Klimatmiljonerna – en satsning för framtiden

Solceller på tak.

113 miljoner för att minska klimatavtrycket. Det är vad kommunfullmäktige valt att satsa under 2022–2025, för att kommunen ska få mer kraft att klara klimatmålen för 2030. Klimatmiljonerna har använts, och ska användas till, insatser som bidrar till att kommunen minskar sin negativa påverkan på klimatet och att den interna verksamheten är fossilfri 2026.

År 2020 tilldelade kommunfullmäktige 50 miljoner kronor för klimatförbättrande inverteringsåtgärder under 2022 och 2023. Det resulterade i 35 åtgärder som bidragit, och kommer att bidra, till en snabbare omställning än planerat. Utifrån det positiva resultatet beslutade de sedan om ytterligare 63 miljoner för 2024-2025.

- Vi har gjort den här prioriteringen för att påskynda klimatomställningen och styra extra resurser till det som snabbt får ner utsläppen. Att ställa om till ett klimatsmart och fossilfritt samhälle är en av de största utmaningarna vi har framför oss, säger Monika Bubholz (MP), ordförande i teknik- och fastighetsnämnden.

Pengarna har bland annat använts till att sätta solceller på ett antal fastigheter, byta gatljus och innebelysning till mer energieffektiva LED-lampor och att genomföra smarta ventilationsåtgärder som utbyte av fläktar och värmeåtervinning. Dessutom gör kommunen en satsning på byggprodukter som asfalt, trä, betong och tegel med så låg klimatpåverkan som möjligt.

Minskning av växthusgaser

Investeringarna som gjordes under 2022 innebar att utsläppen av växthusgaser minskade med 1,9 tusen ton. Investeringarna som genomförs 2023 beräknas minska utsläppen med ytterligare 2,6 tusen ton. Det motsvarar bilresor på 2 miljoner mil eller 500 varv runt jorden. Insatserna innebär också en årlig driftbesparing på cirka 3 miljoner per år. Drygt hälften av investeringarna sparar också på elenergi, vilket är i linje med kommunledningens uppmaning från hösten 2022.

Miljöförvaltningen processleder arbetet i nära samarbete med teknik- och fastighetsförvaltningen. De har också beslutat om driftmedlen för 2023, där sex åtgärder delar på en miljon kronor. Det handlar om utbildnings- och beteendeinsatser, åtgärder för ökat återbruk samt att utreda förutsättningarna för solcellsutbyggnad på befintliga tak. Det finns även ett framtaget förlag på klimatinvesteringar för 2024 på 30 miljoner, beslut om dessa medel tas av kommunfullmäktige i juni.

- Behoven av finansieringsstöd för klimatomställning är fortsatt stora. Till hösten påbörjas arbete med att ta fram förslag för återstående, öronmärka investeringsmedel, säger Cecilia Lindström (MP), miljönämndens ordförande.

Sidan uppdaterad: 2023-12-01

24 Juli 2024