Other languages

Karlstad municipality itself does not provide a translation of the website into other languages, the primary language for the website is Swedish.

If you want to access the information in languages other than Swedish, you as a visitor can use external services to translate the content.

An example of such a service is Google Translate from Google. By you as a visitor using such a function, your visit will be tracked by the external party, for example Google.

Google translate Karlstad.se

Denna artikel är äldre än 6 månader och kan därför vara inaktuell.

Beslut i korthet från teknik- och fastighetsnämnden 25 januari

Nya lokaler åt verksamheter inom vård- och omsorg, yttranden om detaljplan för nytt vårdboende och yttrande om plan för Ulleberg och Zakrisdal var några av ärendena som det fattades beslut om på dagens nämndsammanträde.

Nya lokaler åt vård- och omsorgsförvaltningen på Örngatan 1


Vård- och omsorgsförvaltningen har behov av LSS-boende i centrala delar av Karlstad och nu finns en passande lokal på Färjestad. Den fastighetsägare som äger Örngatan 1 kan erbjuda teknik- och fastighetsförvaltningen ett hyresavtal som omfattar sex stycken bostäder med tillhörande gemensamhetsytor och personalrum. Lokalen är ombyggd och renoverad 2019.

Beslut: Nämnden godkände förvaltningens förslag till hyreskontrakt för LSS-boende för vård- och omsorgsförvaltningens behov.

Yttrande om detaljplan Gruvlyckan 1:4


Teknik- och fastighetsförvaltningen har yttrat sig om detaljplan för Gruvlyckan 1:4 genom ett samrådsförslag som stadsbyggnadsförvaltningen på begäran av stadsbyggnadsnämnden upprättat och sänt ut. Syftet med detaljplanen är att möjliggöra att ett gruppboende ska kunna byggas av en privat aktör, med en största tillåtna byggnadsarea om 550 kvadratmeter. Byggnadens utformning ska anpassas efter terrängen och en stor del av plankartan är planlagd som natur. Planområdet ligger vid Ulleberg i
närheten av Gruvlyckans bostadsområde och Gräsdalens verksamhetsområde.

Beslut: Förslag till samrådsyttrande över detaljplanen Gruvlyckan 1:4 m fl
godkändes. Planförslaget godkänns under förutsättning att nämndens synpunkter i samrådsyttrandet beaktas i det fortsatta arbetet.

Yttrande om planprogram för Zakrisdal – Ulleberg


Stadsbyggnadsförvaltningen har, på begäran av Stadsbyggnadsnämnden, upprättat ett samrådsförslag till planprogram för Zakrisdal-Ulleberg och sänt ut detta på samråd. Syftet med planprogrammet är att titta på möjligheten att tillgodose behovet av ytor för idrott, skola, handel och naturmark inom området Zakrisdal/Ulleberg. Karlstads kommun har även fått förfrågan om att göra det möjligt med handelsetablering intill Ullebergsleden. Mot bakgrund av detta behöver ett större område utredas i ett planprogram för att redovisa kommunens intentioner.

I planprogrammet föreslås bland annat en grundskola (F-6) med kapacitet för upp till 600 elever samt en förskola för omkring fem avdelningar. En stor del av planprogrammet föreslås även planläggas som natur, hagmark och parkyta för att säkerställa dagens och framtidens behov av grönytor. All natur och skog inom programområdet avses sparas då den kommer utgöra en viktig resurs för rekreation och friluftsaktiviteter i området.

Beslut: Teknik- och fastighetsförvaltningens förslag till yttrande godkändes.

Övriga ärenden som behandlades

  • E-förslag om att skapa nya lekplatser i Vålberg avslogs. Eventuella ambitionshöjningar på lekplatser i Vålberg tas med i den lekmiljöplan som håller på att tas fram.
  • E-förslag om hundrastgård på Skutberget avslogs. Det pågår ett arbete med en plan för hundrastgårdar och förvaltningen tar med önskemålet om hundrastgård på Skutberget i den planen.
  • Samrådsyttrande för detaljplan för Bottenvik 1:29 godkändes.
  • Nytt hyresavtal för gruppbostad på Fagerängsgatan godkändes.

Här kan du se samtliga protokoll.

Sidan publicerad: 2023-01-25

Sidan uppdaterad: 2023-12-01

Hittade du det du sökte på sidan?