Sola i Kallsta

Ny parkeringsplan ska bidra till god tillgänglighet för alla

Stadsbyggnadsnämndens arbetsutskott beslutade under onsdagen att den nya parkeringsplan som tagits fram är redo för samråd. Planen kommer att bli ett vägledande planeringsdokument som ska användas av planerare och beslutsfattare i kommunen.

Planen ska uppmuntra till mer hållbart resande, bidra till god tillgänglighet och en resurseffektiv markanvändning. Planen ska också, sist men inte minst, bidra till att skapa en attraktiv stadsmiljö. Med utgångspunkt i dagens situation finns det rekommendationer kopplade till åtgärdsförslag i planen.

- Parkeringsplanen är efterlängtad och berör en fråga som engagerar många. I arbetet med planen har vi tagit ett helhetsgrepp om parkeringsfrågan och nu ser vi fram emot konstruktiva synpunkter från olika aktörer. Förhoppningen är att planen, när den är antagen, kommer att leda till en större samsyn och tydligare styrning när vi planerar staden, både när det gäller förtätning och nybyggnation, säger Anders Tallgren, (S), ordförande i stadsbyggnadsnämnden.

Förslag på platser för nya parkeringar

Parkeringsplanen ger förslag till parkeringslösningar för centrum och möjliga lägen för nya parkeringsplatser har arbetats fram. På lite längre avstånd, men med gångavstånd till centrum, föreslås att infartsparkering kan ske på ett antal parkeringsytor som kvälls- och helgtid används för parkering till arrangemang. Pendlar man till eller från Karlstad föreslås parkeringsytor kopplade till respektive infartsstråk mot centrum. Pendelparkering finns också centralt i de mindre orterna i kommunen.

Helhetsgrepp över framtidens parkeringsmöjligheter

Karlstad utvecklas och staden förtätas för att fler ska kunna bo i staden och ha nära till de möjligheter som en stadskärna erbjuder. Det innebär att transporterna som kräver bil minskar och gång, cykel- och kollektivtrafik ökar. Bland de mål som Karlstads kommun har finns att Karlstad ska bli bästa besöksmålet i Sverige, vara en fossilfri och klimatsmart kommun och att Karlstadsborna ska ha tillgång till goda och hållbara kommunikationer. Med detta som mål tar parkeringsplanen ett helhetsgrepp om utvecklingen av parkering för både bil och cykel med fokus på effektivare markanvändning i centrala lägen, attraktivare stadsmiljö och ett ökat hållbart resande.

Samråd för planen

Parkeringsplanen går nu ut på samråd vilket betyder att kommunens nämnder, myndigheter, företag och organisationer kan lämna sina synpunkter. Efter detta kommer synpunkterna att sammanställas och beaktas.

 

Sidan uppdaterad: 2023-12-01

18 April 2024