några frågor kring byggnationen av Vikenförbindelsen så är du välkommen att höra av dig till oss via mejl vikenforbindelsen@karlstad.se.Du kan även anmäla dig till vårt nyhetsbrev på denna adress.

Du kan också ringa till oss via vårt Kontaktcenter på 054-540 00 00.

Mer information

Att skapa Vikenförbindelsen och förbättra framkomligheten längs Tullhusgatan, Sjömansgatan, Jungmansgatan, Klaraborgsgatan och Klaraborgsbron är en förutsättning för att trafiken på Hamngatan och kring resecentrum ska fungera. På länkarna nedanför kan du läsa mer om planerna för ett nytt resecentrum och projektet Tåg i tid. Vikenförbindelsen ingår också i stadsdelsvisionen för Viken. Läs mer om visionen på länken nedan.

Här kan du läsa mer om stadsdelsvisionen för Viken

Här kan du läsa mer om resecentrum

Här kan du läsa mer om alla delar i projektet Tåg i tid

Senaste nytt

2021-02-11

Kylan sinkar men bara lite - Sjömansgatan öppnar måndag kväll

Arbetet med att flytta på och  lägga ned nya ledningar av olika slag i Sjömansgatan och Långövägen/Hööksgatan har i stort sett gått enligt planerna trots kylan. Vi hade planerat att öppna gatan under dagen men lite problem  på någr platser vilket gör att vi får skjuta på att öppna Sjömansgatan för trafik till  måndag eftermiddag 15 februari.

Det ryker i Wennbergsparken

Vi får en del frågor varför det ibland ryker och osar i bland annat Wennbergsparken. För att tina kälen eldar man med träkol som täcks med plåtar och det är ett effektivt sätt att tina det översta frusna jordlagret vilket underlättar mycket i olika arbetsmoment.

2020-01-20

Sjömansgatan avstängd v 4-6

Trots vinterväder av skiftande slag pågår arbetena för fullt i projekt Vikenförbindelsen. Snö och kyla påverkar givetvis arbetena men ännu inte i någon större omfattning. Följande arbeten pågår just nu

Sjömansgatan

Från och med nästa vecka och tre veckor framåt (vecka 4-6) kommer vi att behöva stänga av Sjömansgatan från Konduktörsgatan till Långövägen/Hööksgatan. Då kommer vi att gräva ned en stor dagvattenledning från Mariebergsviken som sedan ska gå vidare genom Wennbergsparken, under järnvägen och till Hamngatan. Trafiken leds då om via Konduktörsgatan och Vikengatan.  Även gång- och cykelbanan efter Maribergsviken berörs och gående och cyklister leds via Wennbergsparken, bakom Vikenkyrkan fram till Konduktörsgatan. Även under vecka 11-13 kommer vi att behöva stänga av på motsvarande sätt.

Det kommer under veckan att fällas en del träd utefter Mariebergsviken på de platser där vi dagvattenledningar kommer att anläggas. Nya träd kommer att planteras.

2020-12-16

Trädfällning i Wennbergsparken

I samband med genomförandet av Vikenförbindelsen kommer ett antal träd tas ned. Det handlar om träd som står i lägen där vi behöver att ta bort dom eller att de riskerar att skadas när vi arbetar i deras närhet. Det är ett komplicerat arbete med många och stora ledningar av olika typer som behöver samsas om ett begränsat utrymme. Det handlar bland annat om en stor dagvattenledningen från järnvägen, genom Wennbergsparken och ut i Mariebergsviken.

Projektet har fått dispens från det så kallade biotopskyddet för att få ta ned totalt 26 st träd i och kring Wennbergsparken samt utefter Sjömansgatan. Som villkor för detta ska vi plantera lika många som vi tar bort. Vi kommer dessutom att plantera ytterligare träd, främst i en helt ny trädrad utefter Sjömansgatan.

2020-11-24

Jungmansgatan stängs från 30 november

Från och med måndag den 30 november stänger vi av Jungmansgatan och all trafik leds via Viken, Kvarnbergsgatan eller Tullhusgatan/Hamngatan. Här är det trångt mellan byggnader och gatan så för att kunna arbeta så snabbt och säkert som möjligt har vi valt att stänga gatan helt. Om det inte blir en för kall vinter så beräknar vi vara klara slutet på mars.

Gatan kommer att byggas upp med två körfält och en separerad gång- och cykelbana på den västra sidan samt ett gångstråk på den östra.

Under avstängningen leds trafiken om via Viken eller Kvarnbergsgatan och genomfartstrafiken väljer lämpligen Tullhusgatan- Hamngatan.

I korsningen mellan Hööksgatan och Kvarnbergsgatan regleras trafiken med hjälp av trafiksignal och det blir ett tillfälligt parkeringsförbud på Kvarnbergsgatan.

Konduktörsgatans anslutning till Sjömansgatan öppnas för trafik i slutet av denna vecka.

Interaktiv karta

Fakta om projektet

Typ av projekt

Infrastrukturprojekt

Vem bygger?

Karlstads kommun

Markägare

Karlstads kommun

Kommunens kontaktperson

Jan Söderberg, projektledare

Välkommen att kontakta Karlstads kommun

Har du frågor eller synpunkter om projektet? Ring, mejla eller besök vårt Kontaktcenter så hjälper vi dig.

Telefon: 054-540 00 00
E-post: karlstadskommun@karlstad.se
Besöksadress: Kontaktcenter i Bibliotekshuset, Västra Torggatan 26

Du kan också kontakta oss via vårt webbformulär på karlstad.se.