Sola i Kallsta

Beslut i korthet från teknik- och fastighetsnämnden 23 augusti

Teknik- och fastighetsnämnden beslutade bland annat om ett för slag om att införa återbruk av möbler inom Karlstads kommuns verksamheter. Här kan du läsa mer om nämndes beslut.

Möbler ska återanvändas inom Karlstads kommun

Teknik- och fastighetsförvaltningen föreslår att teknik- och fastighetsnämnden ska ta över ansvaret för Sola Byggåterbruk där allmänheten och kommunala verksamheter kan återanvända produkter och byggmaterial från kommunens om- och nybyggnadsprojekt. Förslaget innebär även att verksamheten ska utökas för att också innefatta möbler.

Genom att utveckla konceptet för byggåterbruk i kommunkoncernen till att omfatta möbler kan kommunens verksamheter både minska sitt klimatavtryck och sänka kostnaden för möbelinköp.

Byggåterbruket kommer även fortsättningsvis vara tillgängligt för Karlstadsborna, men möbellagret som byggs upp föreslås vara till för kommunens egna verksamheter.

Nämnden föreslår att återbruksverksamheterna ska drivas tillsammans med arbetsmarknads- och socialförvaltningen. För att finansiera återbruket begär nämnden 3,5 miljoner av kommunfullmäktige.

Beslut: Teknik- och fastighetsnämnden godkände förvaltningens förslag och skickar ärendet vidare till kommunfullmäktige för beslut.

Övriga ärende som behandlades på dagens nämndsammanträde

  • Yttrande över remiss av avfallsplan 2024-2027 godkändes.
  • Samrådsyttrande för detaljplan för industrimark och laddstation mm i Välsviken godkändes.
  • Granskningsyttrande för Västra Dingelsundet godkändes.
  • Motion om att avskaffa enprocentregeln för konstnärlig gestaltning för kommunens fastigheter avslogs.
  • E-förslag om upprustning av Skåreskolans skolgård och fritidshemmets utemiljö avslås eftersom det just nu pågår en översyn av skolor i bland annat Skåre.

Samtliga beslut på karlstad.se

Här, på karlstad.se, kan du kan läsa samtliga ärenden som behandlades på dagens nämnd och se handlingarna i varje ärende. Besluten publiceras på samma sida när de är justerade. Länk till annan webbplats.

Sidan uppdaterad: 2023-12-01

7 December 2023