Valfrihetssystem (LOV)

I Karlstads kommun tillämpar vi lagen om valfrihetssystem (LOV) för utförande av hemtjänst och daglig verksamhet.

Upphandlingsledare

Karin Frejsjö
Telefon: 054-540 55 62
E-post: karin.frejsjo@karlstad.se

Bli och vara utförare

Lagen om valfrihetssystem (LOV) innebär att kommunen inte behöver göra en traditionell upphandling för att anlita privata utförare. Istället har kommunen bestämt vilka krav som företag ska uppfylla för att få vara utförare inom hemtjänst och daglig verksamhet. Alla företag som uppfyller kraven godkänns. Godkända utförare omprövas var femte år.

Information och ansökan

Starta ansökan via Hitta LOV-uppdrag (Upphandlingsmyndigheten) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.. Tänk på att om du vill bli utförare inom daglig verksamhet eller hemtjänst vill vi att du kontaktar oss innan ansökan. Se kontaktuppgifter under respektive uppdrag ovan.

Svaren lämnas av dig som företagare på anvisade platser i ansökan. Samtliga frågor ska besvaras för att ansökan ska anses som fullständig. Om det finns uppenbara felskrivningar i ansökan är det möjligt att korrigera dessa. Kommunen kan också begära in förtydliganden eller kompletteringar från den som ansöker.

Upphandlingsmyndigheten har tips och hjälp för dig som vill bli utförare inom LOV. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Ditt företag måste ha tillstånd från inspektionen för vård och omsorg (IVO) för att få utföra insatser.

Ansök om tillstånd för daglig verksamhet Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Ansök om tillstånd för hemtjänst Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Du kan ansöka när som helst

Ansökan kan lämnas när som helst. Alla som ansöker om godkännande som utförare och som uppfyller de av kommunen ställda kraven ska godkännas. Reservationer i ansökan accepteras inte.

Handläggningstid

Efter att du skickat in din utvärderar vi din ansökan. Du kan förvänta dig svar inom tre månader.

Upphandlingssekretess

Ansökan är en inkommen handling och diarieförs i kommunen. Inkomna ansökningar/anbud är som regel offentliga handlingar. Om en sökande vill att delar av inlämnat material hanteras med sekretess ska detta tydligt anges. Observera att detta inte per automatik kommer att innebära att så blir fallet. Kommunen prövar varje ansökan och kommunicerar detta med utföraren.

Vård- och omsorgsnämnden i Karlstads kommun bjuder in små och stora företag att ansöka om att delta i valfrihetssystemet för utförande av kommunens daglig verksamhet.

Kundens val

Kunden väljer själv vem av kommunens godkända utförare som ska utföra beviljad daglig verksamhet. Kommunen kan därför inte garantera några uppdrag till utförarna inom valfrihetssystemet. Om kunden inte gör ett aktivt val erbjuds kund daglig verksamhet inom kommunens egen regi som ett ickevalsalternativ. I valfrihetssystem enligt LOV kan kunden alltid byta utförare.

Kontroll genomförs

Karlstads kommun utför seriositetskontroll av alla sökande både vid ansökningstillfället och löpande under avtalstiden. Syftet med kontrollen är att konkurrensen ska ske på lika villkor och att samtliga företag som utför uppdrag åt kommunen är seriösa med sina skatteredovisningar och inbetalningar.

Kommunen granskar även företagsledning, styrelse och dess ekonomiska förutsättningar att klara uppdraget.

Samma krav på alla utförare

I upphandlingsdokumenten finns alla de krav som kommunen ställer på utförare av daglig verksamhet enlig LOV.

Se upphandlingsdokument. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kraven är samma för alla utförare inom valfrihetssystemet och avser daglig verksamhet enligt Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) samt i förekommande fall delegerade/ordinerade insatser enligt hälso- och sjukvårdslagen. Samtliga krav ska vara uppfyllda under hela avtalstiden.

Ett av kraven är att utföraren ska följa riktlinjerna i vård- och omsorgsförvaltningens ledningssystem.

Karlstads kommun kommer att följa upp verksamheten kontinuerligt för att garantera att kunderna får vård och omsorg av god kvalitet.

Ersättning

Den ersättning som utförarna får är fastställd i förväg och lika för alla. Utförarna konkurrerar därför inte med pris utan med kvalitet.

Ansökan

Innan ansökan om att bli utförare enligt LOV i Karlstads kommun görs ska upphandlingsledare kontaktas, du hittar kontaktuppgifterna längst upp på den här sidan. Detta för att få information om uppdragets omfattning och få svar på eventuella frågeställningar.

Vård- och omsorgsnämnden i Karlstads kommun bjuder in små och stora företag att ansöka om att delta i valfrihetssystemet för utförande av kommunens hemtjänst.

Kundens val

Kunden väljer själv vem av kommunens godkända utförare som ska utföra beviljade hemtjänstinsatser. Kommunen kan därför inte garantera några uppdrag till utförarna inom valfrihetssystemet. Om kunden inte gör ett aktivt val erbjuder kommunen ett ickevalsalternativ utifrån en turordningslista. I valfrihetssystem enligt LOV kan kunden alltid byta utförare.

Kontroll genomförs

Karlstads kommun utför seriositetskontroll av alla sökande både vid ansökningstillfället och löpande under avtalstiden. Syftet med kontrollen är att konkurrensen ska ske på lika villkor och att samtliga företag som utför uppdrag åt kommunen är seriösa med sina skatteredovisningar och inbetalningar.

Kommunen granskar även företagsledning, styrelse och dess ekonomiska förutsättningar att klara uppdraget.

Samma krav på alla utförare

I upphandlingsdokumenten finns alla de krav som kommunen ställer på utförare av hemtjänst enligt LOV.

Se upphandlingsdokument. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kraven är samma för alla utförare inom valfrihetssystemet och avser hemtjänstinsatser i form av omvårdnad, service och delegerad och ordinerad hemsjukvård i ordinärt boende. Samtliga krav ska vara uppfyllda under hela avtalstiden.

Ett av kraven är att utföraren ska följa riktlinjerna i vård- och omsorgsförvaltningens ledningssystem.

Karlstads kommun kommer att följa upp verksamheten kontinuerligt för att garantera att kunderna får vård och omsorg av god kvalitet.

Ersättning

Den ersättning som utförarna får är fastställd i förväg och lika för alla. Utförarna konkurrerar därför inte med pris utan med kvalitet.

Ansökan

Innan ansökan om att bli utförare enligt LOV i Karlstads kommun görs ska upphandlingsledare kontaktas, du hittar kontaktuppgifterna längst upp på den här sidan. Detta för att få information om uppdragets omfattning och få svar på eventuella frågeställningar.

Taggar för sidan

Näringsliv och företagande

Sidan uppdaterad: 2023-12-01

15 Juli 2024