Förorening i mark och byggnad

Den som upptäcker en förorening är skyldig att informera miljöförvaltningen och får inte göra något åt föroreningen utan att anmäla det.

Föroreningar kan upptäckas eller misstänkas i samband med nybyggnation, rivning eller vid grävarbeten. Det kan vara att mark, grundvatten, vattenområde eller byggnader är förorenade. Då ska det anmälas till miljöförvaltningen.

Efter en lång tid med industrier i vår kommun har en del mark blivit förorenad. Föroreningen kan komma från verksamheter som lades ned för länge sedan, men kan också komma från diffusa läckage till omgivningen. Även byggnader kan förorenas av till exempel byggnadsmaterial med farligt innehåll. PCB i fogmassa kan till exempel ha trängt in i betong eller tegel.

Vem är ansvarig?

Den som orsakat föroreningen är i första hand ansvarig för att göra något åt situationen.

Har du köpt en fastighet efter den 1 januari 1999 kan du som fastighetsägare bli ansvarig för undersökning och sanering av förorenad mark. Många markundersökningar görs i samband med fastighetsöverlåtelser, där köparen vill försäkra sig om hur föroreningssituationen på fastigheten ser ut.

Kontakta miljöförvaltningen om du upptäcker en förorening

Den som upptäcker en förorening är skyldig att genast informera miljöförvaltningen. Det är förbjudet att utföra åtgärder (avhjälpandeåtgärder) i ett område som är förorenat utan att anmäla det till miljöförvaltningen.

Taggar för sidan

Näringsliv och företagande

Sidan uppdaterad: 2024-01-30

22 Maj 2024