Other languages

Karlstad municipality itself does not provide a translation of the website into other languages, the primary language for the website is Swedish.

If you want to access the information in languages other than Swedish, you as a visitor can use external services to translate the content.

An example of such a service is Google Translate from Google. By you as a visitor using such a function, your visit will be tracked by the external party, for example Google.

Google translate Karlstad.se

Ledamöter i landsbygdsrådet

Ledamöterna i landsbygdsrådet har ordet.

Ola Sundgren (C), ordförande

– Landsbygdsrådet har en viktig roll i att lyfta fram de möjligheter och utmaningar som landsbygden och de mindre tätorterna har i en nära dialog med tjänstemän och politiker. Balansen mellan stad och land är en viktig förutsättning för livskvalitet och hållbar resursförsörjning såväl i kommunen som nationellt.

Som företagare och skogsbrukare ser jag att landsbygden har en en viktig roll för att skapa fler nya jobb och goda levnadsvillkor. Då krävs det att vi fortsatt jobbar aktivt med frågor som rör näringsliv, bostadsbyggnation, föreningsliv och infrastruktur på landsbygden.

Christian Norlin (S), vice ordförande

– Sverige har en stark landsbygd. Växtkraften i entreprenörskap och småföretagande på landsbygden är avgörande för hela Sverige. En modern och aktiv regionalpolitik är ett verktyg för utveckling och jobb i hela landet.

Karin Carlsson

– För att landsbygden ska kunna leva och utvecklas krävs det att Karlstads politiker och tjänstemän är intresserade och lägger lika mycket krut på småorterna som på staden. För mig är det viktigt att skola, vård, omsorg, infrastruktur och annan samhällsservice har samma standard på landsbygden som i staden, då vi ofta bara har ett alternativ där stadsbor har flera.

Landsbygdsrådet ser jag som ett bra forum för invånare från Karlstads mindre orter att kunna lyfta det vi tycker har hamnat i skymundan eller det vi vill lyfta fram med landsbygden.

Fredrik Jansson

– Landsbygden är förutsättningen för staden. Frågor som rör landsbygden behöver lyftas fram och beslutsfattare påminnas om den. I Landsbygdsrådet ges möjligheten att påverka. Jag vill även verka för att rådet får en än större påverkan på beslut.

Cecilia Skoglund

– Jag vill att landsbygden i större utsträckning skall vara både en plats att bo och arbeta på. För detta krävs att kommunens politiker och tjänstemän lyfter blicken och ser till hela kommunens behov i större utsträckning. Bra service, skola och kommunikation är viktigt för alla, oavsett var man bor och det är en fråga om demokrati. Att se till att göra landsbygden mer jämlik i detta avseende gör den också mer attraktiv för inflyttning. Landsbygdsrådet ser jag som en möjlighet att kunna tillföra ytterkantsperspektiv på kommunens arbete. Dessutom ger det mig möjlighet att synliggöra fler av de natur och miljövärden som omger oss.

Carina Wallner

– Jag vill se en landsbygd full av liv där det ska fungera för både ung som gammal att bo och leva. På landsbygden finns större möjlighet att producera sin egen mat och själv aktivt bidra till bättre en bättre miljö.

För mig som brinner för lokalt producerad mat är hållbarhet viktigt och det ekologiska tänket är självklart. Om vi gör rätt får vi en större mångfald, fler blommor, insekter, fåglar och en jord som kan ge oss hälsosam mat i många år framöver. Mathantverk är raka motsatsen till industritillverkad mat och vi behöver fler småskaliga mathantverkare och lantbruk med lokal försäljning.

Ingmar Gustafson

– Jag värnar en levande landsbygd med en minskad urbanisering och mindre skillnad mella stadskärna och landsbygd/ytterområde. Jag vill satsa på en utökad service, nybyggnation av egnahem, lägenheter och äldreboenden. Det är också viktigt att satsa på besöksnäringen och skapa mer jobb genom en aktiv marknadsföring av ytterområden och landsbygd samt bevara och utveckla föreningars möjligheter att utföra och bedriva fritidsaktiviteter på orten.

Charlotte Kullander Hedbom

Marie-Lovise Kulläng

Sidan uppdaterad: 2023-05-05

Hittade du rätt information på sidan?