Avgifter för anmälan och tillsyn enligt miljöbalken

Miljöförvaltningen är en tillsynsmyndighet som bedriver tillsyn på verksamheter utifrån miljöbalkens regelverk. Vi besöker till exempel hygieniska verksamheter, skolor och förskolor men även biltvättar, täkter och lantbruk för att kontrollera att miljölagstiftningen följs. Du som är verksamhetsutövare betalar en avgift för tillsynen.

Vid tillsynen besöker vi ofta din verksamhet på plats, men vi granskar även till exempel miljö- och årsrapporter eller andra uppgifter som du lämnar till oss.

Vi har tillsyn på miljöfarliga verksamheter som på något sätt påverkar miljön, till exempel bensinstationer, biltvätthallar, skjutbanor, reningsverk och sågverk.

Vi har även tillsyn på skolor, förskolor, hygieniska verksamheter, solarier och bostäder och vi handlägger tillståndsansökningar för enskilda avlopp.

Tillsynen kostar

Kommunfullmäktige har bestämt en taxa för prövning och tillsyn enligt miljöbalken. Timavgiften regleras varje år enligt prisindex för kommunal verksamhet. Timavgiften för år 2023 är 1323 kronor.

Tillsynstiden beror på din verksamhets art och omfattning. I avgiften räknas bland annat in tid för våra tillsynsbesök, restid, förberedelsetid, granskning av handlingar och utredningar, samt skrivelser och beslut.

Vilka avgifter gäller för just din verksamhet?

Taxebilaga 1 - för prövning och tillsyn inom miljöbalken

I taxebilaga 1 visas avgifter för tillsyn och prövning av bland annat enskilda avloppsanläggningar, kyl- och värmepumpanläggning, cisterner, förorenade områden, vattenverksamhet, hälsoskydd och kemiska produkter.

Taxebilaga 2 - för miljöfarliga verksamheter

Med hjälp av taxebilaga 2 fastställs antalet tillsynstimmar för olika typer av större miljöfarliga verksamheter, samt för anmälningspliktiga hälsoskyddsverksamheter. Årsavgiften beräknas genom att tilldelad tillsynstid multiplicerat med timtaxan.

Taxebilaga 3 - för mindre verksamheter

Mindre verksamheter debiteras timavgift efter faktiskt utförd tillsyn. De betalar alltså ingen fast årlig avgift utan får betala i efterskott när vi på miljöförvaltningen gjort ett besök eller utfört någon annan typ av tillsyn. Det gäller både mindre miljöfarliga verksamheter och vissa hälsoskyddsverksamheter.

Taxa för tillsyn av sprängämnesprekursorer

Vi på miljöförvaltningen bedriver även tillsyn enligt lagen om sprängämnesprekursorer och vi tar ut en avgift för den tillsynen. Timavgiften för år 2023 är 1 227 kronor.

Taggar för sidan

Näringsliv och företagande

Sidan uppdaterad: 2023-08-30

23 September 2023