Other languages

Karlstad municipality itself does not provide a translation of the website into other languages, the primary language for the website is Swedish.

If you want to access the information in languages other than Swedish, you as a visitor can use external services to translate the content.

An example of such a service is Google Translate from Google. By you as a visitor using such a function, your visit will be tracked by the external party, for example Google.

Google translate Karlstad.se

Servicegarantier för näringsliv och företagare

Karlstads kommun har servicegarantier inom olika områden. De talar om vad du kan förvänta dig av kommunen.

Beslut om serveringstillstånd inom sex veckor

För att servera spritdrycker, vin, starköl och andra jästa alkoholdrycker mot betalning krävs serveringstillstånd. Enligt alkoholförordningen ska kommunen fatta beslut i ett ärende om serveringstillstånd inom fyra månader från det att en fullständig ansökan har kommit in.

För att kunna ge en korrekt bedömning när vi får in en ansökan om serveringstillstånd hämtar vi bland annat in remissyttranden från andra myndigheter.

Vi garanterar

När en fullständig ansökan om serveringstillstånd lämnats in garanterar vi att behandla den och fatta beslut inom sex veckor. Garantin gäller under förutsättning att samtliga remissvar kommit in och att förslaget till beslut är att ansökan godkänns.

Om vi inte håller det vi lovar

Om vi inte kan leva upp till garantin reduceras avgiften för serveringstillstånd med 10 %.

Parkeringstillstånd för nyttoparkering

Företagare som har ett stort behov av att parkera sitt fordon nära tillfälliga arbetsplatser eller behöver transportera gods för att kunna utföra sitt arbete kan få tillstånd för nyttoparkering. Ett sådant tillstånd ger företagaren rätt att parkera fordonet gratis på avgiftsbelagda parkeringsplatser samt där det är parkeringsförbud.

Vi garanterar

Parkeringstillstånd utfärdas inom 10 arbetsdagar.

Om vi inte håller det vi lovar

Vi ger dig motsvarande tio procent rabatt på avgiften för tillståndet om inte ett beslut fattats inom tio arbetsdagar.

Om löftet inte uppfylls

Om vi inte håller vad vi lovar ska vi rätta till det snarast. I vissa fall kompenserar vi dig med avdrag på avgiften. Servicegarantierna ska förtydliga kommunens målsättning inom olika områden. Om kommunen inte uppfyller en garanti i ett enskilt fall innebär inte det att kommunen medger ett fel i juridisk mening.

Kontakta oss om servicegaranti

Anser du att vi inte uppfyller en servicegaranti eller har frågor, klagomål eller förslag på förbättringar? Då vill vi gärna att du hör av dig till oss. Du kan ringa, mejla, skicka brev eller besöka oss på Kontaktcenter.

Sidan uppdaterad: 2023-05-22

Hittade du rätt information på sidan?