Delta och påverka

Medborgarpanel - ett pilotprojekt

Stadsbyggnadsförvaltningen genomför under 2022-2023 ett pilotprojekt där en medborgarpanel om 400 personer ska rekryteras. Nu har du möjlighet att anmäla ditt intresse att delta i denna panel som under pilotprojektet kommer att få besvara minst tre undersökningar. Syftet med en medborgarpanel är att förvaltningen ska kunna inhämta Karlstadsbornas synpunkter i vissa utvalda ämnen för att på så vis få ett bättre beslutsunderlag.

Panelens syfte är inte att ersätta de medborgardialoger som normalt genomförs i form av samråd kring till exempel en detaljplan. Syftet är inte heller att ge Karlstadsborna möjlighet att komma med förslag eller fatta beslut i frågor som de politiska nämnderna ansvarar för. De synpunkter som kommer in kommer att vara en vägledning och ett stöd i beslut som fattas.

Du anäler dig till medborgarpanelen genom knappen till höger. Observera att formuläret fungerar bäst om du fyller i det via en dator eller iPhone. Vi har för närvarande tekniska problem med Androidtelefoner. 

Gör dina åsikter hörda!

Genom att delta i medborgarpanelen kan du göra dina åsikter hörda och bidra till att fler beslut fattas med större kunskap om kommuninvånarnas åsikter och behov. Som paneldeltagare kommer du i vissa fall få information om vad som är på  gång i kommunen. Dina åsikter kommer att bidra till de faktaunderlag som ligger till grund för beslut och du får en tydligare roll i den demokratiska processen, tillsammans med andra i kommunen. Naturligtvis kommer du få ta del av resultaten från de undersökningar som du kommer att delta i.

En panel med anonyma svar

Deltagarna i panelen kommer att rekryteras så att panelen speglar kommunens invånare. Du som anmäler dig till panelen kommer därför att få besvara ett antal frågor om exempelvis ålder, utbildning, boende, familj och liknande. De uppgifter du lämnar när du anmäler dig till panelen kommer sedan inte gå att koppla till de svar du lämnar i våra undersökningar, du svarar alltid helt anonymt. När du anmäler dig samtycker du till att vi hanterar dina kontaktuppgifter och sparar dem för att kunna skicka undersökningsfrågor till dig. Du kan när som helst avsluta ditt deltagande i panelen genom att mejla eller ringa till Kontaktcenter.

Utvecklad medborgarpanel efter pilotprojektet

Stadsbyggnadsförvaltningens medborgarpanel är ett pilotprojekt som löper under 2022-2023. Samtiodigt pågår arbetet med att utreda en medborgarpanel som kan ge stöd i alla förvaltningars och kommunala bolags beslutsfattande. En eventuell kommungemensam medborgarpanel kommer att bestå av fler deltagare. Vi vet ännu inte om eller när en sådan panel kommer att starta upp men som deltagare i pilotprojektet kommer du att bli tillfrågad om att delta.

Anmäl dig nu!

Ditt deltagande är viktigt. Tillsammans kan vi arbeta för ett bättre liv i Solstaden.

Anmäl dig till panelen genom att fylla i formuläret.

OBS Formuläret fungerar bäst att fylla i via dator eller iPhone. Vi har för närvarande vissa störningar när det gäller Androidtelefoner. 

Läs mer om hur vi hanterar dina personuppgifter i detta projekt

 

 

 

Uppdaterad den