Other languages

Karlstad municipality itself does not provide a translation of the website into other languages, the primary language for the website is Swedish.

If you want to access the information in languages other than Swedish, you as a visitor can use external services to translate the content.

An example of such a service is Google Translate from Google. By you as a visitor using such a function, your visit will be tracked by the external party, for example Google.

Google translate Karlstad.se

Nya rutiner efter 8 april – vad gör förvaltningen och vad behöver ni hitta nya arbetssätt för

Vi har nu sammanställt underlagen ni skickat in och har fått en överblick av hur ni använder IST idag. Utifrån det har vi tittat på de olika delarna och försökt att hitta alternativa lösningar där det behövs. Som det ser ut i dagsläget kommer det bli en del förändringar. Vissa delar kommer tyvärr att bli mer omständliga, och vissa funktioner kommer ni inte att kunna fortsätta att använda framöver utan behöver hitta egna rutiner för.

Vi är också medvetna om att beskedet om att inte kunna använda Edlevo kom väldigt sent. Vi kommer därför att förlänga era behörigheter i IST så att ni har tillgång till systemet till och med 31 juli, men tänk på att ändringar ni gör efter 2024-03-27 Inte kommer med över till Edlevo.

Att vi förlänger era behörigheter i IST innebär att ni fortsatt kommer kunna logga in i IST och se det ni gjort förut, bland annat se era placerade barn. Notera att nya förändringar som ni meddelar oss via den nya e-tjänsten Anmäla förändringar gällande barn/ elever i förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg kommer att registreras i Edlevo och alltså inte justeras i IST.

Det är inte helt lätt att ta ut underlag från IST och i vissa fall är det inte ens möjligt. Om vi på något sätt kan hjälpa er så gör vi gärna det, antingen genom att visa hur ni gör eller hjälpa till att skriva ut material. Det kan vi i så fall göra under april, maj och juni och ni får då hämta materialet i pappersform på Karolinen. Hör i så fall av er till barnochungdomsforvaltningen@karlstad.se och ange “Hjälp med underlag från IST” i ämnesraden.

Var gäller för vårdnadshavare i fristående verksamhet?

  • Vårdnadshavare i fristående verksamhet ska inte använda Edlevo. Däremot kan de som har barn i både kommunal och fristående förskola eller fritidshem se alla sina barn om de loggar in i Edlevo, men de kan inte använda funktioner som till exempel lämna barnschema för barnet i fristående verksamhet.
  • När det skickas ut placeringsbeslut från skolvalet uppmanas alla vårdnadshavare att ansöka om plats i fritidshem i kommunens e-tjänst. Vårdnadshavare som önskar plats på ett fristående fritidshem ska inte använda den tjänsten. Däremot ska huvudmannen för det fristående fritidshemmet registrera nya elever som ska ha fritidshem i den nya e-tjänsten “Anmäla förändringar gällande barn/elever i förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg”. Det samma gäller när ni avslutar placering.

Förtydligande

Det är alltså inte huvudmannen för en fristående förskola som ska anmäla detta när barn ska börja förskoleklass och har behov av en fritidshemsplats om ni har uppfattat det så tidigare.


Så här ser det ut för de olika delarna

Befintlig funktion

Ny rutin


Ny e-tjänst

Förändringar gällande barn/elever i förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg ska framöver anmälas i en ny e-tjänst som heter “Anmäla förändringar gällande barn/ elever i förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg”.

Den ersätter den gamla tjänsten “Anmälan av nya barn”.

I e-tjänsten kan ni:

  • Anmäla nya barn i förskola, fritidshem eller pedagogisk verksamhet
  • Registrera vistelsetid och grund för placering
  • Registrera avslutad placering

Förvaltningen ser till att de uppgifter ni lämnar in hanteras och registreras i Edlevo så att ni får rätt ersättning.

Länk till e-tjänsten publiceras inom kort.

Underlag för ersättningar (resursfördelning/barnpeng)

Ingen förändring. Ni kommer att få underlag från förvaltningen där ni kan se placeringar och ersättningar på samma sätt som idag.

Registrera nya barn och elever

Anmälan av nya barn som ska ha placeringar på förskola, fritidshem eller pedagogisk verksamhet kommer att göras i den ny e-tjänsten “Anmäla förändringar gällande barn/ elever i förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg”.

Avsluta placering för barn och elev

Avsluta/säga upp placeringar på förskola, fritidshem eller annan pedagogisk verksamhet kommer att göras i den nya e-tjänst “Anmäla förändringar gällande barn/ elever i förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg”.

Vistelsetid och grund för placering

I Edlevo är inte barnschemat grund för ersättningar på samma sätt som det var i IST. Det innebär att ni istället måste registrera era barns/elevers vistelsetid och grund för placering i den nya e-tjänsten “Anmäla förändringar gällande barn/ elever i förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg”.


Läs mer om skillnaden på barnschema och vistelsetid.
Barnschema och vistelsetid | Karlstads kommun Länk till annan webbplats.


 

Funktioner ni själva behöver hitta nya rutiner för
Funktion

Nya rutiner

Schema

Eftersom ni inte kommer att ha möjlighet att använda Edlevos funktion för schema behöver ni hitta ett annat sätt att hantera detta.

Närvarohistorik och schemarapporter

I IST går det att ta ut avdelningsscheman och se barnens/elevens schema. Om ni har använt detta som närvarohistorik och schemarapporter behöver ni själva ta fram underlaget från IST och spara på annat ställe. Görs senast 31 juli.

Se kontaktuppgifter, adresser och anhöriga

Ni kommer inte kunna ta del av kontaktuppgifter eller se anhörigas uppgifter utan behöver hitta ett annat sätt att hantera detta.

Se vårdnadshavares lön för faktureringsunderlag

Ni kommer inte kunna ta del av inkomstuppgifter för vårdnadshavare utan behöver hitta ett annat sätt att hantera detta.

Se att barnen/föräldrarna ligger på rätt timmar

Placerade barn och elever kommer enbart att kunna ses i ersättningsunderlaget ni får från förvaltningen.

Sidan publicerad: 2024-04-05

Sidan uppdaterad: 2024-04-10

Hittade du det du sökte på sidan?