Avslutat projekt

Igenväxta sandstränder öppnas

Alsters strandbad. Två bilder på Alstars strandbad, den ena före och den andra efter sandstrandsrestaureringen 2014.Kvinnholms sand. Före och efter sandstrandsrestaurering 2014.Långerudden. Före och efter sandstrandsrestaurering 2014.

På grund av den pågående igenväxningen av Vänerns stränder har Karlstads kommun genomfört LONA-projektet Blotta sanden.

Projektet syftar till att bevara och återskapa de öppna sandstränderna vid Vänern både för att gynna flora och fauna och för att förbättra för bad och rekreation.

Under sommaren 2013 undersökte kommunen igenväxningssituationen, behovet av skötselåtgärder samt hur många mindre myrlejonsländor det fanns. Under 2014 och 2015 har sju utvalda stränder restaurerats. Totalt har kommunen blottlagt cirka 28 000 kvadratmeter sand under projektet.

Sandstränderna är viktiga miljöer för exempelvis olika insekter, men de är även viktiga miljöer för oss människor. Om sandstränderna växer igen riskerar vi att förlora flera ovanliga och rödlistade arter och vi riskerar även att förlora våra vackra badstränder.

Mindre myrlejonslända är en av de arter som behöver öppna sandytor och som hotas av att stränderna växer igen. Artens utbredning i Sverige är framför allt knuten till havskusterna. Vid Vänerns stränder samt på Sörmon finns Sveriges enda inlandsfynd av arten. Det gör att Karlstads kommun kan sägas ha ett särskilt ansvar för mindre myrlejonslända.

Vid inventeringen 2013 hittades arten på 25 av 41 sandstränder, vilket gav kunskap om 15 tidigare okända lokaler för mindre myrlejonslända. Totalt räknades över 4000 larver med flest observationer på Arnöns sandstränder. Under inventeringen observerades även några andra ovanliga sandlevande arter, exempelvis en ny art för Värmland, dynvargspindeln.

Inventeringen 2013

Inventeringen 2013 visade att sandstränderna i kommunen har höga värden, men också att det finns en stor hotbild då igenväxningen i många fall är omfattande. Av de 41 sandstränderna som kommunen besökte bedömde vi att 24 stycken har en långt gången igenväxning med stort eller akut behov av åtgärder. Utifrån de inventerade värdena för friluftsliv och biologisk mångfald valdes några sandstränder ut där kommunen ville prioritera åtgärder.

Restaurering 2014 och 2015

Under 2014 och 2015 restaurerade kommunen sju sandstränder. Först ut var Alsters strandbad där småträd, buskar, gräs samt vass med rotfilt grävdes bort. Därefter fortsatte arbetet i naturreservatet Värmlandsskärgården på södra Arnön där fem stränder åtgärdades. Även en sandstrand på södra Jäverön har kommunen restaurerat. Unga träd och buskar rycktes upp med rötterna, gräsvegetation skrapades bort och sandytor har åter blivit blottlagda.

Karta över våra sandstrandsrestaureringar

Några av stränderna som kommunen restaurerat

Alsters strandbad

Kvinnholms sand

Tallskär

Långerudden

Stora Björnrukan

Rapport om projektet

Huvudrapport - Blotta sanden

Bilaga 1 - Blotta sanden - Områdesbeskrivningar

Bilaga 2 - Blotta sanden - Åtgärdsplaner

Bilaga 3 - Blotta sanden - Genomförda åtgärder

Uppföljning

Uppföljande inventeringar har genomförts på de restaurerade stränderna 2015 och 2016. Resultaten  från dessa uppföljningar kan du ta del av i rapporterna nedan.

Inventering Myrlejon 2016

Uppföljning av fotopunkter 2015

Uppföljning av fotopunkter 2016

 

LONA-projekt (Lokala naturvårdsprojekt) är projekt som medfinansieras av statliga medel för kommunal och lokal naturvård.

Uppdaterad den