Other languages

Karlstad municipality itself does not provide a translation of the website into other languages, the primary language for the website is Swedish.

If you want to access the information in languages other than Swedish, you as a visitor can use external services to translate the content.

An example of such a service is Google Translate from Google. By you as a visitor using such a function, your visit will be tracked by the external party, for example Google.

Google translate Karlstad.se

Planering och uppföljning

Budgetplanering är kommunfullmäktiges viktigaste sätt att styra kommunens verksamheter. Enligt kommunallagen ska alla kommuner ha en god ekonomisk hushållning

Kommunens ekonomi- och verksamhetsstyrning utgår från kommunfullmäktiges årliga beslut om strategisk plan och budget. Den omfattar både ekonomiska och verksamhetsmässiga målsättningar. I årsredovisningen följer vi upp målsättningarna. Kommunfullmäktige tar då beslut om vi bedrivit verksamheten med god ekonomisk hushållning.

God ekonomisk hushållning

Enligt kommunallagen ska alla kommuner ha en god ekonomisk hushållning i sin verksamhet. Det innebär att vi ska använda våra ekonomiska och verksamhetsmässiga resurser så effektivt som möjligt.

I Karlstads kommun utgår vår ekonomistyrning från riktlinje för god ekonomisk hushållning. Den beskriver vilket ekonomiskt resultat vi ska uppnå för att använda våra ekonomiska resurser så effektivt som möjligt.

Riktlinjen omfattar två finansiella mål:

  • Kommunen ska redovisa ett positivt resultat. Det ska över en femårsperiod motsvara minst två procent av kommunens skatteintäkter och generella statsbidrag för samma period.
  • Kommunens totala nettolåneskuld ska inte öka. Det är inklusive kommunens totala pensionsåtagande.

I riktlinjen beskrivs också kopplingen till vår verksamhetsstyrning som sker genom de övergripande mål som finns i vår strategiska plan.

Läs mer om de övergripande målen i den strategiska planen.

Uppföljning

Vid tre tillfällen under året följs kommunkoncernens verksamhet upp. Den redovisas till kommunfullmäktige:

  • efter årets första fyra månader.
  • i en delårsrapport efter åtta månader.
  • i en årsredovisning vid årets slut.

Läs om Karlstads kommuns budgetprocess

Sidan uppdaterad: 2023-12-01

Hittade du det du sökte på sidan?

Innehåll på sida