Miljööverenskommelse med Länsstyrelsen i Värmland

Miljööverenskommelsen är ett frivilligt initiativ från Länsstyrelsen i Värmland för att skapa engagemang kring de regionala miljömålen. Den 22 februari 2022 tecknades den nya miljööverenskommelsen som kommer att gälla för Karlstads kommun och Länsstyrelsen i Värmland för perioden 2022-2025.

Den här omgången kommer 15 kommuner, Region Värmland och Visit Värmland att teckna överenskommelser. Tillsammans bidrar de till att uppnå flera av de nationella miljömålen samt de globala hållbarhetsmålen. Länsstyrelsen kommer att samordna åtgärdsarbetet med arbetsgrupper, kunskapsutbyte samt kompetenshöjande aktiviteter.

Karlstads kommun har valt att ta med sex prioriterade åtgärdsområden i sin miljööverenskommelse där kommunen kommer samarbeta med andra regionala aktörer.

  • Infrastruktur för förnybara drivmedel och laddbara fordon.
  • Fysisk planering för förnybar energi.
  • Integrering av grönska och ekosystemtjänster i samhällsplaneringen.
  • Pollinering.
  • Kommunal vattenplanering.
  • Giftfri vardag.

Sidan uppdaterad: 2023-03-02

3 Oktober 2023