Zakrisdal - Utveckling av Norra Zakrisdal

Förslag

Kommunen har tagit fram ett förslag till detaljplan med syfte att möjliggöra en utveckling av Zakrisdalsområdet med bostäder och service utifrån platsens förutsättningar.

Fördjupad översiktsplan

Fördjupad översiktsplan

En fördjupning av översiktsplanen beskriver hur kommunen vill utveckla ett område i grova drag. Den utreder inte alla frågor utan ger en inriktning för framtiden.

Planprogram

Planprogram

Ett planprogram utreder förutsättningar och visioner för ett område på ett översiktligt sätt. Planprogram ger en struktur för bebyggelse, vägnät och grönytor.

Planuppdrag

Planuppdrag

Nu finns ett uppdrag att ta fram en ny detaljplan, det dokument som bestämmer hur mark och vatten ska användas och hur bebyggelsen ska se ut. Arbetet är inte färdigt än så det är inte säkert att idén blir verklighet.

Samråd om detaljplan

Samråd om detaljplan

Under samrådet får du lämna synpunkter på kommunens förslag till detaljplan. Detaljplanen bestämmer hur mark och vatten ska användas och hur bebyggelsen ska se ut. Efter samrådet behandlar kommunen alla inkomna synpunkter.

Granskning av detaljplan

Granskning av detaljplan

Granskningen är andra och sista gången du kan lämna synpunkter på kommunens förslag till detaljplan. Detaljplanen bestämmer hur mark och vatten ska användas och hur bebyggelsen ska se ut.

Antagande av detaljplan

Antagande av detaljplan

Nu ska eller har politikerna antagit detaljplanen som reglerar hur mark och vatten ska användas och hur bebyggelsen ska se ut. Detaljplanen börjar gälla tre veckor efter antagandebeslutet om ingen överklagat.

Laga kraft

Laga kraft

Nu gäller detaljplanen som bestämmer hur mark och vatten ska användas och hur bebyggelsen ska se ut. Det går inte längre att överklaga.

Byggnation pågår

Byggnation pågår

Nu byggs det som detaljplanen har bestämt får byggas.

Klart

Klart

Nu är bygget färdigt.

Planområdet är beläget i västra Karlstad, ca 4 km från centrum. I norr gränsar området till Ulleberg-sleden, i väster till Grundviken, i öster mot Zakrisdals villaområde samt i söder mot Zakrisdals verksamhetsområde.

Huvuddrag

Planförslaget innebär att norra delen av Zakrisdalsområdet utvecklas till en mer blandad stadsdel med bostäder, centrumfunktioner och arbetsplatser. Den södra delen av planområdet i anslutning till befintlig bebyggelse utvecklas till ett nytt centrumområde med bostäder, centrumfunktioner, besöksanläggning (idrott), parkering och icke störande verksamheter. Flera befintliga byggnader har ett kulturhistoriskt värde och ska bevaras. I västra delarna kan nya bostäder uppföras i gränsen mot en framtida park. I östra delen, uppe på Zakrisdalsberget, föreslås bostäder i fem till tio våningar som ger möjlighet till utsikt mot Vänern i väster.
Detaljplanen ger byggrätt som motsvarar cirka 750 nya bostäder.
Utformningen av nya byggnader och bevarande av befintliga byggnader finns beskrivet i det gestaltningsprogram som följer detaljplanen. Gestaltningsprogrammet ska utgöra utgångspunkt för utformningen av nya byggnader.

Här kan du se projektet i 3D

Planförslaget som överensstämmer med gällande översiktsplan har varit på samråd enligt plan- och bygglagen 5 kap 11 §.

Fastighetsägare uppmanas att informerasina boende/hyresgäster.

Syftet med samrådet är att få fram ett så bra beslutsunderlag som möjligt och att ge möjlighet till insyn och påverkan.

Tidplan

  • Planförslaget var på samråd under tiden 16 november -  19 december 2021.

Handlingarna

Handlingarna liksom utredningar som utgör dess underlag finns att läsa längst ner på denna sida.

Samrådsmöte

Digitalt informationsmöte hölls den 8 december då sakägare, boende och övriga intresserade bjöds in till informationsutbyte kring planförslaget. 

Synpunkter

Synpunkter på planförslaget senast den 19 december 2021.
Synpunkter kan lämnas via e-post till stadsbyggnadsforvaltningen@karlstad.se eller via brev till Karlstads kommun, Stadsbyggnadsförvaltningen, 651 84 Karlstad.
Det går även bra att lämna synpunkter direkt via webben i det här formuläret.

Frågor

Vid frågor kontakta stadsbyggnadsförvaltningen på telefon 054-540 00 00, eller via e-post till stadsbyggnadsforvaltningen@karlstad.se

Fakta om projektet

Typ av projekt

Detaljplan för Norra Zakrisdal

Vem bygger?

Zakrisdal Fastigheter AB

Markägare

Zakrisdal Fastigheter AB

Kommunens kontaktperson

Jonas Zetterberg, stadsbyggnadsförvaltningen

Välkommen att kontakta Karlstads kommun

Har du frågor eller synpunkter om projektet? Ring, mejla eller besök vårt Kontaktcenter så hjälper vi dig.

Telefon: 054-540 00 00
E-post: karlstadskommun@karlstad.se
Besöksadress: Kontaktcenter i Bibliotekshuset, Västra Torggatan 26

Du kan också kontakta oss via vårt webbformulär på karlstad.se.