Sola i Kallsta

Stadsbyggnadsnämndens beslut i korthet, oktober 2023

Stadsbyggnadsnämnden behandlade denna gång ett antal bygglovsärenden gällande privatpersoner. Utöver detta gav nämnden förvaltningen i uppdrag att ta fram två detaljplaner och godkände två detaljplaner.

Uppdrag att ta fram detaljplan för hög byggnad vid Biblioteket

En planändring önskas för del av fastigheten Tingvallastaden 1:12 mm som ligger vid Biblioteket. Ändringen ska göra det möjligt att bygga ett för hotell. Marken ägs idag av kommunen och samtidigt med planläggningen önskas även en markanvisning på platsen.
Intressenten önskar uppföra en hög byggnad i trä. Den föreslagna byggnaden bedöms vara en lämplig komplettering i området. I samband med planläggning bör utformning av parkeringsytorna ses över tillsammans med utformningen av omgivande gator. Då den föreslagna byggnaden är avsevärt högre än omgivningen kommer den påverka stadsbilden kring Tingvallastaden.
Beslut: Uppdrag att ta fram detaljplan gavs

Uppdrag att ta fram detaljplan för bussgata i Kronoparken

Karlstads kommun planerar att förlänga Karlstadsstråket från Ruds bytespunkt till Välsvikens station. Projektet finansieras delvis med stadsmiljöavtal. För att korta restiderna och för att kunna angöra Kronoparkens centrum planeras för en rätning av bussens körväg via en ny bussgata mellan Kroppkärr och Kronoparken. För att göra detta möjligt behöver en ny detaljplan arbetas fram.
Beslut: Uppdrag att ta fram detaljplan gavs

Detaljplan för Bomstadsbadens camping – antagande

Den detaljplan som nu är färdig för antagande ger tydlig information om hur kvartersmark för camping får användas liksom vad som gäller för mark för allmän användning dvs strandområdet. I planen framgår det också tydligt var strandskyddsbestämmelser ska gälla och var strandskydd har upphävts. För enklare handläggning av bygglovsärenden anges hur stor och var befrielse från bygglovskrav ska gälla.
Beslut: Detaljplanen antogs

Detaljplan för kvarteret Enigheten vid Västra Torggatan

Stadsbyggnadsförvaltningen har arbetat fram en detaljplan för fastigheten Enigheten 14 som ligger i hörnet av Västra Torggatan och Herrgårdsgatan. Planen gör det möjligt för en påbyggnad mot Västra Torggatan och en utökad byggrätt med möjlighet till nybyggnation mot Herrgårdsgatan. Detaljplanen ger byggnaden mot Västra Torggatan skydds- och varsamhetsbestämmelser avseende kulturhistoriska och arkitektoniska värden.
Beslut: Detaljplanen antogs


Sidan uppdaterad: 2023-12-01

24 Juli 2024