Other languages

Karlstad municipality itself does not provide a translation of the website into other languages, the primary language for the website is Swedish.

If you want to access the information in languages other than Swedish, you as a visitor can use external services to translate the content.

An example of such a service is Google Translate from Google. By you as a visitor using such a function, your visit will be tracked by the external party, for example Google.

Google translate Karlstad.se

Lantbruk och hästhållning

Du som driver lantbruk eller har hästar ansvarar för en korrekt hantering av gödsel, kemikalier, avfall och döda djur.

Gödsel ska hanteras så att näringen återförs till åkermarken samtidigt som läckaget till yt- och grundvatten blir så litet som möjligt. Det är alltid du som hanterar gödslet som är ansvarig för att tillräckliga skyddsåtgärder används.

Läs mer om gödselhantering

Inom jordbruket används ett stort antal kemikalier både för maskinunderhåll och för kemisk bekämpning. Det finns bestämmelser för hur du ska förvara och hantera kemikalier. Inom vattenskyddsområde kan du behöva söka tillstånd för hantering av bekämpningsmedel.

Om du har en cistern över 1 kubikmeter (m3) ska den besiktigas regelbundet av ett kontrollföretag. När du ska installera en ny cistern anmäler du det till miljöförvaltningen.

Mer information om cisterner

Kadaver från djur som människor har hand om ska tas om hand på ett säkert sätt. Detta dels för att undvika spridning av smittsamma sjukdomar till levande djur och dels för att undvika besvär för omgivningen.

Döda produktionsdjur, som till exempel kor, grisar, får, och fjäderfä, får inte flyttas på något annat sätt än genom att Svensk lantbrukstjänst hämtar dem.

Det finns ett undantag för hästar och sällskapsdjur (till exempel kanin, hund och katt). De får grävas ner efter anvisningar från miljöförvaltningen.

Avfall som inte kan återanvändas ska i första hand återvinnas som material, i andra hand som energi och i sista hand lämnas till deponin. Du får inte ta hand om ditt avfall själv utan det ska lämnas till en godkänd mottagare (se Avfall och återvinning).

Du är skyldig att samla ihop all ensilageplast och skicka den till återvinning. Det är förbjudet att själv elda ensilageplast. Svepretur hanterar återvinning av ensilageplast Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. och ordnar speciella uppsamlingsplatser.

Om du planerar att hålla över 100 så kallade djurenheter måste du göra en anmälan till miljöförvaltningen. Djurenheter är ett mått på djurens miljöpåverkan, till exempel är en häst en djurenhet medan 100 hönor är en djurenhet. Mer uppgifter om vilka djurenheter olika djurslag motsvarar finns i Miljöprövningsförordningen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

För anläggningar som har en stadigvarande har över 400 djurenheter av nötkreatur, hästar eller minkar krävs tillstånd från länsstyrelsen. Tillstånd krävs även för anläggning för en djurhållning med mer än 40 000 platser för fjäderfän, mer än 2 000 platser för växande grisar tyngre än 30 kilogram eller mer än 750 platser för suggor.

Sök tillstånd hos länsstyrelsen som också har mer information om hur ansökningsprocessen går till Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Tillståndspliktiga anläggningar för fjäderfän och svin har särskilda krav

Anläggningar som är tillståndspliktiga för hållning av fjäderfän eller svin omfattas även av EU-lagstiftningen om industriverksamheter och därmed av den svenska industriutsläppsförordningen (2013:250) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Om du ska odla på någon annan mark än jordbruksmark för att producera foder, livsmedel eller liknande behöver du först anmäla det till oss på miljöförvaltningen.

Sidan uppdaterad: 2024-01-30

Hittade du det du sökte på sidan?