Stadsbyggnadsnämndens beslut augusti 2023

Nämnden besvarade flera remisser, gav bygglov till en förskola och besluta om namn för nya Vikentunneln.

Svar på remiss – renhållningsordning

Karlstads kommun har tagit fram ett förslag till ny avfallsplan, som ersätter tidigare avfallsplan från 2019 – 2023. Planen, tillsammans med lokala föreskrifter för avfallshantering, utgör kommunens renhållningsordning, som är kommunens styrdokument för avfallshantering. Renhållningsordningen har ställts ut på samråd under 15 juni till 31 augusti.

I sitt svar på remissen vill Stadsbyggnadsnämnden betona vikten av tillgänglighet och anser att aspekten ska tydligare kombineras med frågan om närhet för att därigenom uppmuntra invånare till att återvinna och sortera. Stadsbyggnadsnämnden anser att en viktig del i aspekten om tillgänglighet, som avfallsplanen inte benämner, är att även sträva efter förutsättningen att sortera farligt och grovt avfall nära hemmet, utan att vara i behov av bil. Ett exempel på detta är småskaliga lösningar för inlämning av farligt och grovt avfall i tätortens centrala delar.

Beslut: remissvar godkändes

Svar på remiss – Gods i Värmland

Som ett deluppdrag i utredningen Gods Värmland del 2 har Skoghallsbanans plankorsningar setts över av Trafikverket.

Av de tio plankorsningarna har tre redan högsta grundskydd och föreslås lämnas utan åtgärd. Tre gc-korsningar föreslås förstärkas med ljud- och ljusanläggning och ev staket mot spårspring. Tre av korsningarna föreslås slopas. En ny gc-passage föreslås i ett läge kopplat till ny bebyggelse väster om Skoghallsbanan. Plankorsningen vid Ullebergsleden föreslås byggas om och bli planfri.

Stadsbyggnadsförvaltningen har inga åsikter om de korsningar som föreslås lämnas utan åtgärd eller de som föreslås slopas. När det gäller plankorsningen med Ullebergsleden som föreslås bli planfri ser förvaltningen självklart stora vinster. Det finns dock frågetecken kring huruvida en planskildhet är genomförbar.

Beslut: remissvar svar godkändes

Svar på remiss – Upphävande av landskapsbildsskydd

Länsstyrelsen har beslutat att se över förordnanden om landskapsbildsskydd för att förenkla och reducera bestämmelser som inte är anpassade till rådande regelverk. Stadsbyggnadsförvaltningen delar Länsstyrelsens syn på landskapsbildskydd och anser att de kan upphävas. Stadsbyggnadsförvaltningen får överväga om andra typ av skydd behövs för att säkerställa de värden som finns i berörda områden.

Beslut: remissvar godkändes

Bygglov förskola i Zakrisdal

Bygglov söks för nybyggnad av förskola med tillhörande komplementbyggnader på fastigheten Manteln 1 i Zakrisdal. Den färdiga förskolan föreslås få två våningar med bruttoarea om 1682 kvadratmeter. Förskolan ska inrymma 160 barn som vardera får en utomhusyta om 41 kvadratmeter.

Beslut: bygglov gavs

Bygglov för solceller på fastighet i Klara

Bygglov söks för solceller på taket av byggnaden på fastigheten Domaren 12. Förslaget innebär att solceller placeras på takfallet åt väster. Ärendet behandlades i stadsbyggnadsnämnden 22 mars 2023 där bygglov beviljades mot förvaltningens förslag som var ett avslag. Detta beslut överklagades av en granne och vid prövning av Länsstyrelsen blev ärendet återförvisat till nämnden på grund av bristfällig motivering av beslutet. Ärendet tas därför åter upp till nämnd.

Beslut: bygglov samt motivering gavs

Planbesked för fastighet i Kroppkärr

En planändring har begärts för fastigheten Bältet 2 som ligger intill Kroppkärrskyrkan. Önskemålet är att ersätta befintlig byggnad med nya bostäder. Byggnaden har tidigare använts för livsmedelsförsäljning, men verksamheten är nu avvecklad. Läget bedöms som lämpligt för bostäder.

Beslut: förvaltningen gavs i uppdrag att arbeta fram detaljplan, planbesked gavs

Planuppdrag för nytt vårdboende i Gräsdalen

Planläggning önskas för del av fastigheten Gräsdalen 1:2 för att möjliggöra att den används för vårdboende.

Beslut: förvaltningen gavs i uppdrag att arbeta fram detaljplan, planuppdrag gavs

Planuppdrag Mariebergsviken

Gällande detaljplan kring Mariebergsviken är gammal och inte aktuell och vattenområdet är inte planlagt sedan tidigare. Miljöprövning av befintliga bryggor pågår och i den processen kan stöd i gällande detaljplan underlätta. En ny detaljplan bör tas fram som bekräftar befintligt utseende.

Beslut: förvaltningen gavs i uppdrag att arbeta fram detaljplan, planuppdrag gavs

Namn på ny tunnel under järnvägsspåren

En ny, bredare tunnel håller på att byggas under järnvägen. Tunneln kommer att ersätta dagens Vikentunnel och ska även fungera som en entré till tågens plattformar. Tunneln planeras vara klar våren 2026.

Namnberedningen föreslår att den nya tunneln under järnvägen får namnet Vikenpassagen.

Beslut: namnet Vikenpassagen antogs

Taggar för sidan

Arkiv
Bygglov
Byggprojekt

Sidan uppdaterad: 2023-12-01

18 Juli 2024