Befolkningsprognos - när blir vi 100 000 invånare?

Karlstads kommun beräknas ha drygt 100 000 invånare år 2026. I slutet av prognosperioden, år 2033, beräknas antalet ha ökat till drygt 107 400 invånare. I genomsnitt en ökning med cirka 1 procent per år.

Under år 2023 ökade Karlstads kommuns befolkning med 767 personer och sista december hade kommunen 97 233 invånare. Folkökningen förklaras av ett positivt inrikes flyttnetto, det vill säga att det var fler som flyttade till kommunen från övriga delar av Sverige än i den andra riktningen. Kommunen hade även ett invandringsöverskott.

Totalt flyttade 6 042 personer till Karlstad och 5 270 personer från Karlstad, vilket gav ett positivt flyttnetto på 722 personer. Under året föddes 838 barn och 853 personer avled, vilket gav ett födelseunderskott på 15 personer.

Befolkningsökningen förväntas fortsätta

Befolkningen antas fortsätta öka under hela prognosperioden 2024-2033. Prognosen pekar på att kommunen når 100 000 invånare under år 2026 och vid utgången av år 2033 pekar prognosen på att folkmängden i kommunen kommer uppgå till drygt 107 375 personer.

Kraftigast ökning procentuellt sett sker i de äldsta åldersgrupperna som väntas öka markant under prognosperioden i takt med att 40-talisterna åldras in i denna grupp.

Antalet födda förväntas minska något under 2024–2025 för att därefter öka igen under resterande prognosperiod. Antalet döda förväntas däremot öka under hela prognosperioden, främst beror det på att befolkningen i åldrar med hög dödlighet också ökar. Födelsenettot förväntas vara negativ fram till 2028 för att därefter vända till ett positivt födelsenetto.

Dokument befolkningsprognos

Karlstads kommuns statistikdatabas

Fler siffror om Karlstads befolkning hittar du i kommunens statistikdatabas.

Taggar för sidan

Kvalitetsarbete

Sidan uppdaterad: 2024-06-12

15 Juli 2024