Other languages

Karlstad municipality itself does not provide a translation of the website into other languages, the primary language for the website is Swedish.

If you want to access the information in languages other than Swedish, you as a visitor can use external services to translate the content.

An example of such a service is Google Translate from Google. By you as a visitor using such a function, your visit will be tracked by the external party, for example Google.

Google translate Karlstad.se

Årsredovisningar

Årsredovisningen berättar vad kommunen jobbat med. Den är en grundlig redovisning av vår ekonomi. Här finns kommunens senaste årsredovisning att läsa i sin helhet. Du kan också ta del av Resultat i korthet.

Årsredovisning

Årsredovisningen är kommunstyrelsens rapport till kommunfullmäktige om den samlade verksamheten och ekonomin från året innan. Den är ett bokslut som beskriver det ekonomiska utfallet och hur kommunfullmäktiges mål har uppnåtts. Även de kommunala bolagen ingår i årsredovisningen.

Hör av dig till Kontaktcenter om du vill ta del av äldre årsredovisningar.

Positivt resultat för 2022 trots tuffa tider

Året startade med ett gott läge i samhällsekonomin, världen började öppna upp efter coronapandemin och i Karlstad såg vi en ökning av skatteintäkter. Sedan vände allt, vi såg hur kostnaderna för el, energi och livsmedel ökade till följd av kriget i Ukraina, energikostnaderna och stigande inflation.

Trots det utmanande omvärldsläget så står Karlstads kommun på stadig ekonomisk grund. Karlstad är en välskött kommun, vilket är väldigt bra när det händer oförutsedda händelser.

Kommunens resultat för 2022 landade på 392 miljoner kronor. Hela koncernen visade ett resultat på 611 miljoner kronor. Samtidigt ökade antalet karlstadsbor med 1 058 personer så vid årets slut var vi 96 466 Karlstadsbor.

Det är tack vare ökade skatteintäkter, men även ökade intäkter för till exempel elproduktion som det ekonomiska resultat för 2022 kunde bli så bra.

Samtidigt investerade kommunen för 1 475 miljoner kronor och sammantaget för hela koncernen har det investerats för 2 114 miljoner kronor. En stor investering är Solstadens sportcenter och de nya idrottsarenorna som invigdes under 2022.

Bostadsbyggnadstakten är fortsatt hög i kommunen så under 2022 beviljades bygglov för cirka 1 300 bostäder i Karlstad. Vi ökade också den digitala servicen och kunde erbjuda flera nya digitala tjänster, bland annat en e-tjänst för ekonomiskt bistånd och en för budget- och skuldrådgivning.

Elevborgarråd för klimatet

Som första kommun i landet lanserade Karlstad under förra året Elevborgarråd för klimatet. Här kan elever, som en del av undervisningen, vara med och påverka framtidens Karlstad. Rådets uppgift är att ta fram skarpa, konkreta åtgärdsförslag på hur Karlstads kommun kan bli mer klimatsmart. Hela 967 idéer har lämnats in.

Det är några exempel på bra saker som har hänt under 2022. Men vilka är kommunens utmaningar framåt?

Det finns fler utmaningar än bara pengar. Vi har ett utmanande läge vad gäller kompetensförsörjningen, framför allt inom vård- och omsorg. Och så har vi klimatutmaningen, vi behöver öka takten för att nå våra klimatmål.

Resultatet för 2022 var bra, men nu står vi inför ett mer utmanade ekonomiskt läge några år framåt.

Sidan uppdaterad: 2023-12-01

Hittade du det du sökte på sidan?

Innehåll på sida