Effektiva och hållbara inköp

Vi ska göra affärer som är ekonomiskt, socialt och miljömässigt hållbara och använda våra resurser ansvarsfullt och effektivt - så vi får mer för varje krona .

Karlstads kommun köper varor och tjänster för tre miljarder kronor varje år. Kommunens inköp ska utgå från välfärdens och medborgarnas behov och målet är att skapa goda
affärer som bidrar till att Karlstads kommun växer och utvecklas till ett ekonomiskt,
miljömässigt och socialt hållbart samhälle till nytta för kommunens invånare.

Karlstads kommuns inköpspolicy

Kommunens inköpsverksamhet bygger på en koncerngemensam inriktning som utgörs av åtta områden. Inriktningen är en generell vägledning för all inköpsverksamhet, vid alla typer av inköp och i alla upphandlingar.

Ett strategiskt verktyg

Inköp är en strategiskt viktig fråga för Karlstads kommun. Våra inköp ska användas för att nå såväl verksamhetsmål som övergripande strategiska mål.

En trygg och stabil försörjning

Våra inköp ska bidra till att kommunen har en god beredskap och robust försörjning av verksamhetskritiska varor, tjänster och entreprenader. Kommunens inköpsverksamhet ska vara en integrerad del av kommunens beredskap.

Effektiva inköp

Våra inköp ska präglas av god ekonomisk hushållning och hög avtalstrohet. Vi ska kontinuerligt följa upp våra inköp för att säkerställa att leveranser sker enligt avtalade villkor.
Verksamheten ska bedrivas med ett koncernövergripande perspektiv. Koordinering av inköp och upphandlingar ska alltid övervägas för samordningsvinster.

Affärsmässighet, sund konkurrens och en mångfald av leverantörer

Kommunens inköp ska grundas på affärsmässighet samt en aktiv och sund konkurrens.
Vårt arbete ska präglas av transparens och tillgänglighet och det ska vara enkelt och tryggt att göra affärer med Karlstads kommun. Kommunen ska endast göra affärer med kontrollerade och seriösa leverantörer för att säkerställa att skattemedel används på ett korrekt sätt.

Rättssäkerhet

Arbetet ska bedrivas på ett sätt som säkerställer att EU-direktiv, svensk lag och
interna styrdokument efterlevs. Informationssäkerhet, säkerhetsskydd och dataskydd ska beaktas och säkerställas i samtliga upphandlingar.

Främja innovation och alternativa lösningar

Upphandlingar ska utformas så att det ges utrymme för innovativa lösningar. Kommunens behov ska, om möjligt, formuleras utifrån vilken funktion som efterfrågas och vilken effekt som ska uppnås.

Miljömässigt ansvarsfulla inköp

Kommunens miljömål och klimatpåverkan ska särskilt beaktas vid samtliga inköp. Kommunens inköp ska uppmuntra till leverantörernas klimatomställning och leda till en minskad användning av resurser i ett livscykelperspektiv. Återbruk och återvinning ska främjas före nyproducerat material när så är lämpligt och möjligt.

Bidra till ett socialt hållbart samhälle

Kommunens inköp, liksom kommunens leverantörer och deras produktionskedjor ska främja social hållbarhet. Viktiga utgångspunkter är anständiga arbetsvillkor, jämställdhet, jämlikhet och mångfald, avståndstagande mot diskriminering och trakasserier samt alternativ till sociala eller arbetsintegrerande kommunala insatser.

Taggar för sidan

Kommunens organisation

Sidan uppdaterad: 2024-01-30

18 Juni 2024