Yttre hamn - ombyggnation

Ska utredas

Det finns en önskan från Karlstads och Kristinehamns respektive kommun om att koncentrera hamnverksamhet till en hamn istället för två separata som det ser ut idag. Vänern anses vara en god transportled för trasnport och logistik, därför är målet att frågan lyfts på nationell nivå.

Fördjupad översiktsplan

Fördjupad översiktsplan

En fördjupning av översiktsplanen beskriver hur kommunen vill utveckla ett område i grova drag. Den utreder inte alla frågor utan ger en inriktning för framtiden.

Planprogram

Planprogram

Ett planprogram utreder förutsättningar och visioner för ett område på ett översiktligt sätt. Planprogram ger en struktur för bebyggelse, vägnät och grönytor.

Planuppdrag

Planuppdrag

Nu finns ett uppdrag att ta fram en ny detaljplan, det dokument som bestämmer hur mark och vatten ska användas och hur bebyggelsen ska se ut. Arbetet är inte färdigt än så det är inte säkert att idén blir verklighet.

Samråd om detaljplan

Samråd om detaljplan

Under samrådet får du lämna synpunkter på kommunens förslag till detaljplan. Detaljplanen bestämmer hur mark och vatten ska användas och hur bebyggelsen ska se ut. Efter samrådet behandlar kommunen alla inkomna synpunkter.

Granskning av detaljplan

Granskning av detaljplan

Granskningen är andra och sista gången du kan lämna synpunkter på kommunens förslag till detaljplan. Detaljplanen bestämmer hur mark och vatten ska användas och hur bebyggelsen ska se ut.

Antagande av detaljplan

Antagande av detaljplan

Nu ska eller har politikerna antagit detaljplanen som reglerar hur mark och vatten ska användas och hur bebyggelsen ska se ut. Detaljplanen börjar gälla tre veckor efter antagandebeslutet om ingen överklagat.

Laga kraft

Laga kraft

Nu gäller detaljplanen som bestämmer hur mark och vatten ska användas och hur bebyggelsen ska se ut. Det går inte längre att överklaga.

Byggnation pågår

Byggnation pågår

Nu byggs det som detaljplanen har bestämt får byggas.

Klart

Klart

Nu är bygget färdigt.

Vad händer?

Karlstads och Kristinehamns kommuner samarbetar för att ta fram en gemensam plan för hur sjöfarten på Vänern kan utvecklas och göras mer effektiv, bland annat genom att koncentrera verksamheterna i Karlstad- och Kristinehamns hamn till en hamn. Målet är att frågan lyfts i revideringen av Nationell transportplan och att slussarna i Trollhättan byggs om eftersom de bedöms vara uttjänta år 2030.

Varför?

Genom att koncentrera verksamheten i norra Vänern kan förutsättningar skapas för en ökad sjöfart på Vänern och på så sätt få en effektivare hamnverksamhet.

Nyttorna för industrin är stora. En avveckling av slussarna skulle innebära högre transportkostnader för företag som idag transporterar gods via kanalen. För en del företag finns det inte ens något alternativ eftersom deras produkter är för stora för lastbil.     

Status: 

Sjöfartsverket har sagt att de inte kan ta ansvar för slussarna efter 2030. En nybyggnation av slussarna i Trollhättan måste finnas med i den reviderade Nationella planen annars upphör den kommersiella sjöfarten på Vänern. Regering och riksdag kommer att besluta om den reviderade Nationella planen under våren 2018. 

 

Välkommen att kontakta Karlstads kommun

Har du frågor eller synpunkter om projektet? Ring, mejla eller besök vårt Kontaktcenter så hjälper vi dig.

Telefon: 054-540 00 00 E-post: karlstadskommun@karlstad.se Besöksadress: Kontaktcenter i Bibliotekshuset, Västra torggatan 26

Du kan också kontakta oss via vårt webbformulär på karlstad.se.