Så här arbetar Karlstads kommun med kemikalier och plast

Ett övergripande mål i Karlstads kommuns strategisk plan är att Karlstadsborna och miljön inte ska påverkas negativt av skadliga ämnen. En kemikaliehandlingsplan har tagits fram för åtgärder som ska genomföras mellan åren 2019-2025.

Fossilfri kommun

För att bidra till att nå de globala klimatmålen ska Karlstad arbeta för att inom några årtionden bli en fossilfri kommun. En del i det arbetet är minimera användningen av fossila engångs- och plastprodukter, påverka och förbättra sorteringen av olika plastmaterial och aktivt arbeta med att ersätta fossila material till biobaserade produkter.

Kemikaliehandlingsplan

Åtgärderna i kemikaliehandlingsplanen har delats upp i sju områden:

  • Samverka inom koncernen genom ett gemensamt nätverk med en samordnare som leder arbetet.
  • Genomföra informationssatser för att öka medvetenheten om kemikalier och stimulera till handling.
  • Fasa ut och byta ut farliga kemikalier i koncernens verksamheter och ta fram riktlinjer för hanteringen av kemikalier.
  • Ställa kemikaliekrav i upphandling och erbjuda kompetensutveckling inom kemikalieområdet för alla som gör inköp i koncernen.
  • Kartlägga användningen av plastprodukter i koncernen och utreda vilka material som kan användas istället, samt ta fram riktlinjer för konstgräsplaner för att minska spridningen av mikroplaster.
  • Utveckla tillsynen av kemikalier i verksamheter som innebär risker för människors hälsa och miljön.
  • Ställa kemikaliekrav vid ny- och ombyggnation.

Kemikaliehandlingsplan 2019-2025

Sidan uppdaterad: 2023-12-01

18 Juni 2024