Other languages

Karlstad municipality itself does not provide a translation of the website into other languages, the primary language for the website is Swedish.

If you want to access the information in languages other than Swedish, you as a visitor can use external services to translate the content.

An example of such a service is Google Translate from Google. By you as a visitor using such a function, your visit will be tracked by the external party, for example Google.

Google translate Karlstad.se

Servicegarantier inom bo, bygga och leva hållbart

Här har vi samlat de servicegarantier som finns inom området bo, bygga och leva hållbart.

Beslut om enklare bygglov inom fyra veckor

Bygglov krävs inte bara för nya byggnader, utan även för om- och tillbyggnader. Bygglov krävs också för att glasa in en altan samt vid andra åtgärder som till exempel skyltar, murar, plank och parkeringsplatser.

En del bygglovsärenden är mer omfattande än andra. Ett enklare bygglov kan vara ett planenligt ärende där ingen kontrollansvarig krävs och där ingen annan part måste höras i frågan.

Enligt plan- och bygglagen får det inte ta längre tid än tio veckor från det att du lämnat in kompletta ansökningshandlingar tills att du fått ett beslut. Den tiden kan i särskilda fall förlängas med ytterligare tio veckor.

Vi garanterar

Beslut om enklare bygglovsärenden ska tas inom fyra veckor från det att du lämnat in kompletta ansökningshandlingar.

Beslut om planbesked inom tre månader

Om du ska bygga eller anlägga något som innebär att en detaljplan måste upprättas, ändras eller upphävas kan du begära planbesked.

Ansökan ska vara skriftlig och innehålla en beskrivning av åtgärden samt en karta över området. Du kan ansöka via vår e-tjänst eller genom att använda vår ansökningsblankett.

I planbeskedet ska det stå om det kommer att inledas en planläggning och i så fall när arbetet beräknas vara klart. Om det inte ska göras en planläggning ska orsaken till det framgå. Kommunens besked ska vara skriftligt och motiverat.

Vi garanterar

Du får planbesked senast tre månader efter att en komplett ansökan är inlämnad.

Om vi inte håller vad vi lovar

Om du inte fått planbeskedet inom tre månader ger vi dig fem procents avdrag på avgiften.

Bekräftelse på anmälan av värmepump inom tio dagar

Innan du installerar en värmepump måste du göra en anmälan till oss på miljöförvaltningen. Du kommer att få en bekräftelse på din anmälan inom två veckor från att vi på miljöförvaltningen har fått in en komplett anmälan. Om din anmälan behöver kompletteras kommer en handläggare att kontakta dig.

Garantin gäller inte:

  • För värmepumpinstallationer där den dimensionerade, installerade effekten överstiger 20 kW men understiger 10 MW.
  • För installationer inom vattenskyddsområden.
  • För installationer som överstiger 10 MW, eftersom anläggningen då är anmälningspliktig enligt miljöprövningsföroordningen (anmälningsplikt C).

Om vi inte håller det vi lovar

Vi återkommer så fort som möjligt med en förklaring till varför det har dröjt och vi bekräftar din ansökan så fort vi kan. Dessutom ger vi dig 50 procent rabatt på avgiften.

Kontakta oss om servicegaranti

Anser du att vi inte uppfyller en servicegaranti eller har frågor, klagomål eller förslag på förbättringar? Då vill vi gärna att du hör av dig till oss. Du kan ringa, mejla, skicka brev eller besöka oss på Kontaktcenter.

Sidan uppdaterad: 2023-05-22

Hittade du rätt information på sidan?