Solastatyn
Christine Holm

Stadsbyggnadsnämndens beslut i korthet, mars 2024

Under mars månads stadsbyggnadsnämnd fick sju restauranger vid Stora Torget tillfälliga bygglov för sina uteserveringar. Samtidigt godkändes den policy för uteserveringar som tagits fram av stadsbyggnadsförvaltningen och teknik- och fastighetsförvaltningen. Ett bygglov gavs för ett LSS-boende och detaljplanen för Vallargärdets skola antogs. En byggvision för Molkom godkändes också.

Policy för uteserveringar

Kommunens policy för uteserveringar har setts över för att göra det tydligare var uteserveringar kan tillåtas och hur de ska utformas på olika platser. Detta förslag till ny policy har behandlats av både teknik- och fastighetsnämnden och stadsbyggnadsnämnden idag och ska nu vidare till kommunfullmäktige för slutgiltigt beslut.

Förslaget till ny policy grundar sig på en definition av uteserveringar i fyra kategorier och förslag på var olika kategorier ska tillåtas. Till exempel föreslås att uteserveringar med väggar och tak kan stå uppe året runt på Kungsgatan men att enklare uteserveringar som står direkt på marken med möbler som ska plockas bort efter stängning gäller på Drottninggatan.

Beslut: Policy för uteserveringar godkänns och skickas vidare till kommunfullmäktige för antagande.

Bygglov för LSS-boende i Gruvlyckan

Bygglov söks för LSS-boende på fastigheten Gruvlyckan 1:4, i anslutning till Gruvgången i Karlstad. Enligt förslaget får boendet en våning och innehåller sex lägenheter. Den totala byggarean blir 588 kvm.

Beslut: bygglov gavs

Tidsbegränsade bygglov för uteserveringar

Sju restauranger söker tidsbegränsade bygglov för sina uteserveringar vid Stora Torget. Uteserveringarna har redan byggts och tillstånd söks därför i efterhand. De restauranger som nu söker bygglov är:
Brasseriet, Cazanova, Chow Chase, Spicy Hot, Tryckeriet, Pitchers och Zanzibar.
Beslut: bygglov gavs

Planuppdrag – upphäva detaljplan för naturreservatsbildning

Teknik- och fastighetsnämnden begär att gällande detaljplan för del av
fastigheten Björknäs 1:8 upphävs. Området ligger i Skattkärr vid Vänerns strand. Anledningen till att man önskar upphäva befintlig detaljplan är att kunna genomföra en naturreservatsbildning i det aktuella området. Området ägs av Karlstads kommun och är redan idag ett populärt friluftsområde.

Beslut: planuppdrag gavs

Antagande av detaljplan för Vallargärdets skola

Teknik- och fastighetsnämnden har begärt planändring för Vallargärdets skola för att göra det möjligt att utöka skolans byggnader och fastighet. Det framarbetade planförslaget omfattar Vallargärdets skola med närområde och gör det möjligt att bygga ut med en ny skolbyggnad och idrottshall.

Beslut: detaljplanen antogs

Godkännande av byggvision för Molkom

Stadsbyggnadsförvaltningen har tagit fram ett förslag till byggvision för Molkom. Syftet med byggvisionerna är att peka ut lämpliga lägen för ny bebyggelse och att fungera som en inspiration för ett möjligt byggande på orten. Dokumentet ska vara ett stöd i kommunens kommande planarbeten i Molkom.

Beslut: byggvisionen godkändes

Namn på en ny och en befintlig förskola

En ny förskola planeras i området Tullholmen och kommer att inrymmas i den byggnad som tidigare användes för bageriverksamhet av KF.
Förskolan Lotsen ligger mellan Kanikenäsbanken och Bogsprötsgatan. Verksamheten är sedan länge igång men det finns inget nämndbeslut på namnet.

Beslut: Den nya förskolan döps till Bageriets förskola och den befintliga förskolan behåller namnet Förskolan Lotsen.

Övriga ärenden som behandlades

  • Remiss gällande vattentjänstplan
  • Godkännande av tillsynsplan
  • Granskningsyttrande gällande översiktsplan 2050
  • Den antagna detaljplanen för Norra Dingelsundet upphävdes till viss del på grund av beslut från länsstyrelsen. Upphävandet gäller endast fastigheten Dingelsundet 2:43 och direkt angränsande del av Dingelsundet 2:2.

Sidan uppdaterad: 2024-03-21

18 Maj 2024