Other languages

Karlstad municipality itself does not provide a translation of the website into other languages, the primary language for the website is Swedish.

If you want to access the information in languages other than Swedish, you as a visitor can use external services to translate the content.

An example of such a service is Google Translate from Google. By you as a visitor using such a function, your visit will be tracked by the external party, for example Google.

Google translate Karlstad.se
Sola i Kallsta

Denna artikel är äldre än 6 månader och kan därför vara inaktuell.

Beslut i korthet från teknik- och fastighetsnämnden 21 juni

Avgift för markupplåtelse för föreningar och finansiering till nytt cykelevenemang var några av ärendena som behandlades på dagens teknik- och fastighetsnämnd.

Avgift för markupplåtelse för föreningar vid biljettintäkter

Teknik- och fastighetsnämnden fick i december 2021 i uppdrag att ta fram förslag på justeringar av taxor och taxeföreskrifter för upplåtelse av offentlig plats. I den justering som nämnden fattade beslut om i oktober 2022 saknades justering av föreningsstöd vid upplåtelse av mark. I taxeföreskrifterna för upplåtelse av offentlig plats står att arrangemang med försäljning eller inträde ska avgiftsbeläggas, men det har hittills inte tolkats som att det omfattar föreningar. Föreningar som anordnar evenemang och tävlingar och får biljettintäkter föreslås betala för markupplåtelse där det är start och/eller målgång på offentlig plats.

Beslut: Nämnden godkände förvaltningens förslag om att införa taxa för upplåtelse av offentlig mark för föreningar som har biljettintäkter vid evenemang eller tävlingar. Ärendet skickas till kommunstyrelsen för vidare hantering.

Slutrapport om att stärka biologisk mångfald

Kommunstyrelsen och teknik- och fastighetsnämnden fått i uppdrag av kommunfullmäktige att stärka Karlstads kommuns biologiska mångfald genom att i samverkan med fastighetsägare, företag, privatpersoner och föreningar låta många gräsmattor omvandlas till blommande ytor som gynnar pollinatörer. Teknik- och fastighetsförvaltningen har i samarbete med KBAB, Mariebergsskogen och Naturskolan skapat en arbetsgrupp och tagit fram gemensamma aktiviteter för att inspirera, informera och stimulera medborgare, föreningar och fastighetsägare att omvandla gräsytor till ytor med större biologisk mångfald.

Gruppen har återrapporterat genomförda och kommande gemensamma aktiviteter inom området. Hittills har man bland annat låtit Våxnäsparken bli en experimentpark för biologisk mångfald med olika insektshotell och ängskompositioner, bjudit in företag oh fastighetsägare för utbyte av erfarenheter och gjort informationsinsatser på webben samt i Karlstadsrummet med mera.

Beslut: Nämnden godkände slutrapporten.

Budget och förslag för konstnärlig gestaltning

Karlstads kommuns råd för konstnärlig gestaltning redovisade budget för 2023, status för gestaltningsuppdrag i tidigare godkända projekt samt förslag till nya projekt för konstnärlig gestaltning inklusive budgetuppskattningar. Några av projekten som kommer att få konstnärlig gestaltning är Resecentrum, Ilandahallen, Sundsta torg och Orrholmsskolan. Utifrån kommunens mål om särskilda satsningar på barn och ungas miljöer föreslogs att konstnärlig gestaltning ska uppföras på flera nya skolor och förskolor.

Beslut: Nämnden godkände konstrådets redovisning och förslag för 2023.

Försäljning av oplanelagd mark

När kommunen köper lantbruksenheter från fysiska personer behöver förvärvstillstånd sökas hos Länsstyrelsen. För att förvärvstillstånd ska bli beviljat krävs det ibland att kommunen säljer annan mark som är likvärdig den vi önskar förvärva. Förvaltningen föreslår därför att oplanelagd mark kan säljas om det krävs för att möjliggöra strategiska markinköp, detta både för att möjliggöra förvärvstillstånd och andra viktiga fastighetsförvärv.

Beslut: Nämnden godkände förvaltningens förslag till beslut, att mark som inte är detaljplanelagd kan överlåtas om det medför att kommunen kan möjliggöra strategiska markförvärv. Ärendet skickas vidare till kommunstyrelsen för beslut.

Markupplåtelse och tomträttsavtal för flerbostadshus med förskola i Viken

KBAB avser bygga ett flerbostadshus med förskola i de två nedersta våningarna. 2021 upprättades ett markanvisningsavtal mellan teknik- och fastighetsförvaltningen och KBAB för del av fastigheten Viken 2:1, idag avstyckad och benämnd Bageriet 2. Markanvisningsavtalet innehöll krav om att bolaget först ska bebygga mark som anvisats i Väse innan byggnation på Bageriet 2 kan påbörjas. Byggnationen i Väse är nu klar och markupplåtelse kan beviljas för Bageriet 2.

Beslut: Nämnden godkände förvaltningens förslag till beslut, förslag till markupplåtelseavtal och tomträttsavtal godkänns.

Exploateringsavtal för att möjliggöra gruppboende på Gruvlyckan

Under 2022 gick kommunen genom vård- och omsorgsförvaltningen ut med
en förfrågan om att bygga en gruppbostad inom centrala Karlstad. Förslaget
som vann upphandlingen utgick från fastigheten Gruvlyckan 1:4.
Fastighetsägaren Gruvlyckan AB lämnade därför in en begäran om
planändring för att kunna möjliggöra bostadsbyggnation inom fastigheten.

Beslut: Nämnden godkände förvaltningens förslag till exploateringsavtal med Gruvlyckan AB för uppförande av gruppbostad inom fastigheten Gruvlyckan 1:4.

Motion – Utred möjligheten att skapa en returpunkt i centrala Karlstad

Alexander Torin (M), Erik Nilsson (KD) och Niklas Wikström (L) har lämnat en motion om att undersöka hur en returpunkt kan tillskapas i centrala Karlstad, det vill säga en kvartersnära återvinningscentral där det ska vara lätt att återvinna och återbruka saker även för dem som inte har tillgång till bil.

Beslut: Motionen bifölls. Kommunstyrelsen, miljönämnden, teknik- och fastighetsnämnden och stadsbyggnadsnämnden ges i uppdrag att, i samarbete med Karlstads Energi, undersöka hur en returpunkt kan tillskapas i centrala Karlstad.

Motion – fler cykelpumpar i Karlstad

I en motion till kommunfullmäktige föreslår fokusgruppen Utveckla kollektivtrafik och cykelbanor, Ungdomsfullmäktige, att fler cykelpumpar ska sättas upp i närheten av grundskolor, gymnasieskolor och idrottsanläggningar.

Beslut: Motionen bifölls. Uppdraget ska återredovisas till Ungdomsfullmäktige under slutet av 2023.

Hela Karlstad cyklar

Den 22–23 september, under europeiska mobilitetsveckan, arrangerar teknik- och fastighetsförvaltningen och miljöförvaltningen ett evenemang, Hela Karlstad cyklar, för att främja cyklandet i kommunen. Evenemanget ska knyta ihop cykelåret, stötta pågående aktiviteter och infrastruktursatsningar, kommunicera att Karlstad är en cykelstad och inspirera fler Karlstadsbor till att cykla året runt. Om evenemanget faller väl ut är målet att evenemanget ska vara årligen återkommande.

Beslut: Nämnden godkände att 250 000 kronor av nämndens egna kapital används till att arrangera evenemanget Hela Karlstad cyklar.

Övriga ärenden som behandlades på dagens nämndsammanträde

  • Samrådsyttrande om parkeringsplan godkändes
  • Avtal om parkeringsköp inom parkeringsanläggningen Konstapeln godkändes.
  • Exploateringsavtal för Barken 2 i Tyggårdsviken godkändes
  • Förlängning av markupplåtelseavtal för del av Sandbäcken 1:1 godkändes.

Samtliga beslut på karlstad.se

Här, på karlstad.se, kan du kan läsa samtliga ärenden som behandlades på dagens nämnd och se handlingarna i varje ärende. Besluten publiceras på samma sida när de är justerade. Länk till annan webbplats.

Sidan publicerad: 2023-06-21

Sidan uppdaterad: 2023-12-01

Hittade du det du sökte på sidan?