Nämnder

Karlstads-Hammarö överförmyndarnämnd

Karlstads-Hammarö överförmyndarnämnd är en gemensam nämnd mellan Karlstads och Hammarö kommuner.

Överförmyndarnämnden är en kommunal förvaltningsmyndighet som har tillsyn över gode män, förvaltare och förmyndare. Nämndens arbete styrs främst av föräldrabalken, lagen om god man för ensamkommande barn, förmynderskapsförordningen och förvaltningslagen. Nämndens operativa verksamhet utförs av överförmyndarenheten som är en del av kommunledningskontorets förvaltning.

Karlstads-Hammarö överförmyndarnämnd består av 5 ordinarie ledamöter och 5 ersättare. Helene Torvaldsdotter Dehring (M), Karlstad är ordförande. Nämnden sammanträder 11 gånger per år.

Läs mer om överförmyndarverksamheten

       
Helene Torvaldsdotter        
Dehring (M)        

Uppdaterad den