Barn- och ungdomsnämnden i korthet 14 december

På sammanträdet den 14 december 2022 beslutade barn- och ungdomsnämnden om bland annat läsårstider för 2023/2024 samt internbudget och interkontrollplan för 2023.

Läsårstider 2023/2024

Enligt skollagen ska läsåret ha minst 178 skoldagar och minst 12 lovdagar. Utöver dessa får det läggas ut högst fem studiedagar för personalen. Läsåret ska börja i augusti och sluta senast i juni.

Läsåret 2023/2024

Höstterminen: 2023-08-16 till 2023-12-21
Vårterminen: 2024-01-08 till 2024-06-07

Lov:

Höstlov: vecka 44 2023
Sportlov: vecka 9 2024
Påsklov: vecka 14 2024
Lovdag: 9 maj 2023

Studiedagar:

22 september 2023
23 november 2023
6 februari 2024
20 maj 2024

Dagar med reducerat öppethållande i fritidshem:

11 augusti 2023
23 november 2023
5 januari 2024
20 maj 2024

Lärarnas arbetsår:

Höstterminen: 2023-08-09 – 2023-12-21
Vårterminen: 2024-01-05 – 2024-06-17

Barn- och ungdomsnämndens beslut:

Läsårstider 2023/2024 godkänns.

Internbudget

I Internbudgeten redovisas fördelning av resursförstärkningar, uttag av eget kapital samt fördelning av stadsbidrag från Skolverket.

Barn- och ungdomsnämnden får enligt beslut från kommunfullmäktige ett ökat nettoanslag på cirka 161 miljoner kronor. Det innebär att nämndens budgetram för 2022 uppgår till cirka 2,1 miljarder kronor.

Kostnadsökningarna beror främst på att verksamheten växer och omfattar fler barn och elever, vilket ökar kostnader för personal och lokaler. De påverkas samtidigt av pris- och hyresökningar är extra påtagliga på̊ grund av den pågående inflationen i Sverige och det skärpta säkerhetsläget i omvärlden.

Barn- och ungdomsnämnden har prioriterats ekonomiskt för att undvika behovet av besparingar. Kostnader för hyra av nya lokaler var kända när strategisk plan beslutades i april men däremot var de höjda livsmedelspriserna, den höga hyresökningen, IT-kostnader och allmänna prisökningar inte kända. Trots den riktade satsning som kommunfullmäktige gör har nämnden utmaningar. Kostnaderna för livsmedel och skolskjutskostnader åtgärdas inte nu men kommer att följas noga under året för att vid behov kunna göra nödvändiga åtgärder. Genom noggranna prioriteringar och ett nytt uttag av eget kapital på̊ maximalt 10 miljoner kronor kan nämnden räkna upp barn- och elevpengen med minst två procent.

Investeringar

Barn- och ungdomsnämnden har för 2023 en investeringsbudget på totalt 20,5 mkr. 10 mkr är nämndens grundram och kommer täcka underhållsbehovet av inventarier i nämndens lokaler. Resterande 10,5 mkr är äskade investeringsmedel till renoverade och nybyggda lokaler av Stockfallets förskola, Orrholmens förskola och Skattkärrsskolan samt utbyggnad av Mariebergsskolan.

Barn- och ungdomsnämndens beslut:

Nämnden beslutar om fördelning av ekonomiska medel samt ett maximalt uttag av eget kapital om 10 miljoner kronor. Ett antal utredningsuppdrag ska ske för att undersöka möjligheter att sänka kostnader och nämnden skickar med en allmän uppmaning om återhållsamhet för att klara eventuella fortsatt stigande kostnader

Intern kontrollplan 2023

För att se till att verksamheten kan nå beslutade mål och genomföra sitt uppdrag på ett säkert och effektivt sätt görs varje år en intern kontrollplan inför det kommande året. Planen är ett av nämndens verktyg för att förebygga, upptäcka och åtgärda fel och brister. Arbetet med intern kontroll ger också underlag till verksamhetsutveckling

Kontrollplanen för 2023 grundas på en riskanalys och riskvärdering där nämnden medverkat.

De två risker som har högst riskvärde hanteras i kontrollplanen:

  1. Risk för att placerade barns skolgång inte följs upp och utvecklas tillräckligt.
  2. Risk för tillbud (brand/olyckor) på förskolor och skolor på grund av att skador/brister inte åtgärdas skyndsamt.

Riskerna undersöks tillsammans med arbetsmarknads- och socialförvaltningen samt teknik- och fastighetsförvaltningen.

Övriga fyra risker har ett lägre riskvärde och hanteras löpande av ansvarig chef inom respektive verksamhetsplan.

Barn- och ungdomsnämndens beslut:

Plan för intern kontroll 2023 godkändes.

Sidan uppdaterad: 2023-12-01

24 Juli 2024