Vikenförbindelsen - förbättrad framkomlighet i centrum

Byggnation pågår

För att minska trafikmängden på Hamngatan så måste framkomligheten på Tullhusgatan, Sjömansgatan, Jungmansgatan, Klaraborgsgatan och Klaraborgsbron bli bättre. Korsningspunkterna på gatan ska förbättras och vi skapar nya cirkulationsplatser. Arbetet väntas pågå 2020-2023.

Hamngatan avlastas

När resecentrum byggs och sedan står klart så behöver genomfartstrafiken på Hamngatan minska för att bussen ska få bättre framkomlighet. Det ska fortfarande gå att ta sig fram med bil på Hamngatan men den är främst avsedd för de som har ärenden i centrala Karlstad och inte de som bara ska köra igenom.

Genom att bygga om Tullhusgatan, Sjömansgatan, Jungmansgatan och Klaraborgsgatan samt förbättra korsningspunkterna kan trafiken flöda enklare och fungera som ett bättre alternativ till Hamngatan.

Även övergångsställen för gående och cyklister ska förbättras och tanken är att Stadsträdgården, Mariebergsskogen och Wennbergsparken knyts ihop på ett bättre sätt. Även om kapaciteten och flödet ökar på vägen så ska utformningen anpassas efter det centrala läget så att gatorna är lätta att korsa för gående och cyklister.

Cirkulationsplatser och bussfil

Trafikflödet på Sjömansgatan, Jungmansgatan och Tullhusgatan ska förbättras genom att bygga två till tre nya cirkulationsplatser och förbjuda vänstersvängar på vissa ställen som annars riskerar att stoppa upp trafiken. 

Tanken är det ska finnas tre filer på Sjömansgatan och delar av Tullhusgatan. Den mittersta är till för bussar och utryckningsfordon. Detta är ett sätt att tydligare prioritera kollektivtrafiken och förbereda för Karlstadstråkets fortsatta utveckling. Det ger även en robust lösning för utryckningsfordon i högtrafik.

Klaraborgsbron

Trafikflödet på båda sidor av Klaraborgsbron ska förbättras. Vägen ska vara en smidig passage till E18 där bussen prioriteras.

Översvämningsskydd

Vikenförbindelsen räknas som en prioriterad utryckningsväg och måste säkras från översvämningar. I samband med att Sjömansgatan byggs om kommer kommunen påbörja arbetet med ett översvämningsskydd genom att höja vägen och på så sätt skydda inryckningsvägar till centralsjukhuset från höga vattennivåer i Vänern. Skyddet består i en kombination av upphöjd väg i ytterkanterna och en låg mur längs Mariebergsviken. Där marken är som lägts kommer muren vara 80 centimeter hög.

Karta över byggnation och etapper

Längre ned på sidan kan du se en karta över vad vi planerar längs sträckan, var det blir busshållplatser, cykelbana och cirkulationsplatser och så vidare. Här kan du även se vilka områden som ingår i de olika etapperna. Planerna för etapp ett är helt klara. Planerna för etapp två och tre jobbar vi fortfarande med därför kan det bli fölrändringar från det som syns i kartan nu.

Frågor och funderingar?

Har du några frågor kring byggnationen av Vikenförbindelsen så är du välkommen att höra av dig till oss via mejl vikenforbindelsen@karlstad.se.Du kan även anmäla dig till vårt nyhetsbrev på denna adress.

Du kan också ringa till oss via vårt Kontaktcenter på 054-540 00 00.

Mer information

Att skapa Vikenförbindelsen och förbättra framkomligheten längs Tullhusgatan, Sjömansgatan, Jungmansgatan, Klaraborgsgatan och Klaraborgsbron är en förutsättning för att trafiken på Hamngatan och kring resecentrum ska fungera. På länkarna nedanför kan du läsa mer om planerna för ett nytt resecentrum och projektet Tåg i tid. Vikenförbindelsen ingår också i stadsdelsvisionen för Viken. Läs mer om visionen på länken nedan.

Här kan du läsa mer om stadsdelsvisionen för Viken

Här kan du läsa mer om resecentrum

Här kan du läsa mer om alla delar i projektet Tåg i tid

Samråd vattenverksamhet Mariebergsviken

Senaste nytt

2020-09-09

Löfbergsrondellen fortsätter och Hamngatan nästa

Arbetena i och kring Löfbergsrondellen och Löfbergsviadukten fortsätter planenligt. Under förutsättning att vi inte stöter på några oväntade överraskningar så räknar vi med att kunna öppna Tullhusgatans norra delar för trafik vecka 46 som planerat.

Trägårdsgatan

Just nu gräver vi ned en grövre dagvattenledning i Trädgårdsgatans östra del och har därför behövt stänga av infarten till parkeringen vid fastigheten Styrmannen 3, gamla expositionshuset. Ersättningsparkering har anvisats på parkeringen mot gamla Godsmagasinet.

Hamngatan

Vi räknar med att från mitten av v 39 börja arbeten på Hamngatan, delen norr om Löfbergsviadukten. Här ska bland annat ett nytt busskörfält och signalsystem installeras. Hamngatan mellan Östra Torggatan och Bilan-rondellen kommer därför att vara avstängd fram till v 46. Trafiken kommer att ledas om via Drottninggatan och Östra Torggatan.

2020-08-10

Nu är det stängt vid Löfbergsrondellen

Från och med idag, 10 augusti och fram till 9 nov är Löfbergsrondellen stängd för biltrafik. Endast större fordon högre än 2,6 m får trafikera genom arbetsområdet.

Personbilstarfiken från och till Bryggudden hänvisas till Pråmvägen och Karlbergsgatan. se karta

Gång- och cykeltrafik

Även gång- och cykeltrafiken berörs av avstängningarna runt Löfbersgrondellen. Under de första veckorna tar du dig fram enligt kartan bedan.

 

 

2020-07-29

Vikenförbindelsen - Löfbergsrondellen stängs v 33 t.o.m. 46

Från v 33 börjar vi stöka kring Löfbergsrondellen och så småningom i och under själva Löfbergsviadukten upp till Hamngatan.

Här är det ett komplicerade arbeten som bland annat innefattar fem olika ledningsdragande aktörer, behov av stora godstransporter, framkomlighet för gång- och cykeltrafik och räddningstjänst. Dessutom ska arbetet kunna bedrivas på ett säkert och tryggt sätt. Ska detta kunna genomföras inom rimliga kostnads- och tidsramar behöver området stängas av för biltrafik under perioden v 33 till och med 45.

Biltrafiken till och från Bryggudden blir hänvisad till Pråmvägen och Karlbergsgatan men där är det en begränsning i höjdled varför större transporter måste kunna ta sig in till området via Tullhusgatan och Tolagsgatan. Detta kommer att kunna ske genom en ljusreglerad enfilskörning genom arbetsområdet.

För att höga fordon ska kunna komma åt verksamheter vid Bryggudden kommer vi släppa in trafik i nordlig riktning på Tullhusgatan via den nybyggda cirkulationen vid Helmia. Vi kommer anvisa dem att köra in på det röda busskörfältet, de kommer senare mötas av ett trafikljus, där andra delen av trafikljuset står inne på Tolagsgatan, då cirkulationen kommer vara ur funktion. All övrig trafik förbjuds att trafikera sträckan.

Räddningstjänsten kommer att kunna angöra området såväl från söder som från Hamngatan under hela arbetstiden. Busstrafiken kommer dock inte att kunna ta sig igenom området utan leds om via Klaraborgsviadukten.

Gustav Lovéns gata och Handelsgatan

Det går att köra norrut från den nya cirkulationen vid Helmia. Dock blir det en påtvingad högersväng in på Gustav Lovéns gata. Det går alltså inte att ta sig igenom byggområdet. Det går att köra ut från Handelsgatan men då bara riktning söder, som det kommer fortsätta vara efter att byggnationen är klar.

Packhusallén - trafiken leds om på tillfällig väg

Packhusallén mellan rondellen vid MSB och den nya rondellen vid Helmia är nu avstängd och arbeten med att riva den gamla överbyggnaden pågår. Trafik, inklusive gående och cyklister kommer då att hänvisas längs den tillfälliga vägen på den gamla KF-tomten.

Interaktiv karta

Fakta om projektet

Typ av projekt

Infrastrukturprojekt

Vem bygger?

Karlstads kommun

Markägare

Karlstads kommun

Kommunens kontaktperson

Jan Söderberg, projektledare

Välkommen att kontakta Karlstads kommun

Har du frågor eller synpunkter om projektet? Ring, mejla eller besök vårt Kontaktcenter så hjälper vi dig.

Telefon: 054-540 00 00
E-post: karlstadskommun@karlstad.se
Besöksadress: Kontaktcenter i Bibliotekshuset, Västra Torggatan 26

Du kan också kontakta oss via vårt webbformulär på karlstad.se.