Other languages

Karlstad municipality itself does not provide a translation of the website into other languages, the primary language for the website is Swedish.

If you want to access the information in languages other than Swedish, you as a visitor can use external services to translate the content.

An example of such a service is Google Translate from Google. By you as a visitor using such a function, your visit will be tracked by the external party, for example Google.

Google translate Karlstad.se

Denna artikel är äldre än 6 månader och kan därför vara inaktuell.

Beslut i korthet från teknik- och fastighetsnämnden 19 april 2023

Motion om avgiftsfri parkering, långsiktig investeringsplanering och en hävd plan för hundrastgårdar var några av ärendena som behandlades på dagens teknik- och fastighetsnämnd.

Entreprenör ska upphandlas för ny förskola på Zakrisdal

I juni 2022 beviljade kommunfullmäktige pengar till teknik- och fastighetsnämnden för att bygga en förskola på Zakrisdal under 2023 och 2024. En projektering för förfrågan är inledd och en totalentreprenör ska handlas upp under våren. Förskolan ersätter den befintliga förskola som finns på Zakrisdal idag. Den ska byggas i samma stil som Orrholmens förskola och Stormyrens förskola, med två våningsplan och tillagningskök med plats för 144 barn.

Beslut: Teknik- och fastighetsförvaltningen får i uppdrag att genomföra en upphandling av en ny förskola på Zakrisdal.

E-förslag om skolskog på Gruvlyckan

I ett e-förslag föreslår en medborgare att en aktivitetsbana ska byggas i ett mindre skogsparti i anslutning till Engelska skolan. I önskemålet fanns bland annat mindre klätterområden, balansmoment, slalombanor och andra stationer som skolelever ska kunna använda på rasterna.

Beslut: Nämnden avslår e-förslaget med hänvisning till att en utredning av utvecklingsbehovet av park- och allmänytor på Gruvlyckan pågår. Utredningen ligger i linje med e-förslagets tankar och idéer. En medborgardialog har genomförts och innehållet i detta e-förslag tas med som underlag i samma utredning.

Motion om att utreda två timmar avgiftsfri parkering i centrum

I en motion till kommunfullmäktige föreslår Alexander Torin (M), Erik Nilsson (KD) och Niklas Wikström (L) att kommunstyrelsen ska få i uppdrag att utreda möjligheten att införa två timmar avgiftsfri parkering i centrum. Kommunfullmäktige har skickat motionen för vidare hantering till stadsbyggnadsförvaltningen, teknik- och fastighetsförvaltningen och kommunstyrelsen för yttrande.

Teknik och fastighetsförvaltningen, stadsbyggnadsförvaltningen och kommunledningskontoret har i samverkan sett över om det behövs en utredning för två timmars avgiftsfri parkering i centrala Karlstad. Förvaltningarna är eniga om att en utredning för två timmars avgiftsfri parkering i centrala Karlstad inte är aktuell. En tidigare utredning visar att det inte var ekonomisk och miljömässigt försvarbart att införa avgiftsfriparkering med p-skiva. Tidigare utredningar visar att det inte råder brist på parkeringsplatser i centrala Karlstad. Alla nämnder och bolag var då överens om att inte införa en timmes p-skiva.

Beslut: Motionen om att utreda möjligheten att införa två timmars gratis parkering med p-skiva i centrala Karlstad avslås.

Yttrande kring strategisk plan och budget

I december 2022 beslutade kommunstyrelsen om ett förslag till strategisk plan och budgetramar för perioden 2024–2026. Alla nämnder ska nu yttra sig om förslaget. Teknik- och fastighetsnämnden äskar investerings- och driftmedel för ny- och ombyggnationer samt driftsbudget kopplat till investeringar.

Beslut: Teknik- och fastighetsnämnden godkände förslag till yttrande över strategisk plan och budgetramar 2024-2026 och överlämnar till kommunstyrelsen.

Långsiktig investeringsplan för 2026-2033

Varje år beslutar kommunstyrelsen om en långsiktig investeringsplan. Detta för att få en övergripande bild av kommunens kommande investeringsbehov. Varje nämnd ska i april lämna in sina behov kring lokaler och infrastruktur. Ärendet bereds sedan för att en kommunövergripande prioritering ska kunna föreslås och senare beslutas av kommunstyrelsen i december.

Nämnden har i den föregående långsiktiga investeringsplaner lyft flera stora behov inom infrastruktur där planering inför genomförande pågår eller är under uppstart. Förvaltningen ser därför inga nya behov som behöver hanteras just nu. Bland de fastigheter och lokaler nämnden förvaltar finns det däremot behov som nämnden har att ta ställning till. Flera av dem gäller underhåll av befintliga fastigheter där kostnaden för framtida underhåll innebär stora investeringar för kommunen.

Beslut: Teknik- och fastighetsnämnden skickar in följande behov till det kommande arbetet med den långsiktiga investeringsplanen för 2026-2033:

  • Tingvalla is. Byte av köldmedia för att säkra anläggningen för framtiden.
  • Skutberget motionscentralen. Nuvarande motionscentral är anpassad efter hur verksamhetens behov såg ut för många år sedan. En förstudie skulle behöva göras för att utreda vilka alternativ som ska beaktas i kommande reinvesteringsplanering.
  • Kajer Vänerhamn. Kajens bärighet är påverkad och en förstudie skulle behöva genomföras för att utreda vilka alternativ som ska beaktas i kommande planering av reinvesteringar.
  • Norvalla ishall. Det finns behov att se över verksamhetens behov för framtiden. En förstudie skulle behöva göras för att utreda vilka alternativ som ska beaktas i kommande planering av reinvesteringar.
  • Kulturskolan. Lokalen har kulturhistoriskt värde och är i behov av upprustning. En planeringsfas bör inledas för att utreda kostnaden för att åtgärda lokalerna.
  • Våxnäshallen. Hallen ska rivas då bland annat taket är mycket dåligt. En förstudie skulle behöva göras för att utreda vad kommunen har behov att använda ytan till i framtiden.

Plan för hundrastgårdar avvecklas för att kunna möjliggöra hundrastgårdar i framtiden

Teknik- och fastighetsförvaltningen föreslår att ”Plan för hundrastgårdar i Karlstads kommun” som antogs 2016 ska hävas. I planen står bland annat att kommunen tills vidare inte ska göra investeringar för hundrastgårdar, något som nämnden nu vill skapa möjligheter att göra. Sedan 2016 har ett femtontal e-förslag skickats in från medborgare som önskat hundrastgårdar på olika platser, vilka fått avslag på grund av planen.

I april 2022 lyftes detta för information till teknik- och fastighetsnämndens arbetsutskott. Därefter har e-förslag för hundrastgårdar återigen publicerats och två av förslagen har fått mer än 50 gilla. För att vidare kunna lyfta dessa till teknik-och fastighetsnämnden för beslut behöver planen hävas.

Beslut: Teknik- och fastighetsnämnden godkände förslaget och planen hävs. Inkomna godkända e-förslag med mer än 50 gilla som inkommit under perioden 1januari- 31 december redovisas till teknik- och fastighetsnämnden under februari månad nästkommande år med förslag på beslut. Vid bifall äskas medel inom ordinarie budgetprocess.

Nej till rally i I2-skogen

Företaget Royal Rally Scandinavia AB planerar en stor rallyfest i Karlstad där tävlingsdagar infaller 7 – 8 juli 2023. Rallyt är en del av European Rally Championship med åtta deltävlingar i åtta länder, där Sveriges deltävling planeras i Värmland, med Karlstad som centralort för arrangemanget. Arrangören planerar för flera sträckor inom Karlstad kommun där framför allt en sträcka på I2 går på kommunens mark, där kommunen som markägare behöver ge sitt godkännande.

Kommunen upplåter varje år mark till stora arrangemang och till hjälp när beslut ska fattas finns riktlinjen ”Råd och anvisningar för tillfällig upplåtelse av kommunal mark” som beslutades av teknik- och fastighetsnämnden 2016. Riktlinjen innehåller råd och anvisningar för vad som ska beaktas vid olika upplåtelser, där finns bland annat ett avsnitt som rör evenemang i naturmark.

Med tanke på riktlinjerna i "Råd och anvisningar för tillfällig upplåtelse av kommunal mark" anser förvaltningen att en delsträcka på I2- området den 7 juli är olämplig. Detta är den tid på året då särskild hänsyn ska tas till naturen och dess växt- och djurliv. Större arrangemang, som rallyt får ses som, bör inte genomföras med hänsyn till nyfödda djur- och fågelungar. Då det förekommer flertalet rödlistade och fridlysta arter på eller intill grusvägarna kan de påverkas negativt av motorfordon i den omfattning som en rallytävling innebär. Det är upp till arrangören att påvisa att ingen skada uppstår på de arter som skyddas enligt artskyddsförordningen.

I2 skogen är också ett välbesökt friluftsområde med många stigar som avvänds att gående, löpare och cyklister.

Beslut: Teknik- och fastighetsnämnden avslog Royal Rally Scandinavia AB:s ansökan om att förlägga en specialsträcka för rally på I2.

Samtliga beslut

Här kan du se samtliga beslut och protokoll.

Sidan publicerad: 2023-04-19

Sidan uppdaterad: 2023-12-01

Hittade du det du sökte på sidan?