Vikenförbindelsen - förbättrad framkomlighet i centrum

Byggnation pågår

För att minska trafikmängden på Hamngatan så måste framkomligheten på Tullhusgatan, Sjömansgatan, Jungmansgatan, Klaraborgsgatan och Klaraborgsbron bli bättre. Korsningspunkterna på gatan ska förbättras och vi skapar nya cirkulationsplatser. Arbetet väntas pågå 2020-2023.

Hamngatan avlastas

När resecentrum byggs och sedan står klart så behöver genomfartstrafiken på Hamngatan minska för att bussen ska få bättre framkomlighet. Det ska fortfarande gå att ta sig fram med bil på Hamngatan men den är främst avsedd för de som har ärenden i centrala Karlstad och inte de som bara ska köra igenom.

Genom att bygga om Tullhusgatan, Sjömansgatan, Jungmansgatan och Klaraborgsgatan samt förbättra korsningspunkterna kan trafiken flöda enklare och fungera som ett bättre alternativ till Hamngatan.

Även övergångsställen för gående och cyklister ska förbättras och tanken är att Stadsträdgården, Mariebergsskogen och Wennbergsparken knyts ihop på ett bättre sätt. Även om kapaciteten och flödet ökar på vägen så ska utformningen anpassas efter det centrala läget så att gatorna är lätta att korsa för gående och cyklister.

Cirkulationsplatser och bussfil

Trafikflödet på Sjömansgatan, Jungmansgatan och Tullhusgatan ska förbättras genom att bygga två till tre nya cirkulationsplatser och förbjuda vänstersvängar på vissa ställen som annars riskerar att stoppa upp trafiken. 

Tanken är det ska finnas tre filer på Sjömansgatan och delar av Tullhusgatan. Den mittersta är till för bussar och utryckningsfordon. Detta är ett sätt att tydligare prioritera kollektivtrafiken och förbereda för Karlstadstråkets fortsatta utveckling. Det ger även en robust lösning för utryckningsfordon i högtrafik.

Klaraborgsbron

Trafikflödet på båda sidor av Klaraborgsbron ska förbättras. Vägen ska vara en smidig passage till E18 där bussen prioriteras.

Översvämningsskydd

Vikenförbindelsen räknas som en prioriterad utryckningsväg och måste säkras från översvämningar. I samband med att Sjömansgatan byggs om kommer kommunen påbörja arbetet med ett översvämningsskydd genom att höja vägen och på så sätt skydda inryckningsvägar till centralsjukhuset från höga vattennivåer i Vänern. Skyddet består i en kombination av upphöjd väg i ytterkanterna och en låg mur längs Mariebergsviken. Där marken är som lägts kommer muren vara 80 centimeter hög.

Karta över byggnation och etapper

Längre ned på sidan kan du se en karta över vad vi planerar längs sträckan, var det blir busshållplatser, cykelbana och cirkulationsplatser och så vidare. Här kan du även se vilka områden som ingår i de olika etapperna. Planerna för etapp ett är helt klara. Planerna för etapp två och tre jobbar vi fortfarande med därför kan det bli fölrändringar från det som syns i kartan nu.

Frågor och funderingar?

Har du några frågor kring byggnationen av Vikenförbindelsen så är du välkommen att höra av dig till oss via mejl vikenforbindelsen@karlstad.se.Du kan även anmäla dig till vårt nyhetsbrev på denna adress.

Du kan också ringa till oss via vårt Kontaktcenter på 054-540 00 00.

Mer information

Att skapa Vikenförbindelsen och förbättra framkomligheten längs Tullhusgatan, Sjömansgatan, Jungmansgatan, Klaraborgsgatan och Klaraborgsbron är en förutsättning för att trafiken på Hamngatan och kring resecentrum ska fungera. På länkarna nedanför kan du läsa mer om planerna för ett nytt resecentrum och projektet Tåg i tid. Vikenförbindelsen ingår också i stadsdelsvisionen för Viken. Läs mer om visionen på länken nedan.

Här kan du läsa mer om stadsdelsvisionen för Viken

Här kan du läsa mer om resecentrum

Här kan du läsa mer om alla delar i projektet Tåg i tid

Senaste nytt

2020-06-22

Slutfasen på Tullhusgatan

Arbetena på Tullhusgatan börjar närma sig slutfasen och i början av v 28 asfalteras det kring den nya cirkulationen i korsningen med Packhusallén/Sjömansgatan och gatan beräknas öppnas upp för trafik igen natten mellan torsdag och fredag v 28. Under asfalteringen kommer trafiken tillfälligt att ledas om via Näbbgatan och Orrholmsgatan.

Packhusallén stängs

Packhusallén mellan rondellen vid MSB och den nya rondellen vid Helmia stängs av från slutet av v 28 då arbeten med att riva den gamla överbyggnaden startar. Trafik, inklusive gående och cyklister kommer då att hänvisas längs den tillfälliga vägen på den gamla KF-tomten.

De som kommer söderifrån, Orrholmen, blir tvingade att åka och vända i cirkulationen vid MSB om de ska åka väster ut.

De som kommer öster ifrån, MSB rondellen, blir tvingade att köra norr ut till den nya cirkulationen, vända och åka söder ut om de vill mot Orrholmen.

Den tillfälliga transportvägen som gått via Kanikenästorget kommer att plockas ner under fredagen. Och torget återgår till det normala.

2020-05-14

Avstängningen på Tullhusgatan förlängs t.om. vecka 28

Som vi tidigare förvarnat om kommer vi att behöva förlänga den tid som Tullhusgatan är avstängd för biltrafik. Det är ett antal oförutsedda svårigheter som uppstått i arbetet som gör att vi har vi fått se över vår tidplan. Vi räknar med att gatan åter ska kunna öppnas efter v 28. Då kommer även rondellen vid korsningen Tullhusgatan och Sjömansgatan/Packhusallén samt Tullhusgatan söder om rondellen mot Orrholmen vara farbara.

Trafiken på Packhusallén mellan den nya rondellen och rondellen vid MSB-huset kommer att ledas via den tillfälliga vägen över tidigare COOP-området så länge som arbetet med att färdigställa den delen pågår.

De arbeten som behöver göras i anslutning till Löfbergsrondellen och Löfbergsviadukten har visat sig vara mer komplicerade än planerat och kan komma att behöva skjutas på till efter semesterperioden. Vi måste dock vänta in mer besked från de som projekterar dessa arbeten innan vi kan sätta en mer detaljerad tidplan och hur framkomligheten i området påverkas.

Interaktiv karta

Nyheter om Vikenförbindelsen

Kartbild som visar avstängningen på Tullhusgatan  och hur busstrafik och varutransporter leds om längs Lagergrens gata och Kanikenäsbanken

Tullhusgatan stängs av till vecka 28

Byggnationen av Vikenförbindelsen är nu igång och för att arbetet på Tullhusgatan ska kunna genomföras så snabbt och säkert som möjligt så stängs en större del av gatan helt av för fordonstrafik. Busstrafik och transporter leds om via en tillfällig väg. Gång- och cykeltrafik kommer fortfarande kunna ta sig fram. Avstängningen gäller fram till och med v 28.

Vikenförbindelsen översiktskarta

Byggnationen igång för Vikenförbindelsen

Vikenförbindelsen ska leda bort trafiken från stadskärnan och underlätta det hållbara resandet. Byggnationen som nu drar igång kommer pågå under tre år. På dagens pressträff flyttade politikerna trafiken från Hamngatan till Vikenförbindelsen på en enorm skiss av projektet. 

Fakta om projektet

Typ av projekt

Infrastrukturprojekt

Vem bygger?

Karlstads kommun

Markägare

Karlstads kommun

Kommunens kontaktperson

Jan Söderberg, projektledare

Välkommen att kontakta Karlstads kommun

Har du frågor eller synpunkter om projektet? Ring, mejla eller besök vårt Kontaktcenter så hjälper vi dig.

Telefon: 054-540 00 00
E-post: karlstadskommun@karlstad.se
Besöksadress: Kontaktcenter i Bibliotekshuset, Västra Torggatan 26

Du kan också kontakta oss via vårt webbformulär på karlstad.se.