Beslut i korthet från stadsbyggnadsnämnden i maj 2023

Stadsbyggnadsnämndens möte bestod denna gång av ett fåtal ärenden. Den här gången bjuder vi både på en kort film om besluten och en text nedan. Efter nämnden gjorde politikerna studiebesök på Sundsta-Älvkullegymnasiet, i filmen ser du bilder därifrån. Gymnasiet fick ett hedersomnämnande i 2022 års Arkitekturpris.

Tidsbegränsat bygglov för parkeringsplats på Östra Jakobsberg

På fastigheten Fyrklövern 1, med Rosenborgsgatan i öster, Jakobsbergsskogen i norr och den befintliga infarten till Karlstads gamla flygplats i söder finns önskemål att göra en parkeringsplats. Det tillfälliga bygglovet söks för fem år och omfattar cirka 675 kvadratmeter med 28 parkeringsplatser. I framtiden ska parkeringsplatsen ersättas med nybyggnation då fastigheten har enligt gällande detaljplan byggrätt för bostäder, centrumändamål, vård, och förskola.

Beslut: Bygglov gavs

Förskola i Östra Kroppkärr

Den befintliga förskolan i Östra Kroppkärr behöver byggas ut. För att göra detta möjligt behöver en ny detaljplan utarbetas.

Beslut: Förvaltningen får uppdrag att ändra detaljplanen

Byggvision Skåre

Stadsbyggnadsnämnden beslutade i november 2016 att stadsbyggnadsförvaltningen får i uppdrag att ta fram byggvisioner för kommunens mindre tätorter. Hittills har byggvisioner tagits fram och godkänts för Väse, Norsbygden och Vallargärdet medan arbete pågår med Molkom. Skåre har blivit aktuellt att starta då flera frågor av mer övergripande karaktär diskuteras inom kommunen.
En byggvision kan bli ett samlande arbete för att hålla ihop dessa frågor.

Beslut: Förvaltningen får i uppdrag att ta fram en byggvision


Sidan uppdaterad: 2023-12-01

18 Juli 2024