Other languages

Karlstad municipality itself does not provide a translation of the website into other languages, the primary language for the website is Swedish.

If you want to access the information in languages other than Swedish, you as a visitor can use external services to translate the content.

An example of such a service is Google Translate from Google. By you as a visitor using such a function, your visit will be tracked by the external party, for example Google.

Google translate Karlstad.se

Denna artikel är äldre än 6 månader och kan därför vara inaktuell.

Barn- och ungdomsnämnden i korthet 22 juni

På sammanträdet den 22 juni 2022 beslutade barn- och ungdomsnämnden bland annat om ny plan för systematiskt kvalitetsarbete, fjärrundervisning för vissa språk inom modersmål och elevens val samt en ändring i tidigare beslut kring läsårstider för 2022/2023.

Ändrade läsårstider 2022-2023

I tidigare beslut kring läsårstider för 2022-2023 har eleverna vanlig skoldag under ”klämdagen” den 5 juni. För att ge eleverna en längre sammanhållen ledighet flyttas lovdagen den 9 januari 2023 till den 5 juni 2023.

Barn- och ungdomsnämndens beslut:

Ändrade läsårstider 2022-2023 godkänns.

Ny plan för systematiskt kvalitetsarbete

Barn- och ungdomsnämndens plan för det systematiska kvalitetsarbetet har uppdaterats för att bättre motsvara gällande krav och arbetssätt. Planen sammanfattar struktur, innehåll och organisering av arbetet samt en tvåårsplan för kvalitetsfördjupningar.

Exempel på nya och förändrade arbetssätt:

 • Förändrad tidpunkt för redovisning (efter läsår i stället för efter kalenderår)
 • Årliga analyser av kränkningsanmälan och frånvaro/skolplikt
 • Enkät till vårdnadshavare i förskola vartannat år
 • Kvalitetsfördjupningar inom olika områden
 • Jämställdhetsperspektivet ska tydligare integreras i arbetet
 • Både enheter och huvudman ska använda systemstöd för uppföljning

Barn- och ungdomsnämndens beslut:

 1. Plan för systematiskt kvalitetsarbete godkänns och ersätter det tidigare dokumentet Kvalitetssystem för barn- och ungdomsnämnden: Planering – Uppföljning – Budget (reviderad 2016), dnr BUN/2013:72 2.
 2. Årsplan med teman för kvalitetsfördjupningar 2023-2024 fastställs.

Fjärrundervisning för vissa språk inom modersmålsundervisning och elevens val

På grund av små och spridda elevgrupper samt svårighet att rekrytera lärare finns det inför nästa läsår behov av fjärrundervisning för vissa språk inom modersmålsundervisningen. Det gäller Meänkieli, Finska, Persiska och Portugisiska samt Elevens val – samiska på Ilandaskolan.

Fjärrundervisning innebär att lärare och elever är skilda i rum men inte tid. Eleverna befinner sig i skolans lokaler med en handledare och följer digitalt en lärare som befinner sig någon annanstans.

Barn- och ungdomsnämndens beslut:

 1. Barn och ungdomsnämnden beslutar att fjärrundervisning ska bedrivas inom modersmålsenheten avseende språken Meänkieli, Finska, Persiska och Portugisiska samt på Ilandaskolans elevens val – samiska.
 2. Barn och ungdomsnämnden ger barn- och ungdomsförvaltningen i uppdrag att anmäla beslutet till statens skolinspektion.

Politiskt initiativ: Utökad försöksverksamhet med skolfrukost

Under vårterminen har det på försök erbjudits skolfrukost vid Norrstrandsskolan. Då erfarenheterna hittills varit goda föreslår majoriteten att försöksperioden bör förlängas och inkludera ytterligare någon skola samt att vidare erbjudande av skolfrukost inom kommunen bör utredas ytterligare.

Barn- och ungdomsnämndens beslut:

 1. Uppdra till barn- och ungdomsförvaltningen att utvärdera försöksverksamheten med skolfrukost vid Norrstrandsskolan.
 2. Låta barn- och ungdomsförvaltningen inhämta erfarenheter från skolor och kommuner med längre erfarenhet av skolfrukost.
 3. Inför kommande läsår utöka försöksverksamheten till ytterligare två skolor och finansiera detta via eget kapital.
 4. Uppdra till barn- och ungdomsförvaltningen att utreda och konsekvensbeskriva långsiktig finansiering av utökad skolfrukost vid flera skolor.
 5. Barn- och ungdomsförvaltningen ska rapportera erfarenheterna från den samlade försöksverksamheten senast februarinämnden 2023.

Sidan publicerad: 2022-06-22

Sidan uppdaterad: 2023-12-01

Hittade du det du sökte på sidan?