Other languages

Karlstad municipality itself does not provide a translation of the website into other languages, the primary language for the website is Swedish.

If you want to access the information in languages other than Swedish, you as a visitor can use external services to translate the content.

An example of such a service is Google Translate from Google. By you as a visitor using such a function, your visit will be tracked by the external party, for example Google.

Google translate Karlstad.se
Sola i Kallsta

Denna artikel är äldre än 6 månader och kan därför vara inaktuell.

Beslut i korthet från teknik- och fastighetsnämnden
18 oktober

Teknik- och fastighetsnämnden beslutade bland annat om förslag på taxehöjningar för vatten- och avlopp och omvandling av en lekplats i Skattkärr.

Förslag om höjning av VA-taxan för brukningsavgifter

Teknik- och fastighetsnämnden föreslår att vatten- och avloppstaxans brukningsavgifter, både rörliga och fasta, höjs med 22,2 procent år 2024.

Kommunens tillväxt samt det förändrade omvärldsläget med inflation och höjda räntor, har gjort att kostnaderna för vattenförbrukning ökat betydligt, vilket påverkar taxenivån.

VA-taxan bygger på självkostnadsprincipen, vilket innebär att VA-abonnenterna inte ska betala mer än vad som krävs för att täcka kostnaderna för kommunens VA-verksamhet. Sett över en treårsperiod ska resultatet för VA-verksamheten vara plus minus noll, enligt den så kallade 3-årsregeln. Om ett underskott inte kompenseras genom en taxehöjning inom denna tid, behöver underskott skattefinansieras, vilket förvaltningen inte ser som ett alternativ då de pengarna behövs till vård, skola och omsorg.

Beslut: Nämnden föreslår en höjning på 22,2 procent av VA-taxans brukningsavgifter för 2024. Ärendet skickas vidare till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige för vidare beslut.

Lekplats i Skattkärr omvandlas till lekotop 2024

Teknik- och fastighetsförvaltningen föreslår att Ängsskogens lekplats omvandlas till en lekotop under 2024. Med sin placering i anslutning till ett kuperat skogsparti med en naturlig lågpunkt där det ofta samlas vatten anser förvaltningen att den är lämplig att utveckla till lekotop med fokus på vattenlandskapet. En lekotop är en lekmiljö där gestaltningen utgår ifrån naturbaserade lösningar i första hand, i stället för lekutrustning och byggda element som är vanliga på traditionella lekplatser.

Under 2021 omvandlades två lekplatser till enklare lekmiljöer. Nu har omvandlingen utvärderats.

Beslut: Nämnden godkände förvaltningens förslag till beslut om att Ängsskogens lekplats omvandlas till en lekotop under 2024 och utvärderingen av omvandlingen av lekmiljöer 2021 godkändes.

Övriga beslut från nämnden

  • Nämnden beslutade att det tidigare nämndbeslutet ”Rusta upp ön Ollonborren” (TFN/2015:2031) ska upphävas eftersom det inte följer kommunens strategiska plan
  • E-förslag om att se över ett övergångsställe på Skårevägen bifölls.
  • Nämnden godkände förvaltningens förslag på ändringar rörande taxor och taxeföreskrifter för offentlig plats. Ärendet skickas vidare till kommunstyrelse och kommunfullmäktige för beslut.
  • Nämnden godkände förvaltningens förslag om långsiktig investeringsplanering 2026-2033 och skickar ärendet vidare till kommunstyrelsen för beslut.
  • Nämnden godkände förvaltningens förslag till samrådsyttrande för fastigheten Krutet 1.
  • Nämnden godkände förvaltningens förslag till samrådsyttrande över detaljplanen för fastigheten Stodene 1:37 m. fl.
  • Nämnden godkände förvaltningens förslag om att VA-taxans anläggningsavgifter höjs med 9,9 procent år 2024 och skickar det vidare till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige för beslut.
  • Nämnden godkände förslaget om att taxan för tömning av fettavskiljare höjs med 6 procent år 2024 och skickar det vidare till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige för beslut.

Samtliga ärenden och protokoll

Här, på karlstad.se, kan du ta del av samtliga ärenden och protokoll som behandlades på dagens nämnd och handlingarna i varje ärende. Länk till annan webbplats.

När protokollet är färdigjusterat så hittar du det på samma webbsida.

Sidan publicerad: 2023-10-20

Sidan uppdaterad: 2023-12-01

Hittade du det du sökte på sidan?