Other languages

Karlstad municipality itself does not provide a translation of the website into other languages, the primary language for the website is Swedish.

If you want to access the information in languages other than Swedish, you as a visitor can use external services to translate the content.

An example of such a service is Google Translate from Google. By you as a visitor using such a function, your visit will be tracked by the external party, for example Google.

Google translate Karlstad.se

Denna artikel är äldre än 6 månader och kan därför vara inaktuell.

Barn- och ungdomsnämnden i korthet 23 november

På sammanträdet den 23 november 2022 beslutade barn- och ungdomsnämnden bland annat om förändringar i skolvalsprocessen samt en granskning av digitaliseringsarbetet i skolan.

Förändringar i skolvalsprocessen

Skolväsendets överklagandenämnd har konstaterat att Karlstads kommun har tillämpat skollagens bestämmelser kring skolplaceringar på ett felaktigt sätt.
Därför görs förändringar kring urvalsprinciperna för att stärka vikten av att vårdnadshavare gör ett aktivt val.

Varje elev har lika som tidigare en garantiskola utifrån sin folkbokföringsadress, men för att garanteras en plats där måste elevens vårdnadshavare nu aktivt välja garantiskolan i skolvalet. Om vårdnadshavare inte gör något aktivt val av skola kan eleven i stället få en plats på en annan kommunal skola nära hemmet. För att kunna påverka skolplaceringen blir det viktigt att vårdnadshavare aktivt väljer vilken skola de vill att deras barn ska gå på.

Väljer vårdnadshavare en annan skola än garantiskolan är eleven inte garanterad en plats där utan kommer att placeras på en av de valda skolorna eller på en skola nära hemmet.

Barn- och ungdomsnämndens beslut:

  1. Definition av skolenhet nära hemmet godkänns.
  2. Definition av garantiskola godkänns.
  3. Processen av skolplacering och urvalsprinciper godkänns.
  4. I andra stycket på sida 5 under rubriken ”Hantering när en elev placeras på en övrig kommunal skolan nära hemmet” stryks texten ”i den omfattning som är möjlig”.
  5. Barn- och ungdomsförvaltningen ges i uppdrag att ta fram en kommunikationsplan för hur förändrade regler kring skolval och skolbyte ska kommuniceras.
  6. Paragrafen justeras omedelbart.

Revision – granskning av skolans digitalisering

Karlstads kommuns skolor har goda förutsättningar för fortsatt digitalisering. Utifrån den nationella digitaliseringsstrategin får kommunen grönt ljus efter en granskning som har gjorts under hösten på uppdrag av kommunens förtroendevalda revisorer.

Skolans digitalisering handlar om att förbereda eleverna för ett mer uppkopplat liv. Förutom utbildning så ska skolan bland annat även ge dem god och likvärdig tillgång till digitala verktyg. Dagens elever lever i ett alltmer digitaliserat samhälle, och under pandemin ökade användningen av digitala möten.

Granskningen visar att verksamheternas digitalisering i det mesta följer den nationella strategin och andra uppdaterade styrdokument. I rapporten rekommenderas en fördjupad kartläggning av digital kompetens hos grundskolans personal. Syftet är att bättre kunna säkra att eleverna har tillgång till likvärdig utbildning, oavsett vilken skola de går på. Det konstateras att skolorna arbetar aktivt på många olika sätt för att höja personalens digitala kompetens, men att hälften av rektorerna inte gör någon egen regelbunden uppföljning och att det inte finns någon samlad bild av digital kompetens för alla Karlstads kommuns grundskolor.

Barn- och ungdomsnämndens beslut:

  1. Revisionsrapporten Skolans digitalisering godkänns.
  2. Förvaltningen ges i uppdrag att säkra en samlad bild på huvudmannanivå av grundskolans personals digitala kompetens utöver den som finns på respektive enhet.
  3. Förvaltningen återrapporterar till nämnden i mars 2023.

Sidan publicerad: 2022-11-23

Sidan uppdaterad: 2023-12-01

Hittade du det du sökte på sidan?