Other languages

Karlstad municipality itself does not provide a translation of the website into other languages, the primary language for the website is Swedish.

If you want to access the information in languages other than Swedish, you as a visitor can use external services to translate the content.

An example of such a service is Google Translate from Google. By you as a visitor using such a function, your visit will be tracked by the external party, for example Google.

Google translate Karlstad.se

Strategisk plan och budget 2024-2026

På grund av förändrade ekonomiska förutsättningar tog kommunfullmäktige ett nytt beslut om strategisk plan och budget 2024-2026 i december 2023. Beslutet bygger på den budget kommunfullmäktige beslutade i juni med tillägg av ytterligare 50 miljoner kronor som fördelats till nämnderna.

Satsningar 2024-2026

Totalt omfattar budgeten för 2024 knappt 6,5 miljarder kronor som fördelas mellan de olika nämnderna. Den största delen av pengarna går till skola, vård och omsorg. Karlstads kommun budgeterar normalt med ett överskott på två procent av skatteintäkter och generella statsbidrag. För år 2024 motsvarar det ett resultat på cirka 127 miljoner kronor.

Budgeten för 2024 sammanfattas i fem rubriker:

 • För hela kommunens utveckling.
 • Höga ambitioner avseende miljö och klimat.
 • En jämlik skola där alla elever ges förutsättningar att lyckas.
 • Trygghet genom hela livet.
 • Grön omställning för hållbar tillväxt och fler jobb.

Här är några av de beslutade satsningarna:

 • Ökade resurser till barn- och ungdomsnämnden.
 • Stärka det förebyggandet arbetet/tidiga insatser för barn men även finansiering av externa placeringar barn och unga.
 • Stärka konkurrenskraft, tillgodose framtida rekryteringsbehov, insatser att förbättra arbetsvillkor och arbetsmiljö hos vård- och omsorgsnämnden.
 • Ökat samarbete med Tillsammans i Karlstad.
 • Fritidsbank Våxnäs.
 • Satsning på tillitsbaserad hemtjänst och LSS.
 • Bygg och möbelåterbruk

Den beslutade budgeten innehåller även investeringar på 3,3 miljarder kronor för perioden 2024-2028. Några av de större projekten är Vårdboende Stockfallet, Vallargärdets skola samt Kartbergsbron och Kartbergscirkulationen.

Stabila förutsättningar trots utmaningar

Sveriges kommuner går mot ett ekonomiskt utmanande läge, både på kort- och lång sikt. På kort sikt drabbas kommunerna, precis som alla andra i samhället, av kraftigt stigande priser. Det innebär att skatteintäkterna inte räcker till lika mycket verksamhet som tidigare. Långsiktigt påverkas kommunerna främst av en förändrad demografi. Det är fler unga och äldre som tar del av skola, vård och omsorg. Samtidigt ökar inte andelen personer i arbetsför ålder lika mycket. Det innebär att färre ska försörja fler. Det gäller även Karlstads kommun.

I Karlstads kommun planerar vi verksamheten långsiktigt, utifrån den strategiska planen. I den strategiska planen har kommunfullmäktige pekat ut nio mål kopplat till tre samverkansområden. Verksamheterna ska tillsammans arbeta med dessa under budgetperioden och var och en på sitt bidra till att målen nås.

Kommunens nämnder arbetar ständigt med utveckling och anpassning. Det görs utifrån de ekonomiska förutsättningar vi har att utgå från. Inför 2024 väntas många nämnder behöva ta tuffa beslut, för att ekonomin ska gå ihop. För att även långsiktigt ha en ekonomi i balans kommer kommunen att behöva göra anpassningar. Samtidigt ska vi fortsätta att driva utvecklingen och hålla så hög kvalitet som möjligt.

Sidan uppdaterad: 2024-05-13

Hittade du det du sökte på sidan?

Innehåll på sida