Hållbar och trygg delningsekonomi

Delningsekonomi har potential att bidra till ökad hållbarhet, men detta sker inte per automatik. Det krävs aktivt arbete för att nå dit.

En vanlig kritik mot delningsekonomi kretsar kring stora delningsfunktioner som Uber och Airbnb. Gällande Uber handlar kritiken om att dessa former av tillfälliga gig-jobb kan innebära mer osäkra arbetsförhållanden med sämre inkomstgaranti. Det menas även att dessa former av osäkra anställningar i en marknadsdriven delningsekonomi kan utkonkurrera redan existerande, säkrare anställningar (Delaney, Jonca, Kalb, 2019). Airbnb har fått kritik gällande ökade utsläpp vid ökade resor när boendet blir billigare (ibid) men även för förhöjda priser för bostäder för lokalbefolkningen och därmed en förflyttning och gentrifiering i lokalsamhället (Curtis, Mont, 2020). Detta är dock problem som är vanligare i storstäder där dessa delningsplattformar är mer närvarande. Nedan listas några viktiga områden som är bra att ha med sig vid utvecklandet av delningsekonomi små och medelstora städer.

Rekyleffekter

Att tillgängliggöra underutnyttjade resurser bidrar inte automatiskt till hållbara konsumtionsvanor, speciellt inte i en marknad med hög konkurrens där flera företag kan tävla om den bästa tjänsten. När aktörer söker att tillfredsställa en plötslig efterfrågan och gå med vinst kan det i stället öka konsumtionen och skapa fler resurser som i sin tur blir underutnyttjade (Curtis, Mont, 2020). En definition av hållbar delningsekonomi är därav att ägaren av en resurs inte kan ha som främsta motivation att gå med vinst (Delaney, Jonca, Kalb, 2019).

Om delningen dessutom sänker kostnaderna för invånarna finns en risk att de pengar som sparas läggs på annan konsumtion som resulterar i annan påverkan på miljön (Andersson m.fl. 2018;13). Samtidigt visar en amerikansk studie att priset inte är det främsta skälet för delning utan att bekvämlighet är viktigare för användarna (ibid). Det är viktigt att vara medveten om- och arbeta aktivt med detta för att uppnå önskade mål.

En annan viktig aspekt att ha i åtanke är transportutsläpp vid delning, speciellt av mindre varor som exempelvis kläder. Miljöpåverkan från kläddelning är beroende av flera faktorer som exempelvis hur många som delar, transport för att samla in kläder, mängden tvätt och klädernas livsstil (Andersson m.fl., 2018;35). En utvärdering av Fritidsbanker (Tekie, Røyne, Andersson, Ernström, 2020) visar att 72% av alla låntagare tar bilen för att låna, vilket resulterar i en ökad miljöbelastning jämfört med om föremålen redan finns tillgängliga i hemmet. Det är därför viktigt att se till att Fritidsbanken finns nära låntagarna och att generellt aktivt arbeta med hållbara transporter för att minska riskerna för rekyleffekter rörande transporter.

Skevhet i målgrupper

Ofta ses delningsekonomi som något som ska gynna socialt missgynnade, men ofta är det personer som redan har resurser som är aktiva inom delningsekonomin (Delaney, Jonca, Kalb, 2019). För att uppnå den önskade effekten av ökad social sammanhållning kopplad till delningsekonomi, men även bekvämlighet för användarna, är plattformar där aktörer kan mötas en viktig del (Curtis, Mont, 2020;6). Att föra samman ägaren av ett föremål med en tillfällig användare av föremålet och öka tillgängligheten är plattformarnas främsta uppgift.

Referenser:

  • Andersson, T., Ekholm, M. H., Fjellander, L., Harris, S., Ljungkvist, H., Zhang, Y. (2018). Dela prylar, yta, bil och tid – Delningsekonomi i kommunerna. Hämtad från IVL Svenska Miljöinstitutet:
  • Curtis, S. K., & Mont, O. (2020). Sharing economy business models for sustainability. Journal of Cleaner Production, 266, 121519.
  • Delaney, K., Jonca, A., Kalb, S. (2019). The Key to the Sharing Economy Puzzle.
  • Tekie, H., Røyne, F., Andersson, L., Ernström, C., T. (2020). Utvärdering av fritidsbanker. Hämtad från RISE:

Trygga konsumenter

Att utforma, driva, stödja eller uppmuntra delningslösningar bygger på att dessa är trygga och säkra för användarna att nyttja. Konsumenträtt är ett samlingsnamn för olika lagstiftningar som skyddar konsumenter. Reglerna i konsumentköplagen, konsumenttjänstlagen och produktsäkerhetslagen är oftast tvingande och gäller därmed alltid, oavsett vad företaget och konsumenten har kommit överens om.

Konsumenträtt och delningslösningar

Delning väcker frågor om vad som gäller för användarna ur ett konsumenträttsligt perspektiv. Delningslösningar kan drivas i olika former: som företag, av ideella föreningar, offentliga aktörer eller i lösa medborgarnätverk. Konsumenträtten gäller som regel inte om den tillhandahållande parten inte är eller inte uppträder som en näringsidkare. Det innebär att om en användare får problem vid nyttjande av delningstjänster beror det väldigt mycket på delningslösningens form vilket stöd och skydd användaren kan få utifrån ett konsumenträttsligt perspektiv.

I din kommun kan konsumentvägledningen ge tips på säker och trygg delning. De rättigheter som gäller för konsumenter ger god vägledning i hur delningslösningar kan utformas med användarens trygghet och säkerhet i fokus.

I den rikstäckande upplysningstjänsten Hallå konsument, som samordnas av Konsumentverket, kan konsumenter vända sig med konsumentrelaterade frågor om köp av varor och tjänster, reklamationer och att handla hållbart. I tjänsten ges även grundläggande information om köp mellan privatpersoner.

Produktsäkerhet

Produktsäkerhetslagen gäller alla som tillhandahåller produkter. Det innebär de måste ha koll på sina produkter, ha viss sakkunskap och veta vilka krav som gäller. Till exempel behöver man känna till vilka produkter som ska ha CE-märkning och vilka som inte ska ha det, vilken övrig märkning som krävs och vilken information som måste följa med produkten. Säkerställ att delningslösningen uppfyller kraven som ställs i produktsäkerhetslagen.

Ingen får tillhandahålla produkter om det finns anledning att tro att de är bristfälliga eller farliga. För vissa produkter kan det av säkerhets- och miljöskäl vara viktigt att vara särskilt uppmärksam om de ska delas. Det kan exempelvis gälla om delningslösningen ger användare tillgång till leksaker, hjälmar, flytvästar eller varor med farliga kemikalier.

Taggar för sidan

Hållbarhetsarbete i kommunen

Sidan uppdaterad: 2023-12-01

15 Juli 2024