Så planerar vi Karlstad

Karlstads kommun vill att hela kommunen ska vara en bra plats att bo, leva och arbeta i. Det ska vara en kommun för alla med livskvalitet för 100 000 invånare. Här kan du läsa om hur vi jobbar för att nå dit.

Vår vision

Karlstads kommuns vision heter Livskvalitet Karlstad 100 000. Den beskriver varför det är så viktigt för oss att ska skapa en lockande livsmiljö samtidigt som vi växer och utvecklas. Karlstad vill bli en kommun med 100 000 invånare och en kommun där det finns hög livskvalitet. Vår tillväxt ska ske på ett sätt som är ekonomiskt, socialt, estetiskt och ekologiskt hållbart.

Det här är en vision som ska genomsyra all kommunal verksamhet och inte minst den fysiska planeringen av kommunen. Målet är att Karlstads invånare ska ha en bred arbetsmarknad, bra boende och en stimulerande fritid och det måste vi beakta när vi ser över vad som får byggas var.

Dokumenten som styr stadsutvecklingen

För att nå vår vision använder Karlstads kommun olika dokument som sätter riktningen för hur kommunen ska utvecklas fysiskt och geografiskt. Detta kallas även planprocessen den styrs av plan- och bygglagen (PBL). Under processens gång får allmänheten lämna synpunkter vid flera olika tillfällen.

Det mest övergripande dokumentet som ser till hela kommunen i ett längre perspektiv är översiktsplanen (ÖP). Den ska sedan mynna ut i det mest exakta och styrande dokumentet, detaljplanen.

Översiktsplan

Alla kommuner ska ha en översiktsplan. Den anger hur kommunens mark och vatten ska användas och hur bebyggelsen ska utvecklas ur ett långsiktigt perspektiv. I översiktsplanen kan du se var man föreslår att nya bostads-, handels- och industriområden ska ligga i framtiden.

Karlstads gällande översiktsplan antogs 2012.
Läs mer om översiktsplan 2012

Fördjupning av översiktsplan

Ibland gör kommunen en fördjupad översiktsplan i ett område. Det är vanligt om området är nytt, större eller har stor betydelse för framtidens Karlstad. Då tar man fram mer detaljerade riktlinjer än vad översiktsplanen tar upp.

Planprogram

Ett planprogram kartlägger de övergripande förutsättningarna, målen och utgångspunkterna för den kommande detaljplanen. Kommunen tar inte alltid fram ett planprogram men det kan bli aktuellt när kommunen vill ta ett större grepp om ett område som är mer detaljerat än vad en fördjupning av översiktsplanen är.

Detaljplan

Detaljplanen är det slutgiltiga och juridiskt bindande dokumentet. Det bestämmer hur mark och vatten ska användas och hur bebyggelsen ska se ut.

Läs mer om planprocessen och dess olika steg