Målanalys och måluppfyllelse

Karlstads kommuns övergripande mål följs upp varje år. Målanalysen görs i samverkan mellan olika verksamheter i kommunen. Jämförelser görs också med andra kommuner.

När vi följer upp kommunens övergripande mål använder vi oss av ett antal indikatorer för att bedöma om utvecklingen går åt rätt håll. Indikatorerna består av statistik från Statistikmyndigheten SCB och andra officiella källor men även i viss mån från kommunens egna verksamheter.

Varje nämnd och styrelse följer upp måluppfyllelsen vid två tillfällen per år: dels i samband med delårsrapporten vilket även inkluderar en prognos på helåret, och dels något mer omfattande som en del av årsredovisningen.

Läs mer om årsredovisningen

Som underlag till årsredovisningen beskriver varje verksamhet viktig utveckling och åtgärder som utförts inom respektive övergripande mål. Fullmäktige får utifrån detta en samlad bild för koncernens måluppfyllelse, där beslutade indikatorer ger faktaunderlag som visar målriktningen.

Målanalys i bred samverkan

I syfte att säkra ett gott planeringsunderlag ur ett helhetsperspektiv för koncernen, utförs även fördjupade målanalyser vid några tillfällen per år. Vi tittar då närmare på några utvalda mål i strategisk plan.

Representanter i form av sakkunniga från koncernens olika verksamheter bidrar med faktaunderlag, som sedan diskuteras på gemensamma målanalysmöten. Vi ser tillsammans på resultat och utveckling av olika nyckeltal och analyserar varför det ser ut som det gör och vad vi som koncern kan påverka. Vi utvärderar vad vi har gjort och vilken effekt det har gett. Vi tittar även på vilka våra största utmaningar kommer att vara framöver.

I dessa analyser gräver vi också lite djupare i statistiken och tittar på skillnader mellan män och kvinnor, unga och gamla, utlandsfödda och svenskar i de fall det är relevant och går att visa. Vi analyserar även måluppfyllelsen ur ett barnrättsperspektiv, ett jämställdhetsperspektiv och ett landsbygdsperspektiv i enighet med vår politiska styrning.

Våra jämförelsekommuner

I de fördjupade målanalyserna ställer vi våra resultat mot de vi valt ut som våra jämförelsekommuner: Linköping, Örebro, Jönköping, Gävle, Sundsvall, Växjö, Luleå och Kalmar.

Här hittar du de målanalysrapporter som tagits fram de senaste två åren. Vill du ta del av analyser från tidigare år? Hör av dig till kommunens Kontaktcenter så hjälper de dig.

Sidan uppdaterad: 2023-04-19

3 Oktober 2023