Sola i Kallsta

Stadsbyggnadsnämndens beslut i korthet, november 2023

Nämnden fattade bland annat beslut om bygglov för drygt 60 bostäder och en förskola. Uppdrag för att arbeta fram detaljplan för del av Eriksberg gavs, en lokaliseringsutredning godkändes och två nya gator fick namn.

Bygglov för flerbostadshus och förskola

Bygglov söks på fastigheten Bageriet 2 som ligger I hörnet av Tullhusgatan och Bagerigatan på Tullholmen. Enligt förslaget ska en byggnad bestående av 8 våningar och 60 lägenheter byggas. Bostädernas storlek varierar från ett till tre rum och kök. Förslaget innehåller även en förskola i de två bottenvåningarna samt komplementbyggnader till den verksamheten. I förskolan ska cirka 72 barn kunna få barnomsorg.

Beslut: bygglov lämnas

Uppdrag att arbeta fram detaljplan för del av Eriksberg

En begäran har kommit om att ta fram en detaljplan för Eriksberg 1:8 som möjliggör handel, industri och kontor. Området är inte tidigare detaljplanerat. Planområdet var med i detaljplanearbetet för Eriksberg, men utgick efter samråd då det rådde oklarheter om ev framtida behov för att bredda E 18. Stadsbyggnadsförvaltningen bedömer att den frågan nu är löst och att detaljplan kan tas fram.

Beslut: uppdrag ges

Lokaliseringsutredning för badhus och idrottshall i Vålberg

Efter politiskt beslut i december 2022 har teknik- och fastighetsförvaltningen arbetat med en förstudie för ett nytt badhus och sporthall i Vålberg. Stadsbyggnadsförvaltningen har utifrån beslutet om förstudie fått i uppdrag att ta fram en lokaliseringsutredning med syfte att på en mer övergripande nivå hitta, studera och ge förslag till lämpliga platser att kunna anlägga en simhall och en sporthall på inom Vålbergs tätort, var för sig eller tillsammans.
Lokaliseringsutredningen redovisar förslag på möjliga tomter som kan rymma ett badhus- och sporthall tillsammans, eller var för sig. Redovisade tomter har undersökts utifrån olika aspekter där både sociala och fysiska faktorer har vägts in. Exempelvis att sådana anläggningar blir mötesplatser som skapar rörelsemönster kring sig, att anläggningarna behöver bra förutsättningar ur trafiksynpunkt, att närheten till skola och andra publika verksamheter är positivt samt påverkan på
stadsbild har studerats.

Stadsbyggnadsförvaltningens bedömning är att de alternativ som i handlingen benämns alternativ 1 (gamla skoltomten) och alternativ 2 (intill Coop) är tomterna med bäst potential. I första hand bedöms alternativ 2 vara det läge som uppfyller flest av kriterierna.

Beslut: lokaliseringsutredningen godkänns

Namn på ny gata i kvarteret Skepparen

En ny detaljplan för området antogs under 2022. Nu behöver två nya gator namnges.
Augusta Jensen var en framstående konstnär, pianist och känd kulturpersonlighet i Karlstad. Hennes bostad och ateljé låg på Orrholmen och hon var känd för sin snällhet och bjöd gärna hem folk. Augusta Jensen gifte sig med Niels Christian Jensen år 1885.

Niels Christian Jensen verkade i träbranschen och var den som kom att utveckla Orrholmens ångsåg. Han bildade Trävaruaktiebolaget N.Ch. Jensen AB och köpte upp stora skogsegendomar samt mindre sågverk. Niels Christian Jensen startade också en lådfabrik på Orrholmen.

Beslut: gatorna får de föreslagna namnenSidan uppdaterad: 2023-12-01

22 Juli 2024