Zakrisdal - ändring av fastighets storlek

Ska utredas

Kommunen ska pröva möjligheten att reglera fastighetsindelningen.

Fördjupad översiktsplan

Fördjupad översiktsplan

En fördjupning av översiktsplanen beskriver hur kommunen vill utveckla ett område i grova drag. Den utreder inte alla frågor utan ger en inriktning för framtiden.

Planprogram

Planprogram

Ett planprogram utreder förutsättningar och visioner för ett område på ett översiktligt sätt. Planprogram ger en struktur för bebyggelse, vägnät och grönytor.

Planuppdrag

Planuppdrag

Nu finns ett uppdrag att ta fram en ny detaljplan, det dokument som bestämmer hur mark och vatten ska användas och hur bebyggelsen ska se ut. Arbetet är inte färdigt än så det är inte säkert att idén blir verklighet.

Samråd om detaljplan

Samråd om detaljplan

Under samrådet får du lämna synpunkter på kommunens förslag till detaljplan. Detaljplanen bestämmer hur mark och vatten ska användas och hur bebyggelsen ska se ut. Efter samrådet behandlar kommunen alla inkomna synpunkter.

Granskning av detaljplan

Granskning av detaljplan

Granskningen är andra och sista gången du kan lämna synpunkter på kommunens förslag till detaljplan. Detaljplanen bestämmer hur mark och vatten ska användas och hur bebyggelsen ska se ut.

Antagande av detaljplan

Antagande av detaljplan

Nu ska eller har politikerna antagit detaljplanen som reglerar hur mark och vatten ska användas och hur bebyggelsen ska se ut. Detaljplanen börjar gälla tre veckor efter antagandebeslutet om ingen överklagat.

Laga kraft

Laga kraft

Nu gäller detaljplanen som bestämmer hur mark och vatten ska användas och hur bebyggelsen ska se ut. Det går inte längre att överklaga.

Byggnation pågår

Byggnation pågår

Nu byggs det som detaljplanen har bestämt får byggas.

Klart

Klart

Nu är bygget färdigt.

Bakgrund

Fastigheten Krutet 1 har nyligen bytt ägare. I samband med det har noterats att mindre bodar och pool tillhörande byggnaden anlagts på kommunens mark. Teknik- och fastighetsförvaltningen har i dialog med fastighetsägaren ställt sig positiv till att sälja berörd kommunal mark till Krutet 1. För att kunna göra en fastighetsreglering krävs att nu gällande detaljplan ändras.

Gällande planer

Gällande detaljplan medger bostäder och naturmark.

Nuvarande förhållanden

Krutet 1 är idag med bebyggt med en villa. Mot söder har kommunal mark tagits i anspråk genom att två mindre byggnader, staket och pool. Söder om den i anspråkstagna marken finns en del vegetation en gång- och cykelväg. Söder om gång- och cykelvägen finns en kommunal lekplats.

Frågor att behandla i planarbetet

  • Vegetation mot gång- och cykelvägen.

Tidplan

Arbetet med att ta fram ett förslag till detaljplan har ännu inte påbörjats. När det finns ett färdigt förslag kommer kommunen att gå ut med det på samråd, tid för samrådet är inte bestämd.

Handlingar

Plan PM 2 MB

Fakta om projektet

Typ av projekt

Detaljplan för Krutet 1 och del av Zakrisdal 1:1

Vem äger marken

Privat och Karlstads kommun

Kommuens kontaktpersoner

Jonas Zetterberg, stadsbyggnadsförvaltningen

Välkommen att kontakta Karlstads kommun

Har du frågor eller synpunkter om projektet? Ring, mejla eller besök vårt Kontaktcenter så hjälper vi dig.

Telefon: 054-540 00 00
E-post: karlstadskommun@karlstad.se
Besöksadress: Kontaktcenter i Bibliotekshuset, Västra Torggatan 26

Du kan också kontakta oss via vårt webbformulär på karlstad.se.