Other languages

Karlstad municipality itself does not provide a translation of the website into other languages, the primary language for the website is Swedish.

If you want to access the information in languages other than Swedish, you as a visitor can use external services to translate the content.

An example of such a service is Google Translate from Google. By you as a visitor using such a function, your visit will be tracked by the external party, for example Google.

Google translate Karlstad.se

Förorenade områden

Förorenade områden är mark och vattenområden samt byggnader och anläggningar som är så förorenade att de kan skada eller skapa olägenhet för människors hälsa eller miljön.

Har du upptäckt eller misstänker en förorening?
Se då Förorening i mark och byggnader för direkt stöd kring hur du ska agera

Detta är förorenade områden

I miljöbalkens tionde kapitel finns bestämmelser om ansvar för utredning och avhjälpande av miljöskada (sanering av förorenade områden). Föroreningarna kan vara gamla och orsakats av nedlagda verksamheter. Föroreningar kan även spridas till områden där det ligger eller har legat någon verksamhet via vatten, luft eller genom fysisk förflyttning (till exempel utfyllnad med förorenad jord eller avfall).

Hur upptäcks förorenade områden?

Inventering av förorenade områden görs främst av länsstyrelserna enligt MIFO (Metodik för Inventering av Förorenade Områden). Områden riskbedöms och prioriterade objekt åtgärdas. Även landets kommuner, Försvaret, oljebranschen (SPIMFAB), Banverket och Vägverket utför inventeringar, undersökningar och åtgärder. I samband med nybyggnation, rivning eller vid grävarbeten händer det att man upptäcker eller misstänker att mark, grundvatten, vattenområde eller byggnader är förorenade.

Upplysningsskyldighet och anmälan

Enligt 28 § förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd är det förbjudet att utan anmälan till tillsynsmyndigheten vidta en avhjälpandeåtgärd med anledning av en föroreningsskada i ett mark- eller vattenområde eller i grundvatten enligt 10 kap. miljöbalken, om åtgärden kan medföra ökad risk för spridning eller exponering av föroreningarna och denna risk inte bedöms som ringa. Detta innebär att den som upptäcker en förorening ska så snart som möjligt kontakta tillsynsmyndigheten. Krävs en avhjälpningsåtgärd, till exempel i form av en sanering ska det anmälas till tillsynsmyndigheten. Även grävarbeten inom sedan tidigare kända förorenade områden ska anmälas.

Avhjälpande av miljöskada

Avhjälpande av miljöskador kan göras på flera sätt:

  • Föroreningarna grävs upp och skickas på behandling och/eller deponering.
  • Åtgärder görs på området för att hindra spridning av föroreningar.

Ansvar

Den som orsakat föroreningen är i första hand ansvarig för avhjälpandet. Ansvaret kan delas solidariskt mellan flera verksamhetsutövare och fastighetsägare. Finns inte ansvarig verksamhetsutövare kvar, kan fastighetsägaren eller den som utför åtgärder i ett förorenat område bli ansvarig. Om ansvarig saknas eller om den som är ansvarig inte har tillräckliga medel för att bekosta undersökning och sanering så finns det i vissa fall möjlighet att söka bidrag från Naturvårdsverket (via länsstyrelsen) eller få ersättning från miljöskade- och saneringsförsäkringen.

Vilka uppgifter ska lämnas till tillsynsmyndigheten?

En anmälan om avhjälpande av miljöskada ska innehålla de uppgifter som behövs för att tillsynsmyndigheten ska kunna bedöma åtgärdens art, omfattning och miljöeffekter. Anmälan ska göras minst 6 veckor innan åtgärden påbörjas. Provtagning och sanering ska utföras av en konsult med dokumenterad kunskap inom området. Se blanketter med förslag på vilka uppgifter som bör lämnas till tillsynsmyndigheten.

Slutrapportering

När ärendet är avslutat ska en slutrapport lämnas till miljöförvaltningen. I denna redovisas vad avhjälpandeåtgärden gett för resultat och att målen med saneringen uppnåtts.

Hur hanteras anmälan?

När anmälan lämnats in handlägger miljöförvaltningen ärendet. Även behov av kompletteringar bedöms. När ärendet utretts fattas beslut om eventuella skyddsåtgärder eller försiktighetsmått som berör verksamheten. Saneringsåtgärder ska därför inte påbörjas förrän tillsynsmyndigheten har handlagt ärendet klart. För den tid miljöförvaltningen lägger ned på att handlägga ett ärende debiteras en avgift enligt fastställd timtaxa.

Lagstiftning


Sidan uppdaterad: 2023-12-01

Hittade du det du sökte på sidan?

Innehåll på sida