God ekonomisk hushållning

God ekonomisk hushållning innebär att kommunens verksamhet och ekonomi ska vara i gott skick både i ett kortare och längre perspektiv, det förutsätter att vi har ett ekonomiskt, socialt och miljömässigt hållbart tänkande.

Karlstads kommun har mål och riktlinjer för att främja en god ekonomisk hushållning. I riktlinjerna regleras ansvarsfördelningen mellan kommunfullmäktige, kommunstyrelsen, nämnder och styrelser samt kommunrevisionen. Dokumentet beskriver också vilka grundläggande principer vi har att utgå ifrån när vi planerar och följer upp ekonomi och verksamhet.

Kommunens ekonomiska mål

För att följa upp det ekonomiska perspektivet har kommunen ett resultatmål och ett mål om vår skuldsättning.

Resultatmålet innebär att vi ska redovisa ett positivt resultat som över en femårsperiod minst motsvarar två procent av kommunens skatteintäkter och generella statsbidrag för samma period.

Det andra målet innebär att kommunens totala nettolåneskuld, inklusive kommunens totala pensionsåtagande, inte ska öka.

Kommunens verksamhetsmål

Kommunens verksamhetsperspektiv följs upp genom den strategiska planen. Den strategiska planen består av fyra prioriterade målområden och 21 övergripande mål. För att följa hur de övergripande målen utvecklas finns ett antal indikatorer kopplade till målen.

Bedöma god ekonomisk hushållning i vår kommun

I årsredovisningen följs det finansiella perspektivet upp genom de två ekonomiska målen och verksamhetsperspektivet genom den strategiska planens övergripande mål. Om kommunkoncernen rör sig i riktning mot strategiska planens övergripande mål och samtidigt har en ordnad ekonomi, då har vi en god ekonomisk hushållning i vår verksamhet.

Förändrad demografi

Andelen barn, unga och äldre kommer att ökar mer än de som är i arbetsför ålder de kommande åren i Sverige och i Karlstad.

Det betyder att skatteintäkterna i framtiden ska räcka till mer skola, vård och omsorg och att förhållandevis färre medarbetare behöver ge service till fler i till exempel skolan eller vården.

Det innebär att kostnaderna ökar mer än intäkterna för kommunen så sammantaget kommer vi och Sveriges andra kommuner ha mindre pengar att röra oss med.

Karlstads kommuns ekonomi har en stabil grund men det är viktigt att vi fortsätter göra anpassningar i vår verksamhet och överskott behövs för att vi ska kunna göra investeringar och för att vi ska ha marginal för snabba svängningar och oförutsedda händelser.

Tre filmer som beskriver kommunens ekonomi

Den första beskriver kommunens ekonomi allmänt, den andra beskriver vårt förändrade demografiska läge och den tredje beskriver hur vi fördelar våra resurser mellan investeringar och löpnade drift.

Så styrs Karlstads kommun

Demografi

Investeringar och löpande utgifter

Taggar för sidan

Ekonomi, boende och resor

Sidan uppdaterad: 2023-06-01

3 Oktober 2023